dnes je 6.12.2023

Input:

243 - Běžný účet FKSP

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

243 – Běžný účet FKSP

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Běžný účet fondu kulturních a sociálních potřeb se vykazuje v rozvaze v položce B.III.10.  
1. Přijaté úhrady na běžný účet FKSP    
 a) příděl do fondu - provozní náklad organizace  527 412 2 % z ročního objemu nákladů organizace na platy a na mzdy - viz vyhláška č. 114/2002 Sb.
dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
 b) příjem na běžný účet FKSP - převod peněžních prostředků z běžného účtu na účet FKSP – za použití účtu peníze na cestě  243 262 Účtujeme na základě výpisu z účtu FKSP.
dle ČÚS č. 704, bod 5.1.1.  
 c) úbytek na běžném účtu při převodu peněžních prostředků z běžného účtu na účet FKSP – za použití účtu peníze na cestě  262 241 účtujeme na základě výpisu z běžného účtu
dle ČÚS č. 704, bod 5.5.  
 d) příjem peněžního daru účelově vázaného na FKSP na běžný účet  243 412 dle ČÚS č. 704, bod 5.5.  
2. Úhrady z běžného účtu FKSP    
 a) příspěvek zaměstnancům na stravování z FKSP  412 243  
 b) nákup rekreačních poukazů podle faktury od CK  412 321  dokladem pro nákup jsou i u FKSP přijaté faktury  
 c) úhrada poměrné části rekreačního poukazu na běžný účet FKSP zaměstnanci  243 412  
 d) faktura za sportovní vybavení – vybavení evidováno jako drobný dlouhodobý hmotný majetek  412 321 bude půjčováno zaměstnancům  
 e) pořízení dlouhodobého hmotného majetku pro zlepšení pracovního prostředí z FKSP – přijatá faktura  412 321  
 f) úhrady přijatých faktur z BÚ FKSP  321 243 je vhodné odlišit AU k 321 pro faktury, ktearé budou hrazeny z FKSP  
3.  Zápůjčky poskytnuté z prostředků FKSP   § 6 a § 11 vyhlášky č. 114/2002 Sb. 
 a) poskytnutá návratná sociální výpomoc nebo zápůjčka, včetně zápůjčky na bytové účely  335 243 dokladem je faktura předložená ke smlouvě o půjčce
dle ČÚS č. 704, bod 5.2.  
 b) splátka zápůjčky srážkou z platu  331 335  
 c) vrácení návratných sociálních výpomocí nebo zápůjček, včetně zápůjčky na bytové účely  243 335 dle ČÚS č. 704, bod 5.2.  
 d) vrácení prostředků
  • na běžný účet

  • příjem na BÚ FKSP

 
262
243
 
241
262
 
výpis z BÚ provozu
výpis z BÚ FKSP  
4. Poplatky a úroky na běžném účtu FKSP    
 a) poplatek za vedení účtu FKSP – výpis z běžného účtu FKSP  377 243  
 b) připsaný úrok – výpis z běžného účtu FKSP  243 378  
 c) převod úroků z bankovního účtu FKSP na běžný účet – výpis z Běžného účtu  241 662 § 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 d) převod výše poplatků za vedení běžného účtu FKSP z Běžného účtu  518 241 § 33 odst. 1 písm. h) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 e) výpis z běžného účtu FKSP – úhrada závazku z titulu převodu úroků  378 243  
 f) výpis z běžného účtu FKSP – přijetí úhrady poplatků z běžného účtu  243 377  
5. Poplatky a úroky na běžném účtu FKSP – variantní účtování    
 a) výpis z běžného účtu FKSP
- přijaty úroky
- uhrazeny bankovní poplatky 

243


518
 

662


243
 

§ 38 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
 b) výpis z běžného účtu FKSP
- převod na bankovní účet
 
262 243  
 c) výpis z bankovního účtu
- přijetí prostředků z běžného účtu FKSP  

241
 

262
 
 
6.  Dary, jednorázové (nenávratné) sociální výpomoci, ostatní konečné výdaje (penzijní připojištění, příspěvek na účet dlouhodobých investic, příspěvky odborové organizaci) 412 243 dle ČÚS č. 704, bod 5.4.
§ 11 odst. 1 a § 12 vyhlášky č. 114/2002 Sb. 


Poznámka

Položka "B.III.10. Běžný účet FKSP" obsahuje podle § 25 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb., u příspěvkových organizací podle jiného právního předpisu peněžní prostředky fondu kulturních a sociálních potřeb.

V souladu s § 3 odst. 2 vyhlášky č. 114/2002 Sb. se prostředky fondu příspěvkových organizací zřízených územními samosprávnými celky ukládají na samostatném účtu u bank a poboček zahraničních bank. Prostředky fondu organizační složky státu a státní příspěvkové organizace se ukládají v České národní bance na účtech podřízených státní pokladně. Převody peněžních prostředků na zálohy na základní příděl do fondu se uskuteční nejpozději do konce měsíce následujícího po měsíci, v němž k tvorbě fondu došlo.

Při poskytování plnění z FKSP je nezbytné vzít v úvahu, zda jsou peněžní nebo nepeněžní, a to z důvodu zdanění na straně zaměstnance. V § 6 odst. 9 písm. d) ZDP jsou osvobozeny od daně z příjmů fyzických osob nepeněžní plnění poskytovaná zaměstnavatelem

Nahrávám...
Nahrávám...