dnes je 21.7.2024

Input:

563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024

č. 563/2004 Sb., Zákon o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění účinném k 1.1.2024
ZÁKON
ze dne 24. září 2004
o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
179/2006 Sb.
(k 5.5.2006)
mění § 32, vkládá nový § 32a
264/2006 Sb.
(k 1.1.2007)
ruší část druhou
189/2008 Sb.
(k 1.7.2008)
mění § 3 odst. 6 a v § 4 vkládá odst. 5
384/2008 Sb.
(k 20.10.2008)
mění § 22 odst. 2
223/2009 Sb.
(k 28.12.2009)
mění § 25 odst. 2
227/2009 Sb.
(k 1.7.2010)
změna neprovedena, před nabytím účinnosti bylo novelizační ustanovení zrušeno - viz zák. č. 159/2010 Sb.
422/2009 Sb.
(k 1.1.2010)
mění § 32 písm. b), § 34
159/2010 Sb.
(k 1.7.2010)
mění, celkem 35 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
420/2011 Sb.
(k 1.1.2012)
mění § 3, § 26 odst. 5, § 27 odst. 5 a vkládá nový § 29a
198/2012 Sb.
(k 1.9.2012)
mění, celkem 47 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
333/2012 Sb.
(k 1.11.2012)
mění § 5 odst. 1 písm. b) a c), § 16 odst. 2
197/2014 Sb.
(k 1.1.2015)
mění § 6 odst. 1 písm. b), § 7 odst. 1 písm. b), § 8, § 9, § 10 odst. 2, § 11, § 17, § 22, § 32; ruší § 32a; nové přechodné ustanovení
332/2014 Sb.
(k 1.7.2015)
ruší část čtvrtou
82/2015 Sb.
(k 1.5.2015)
ruší v § 22 odst. 4
379/2015 Sb.
(k 12.1.2016)
mění § 1 odst. 1, § 7 odst. 1, § 8, § 9, § 10 odst. 1, § 11, § 17, § 22 odst. 6; vkládá nový § 23a; nová přechodná ustanovení
183/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění, celkem k datu 124 novelizačních bodů; nová přechodná ustanovení
183/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
vkládá § 24a až 24d
Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:
ČÁST PRVNÍ
PEDAGOGIČTÍ PRACOVNÍCI ŠKOL A ŠKOLSKÝCH ZAŘÍZENÍ
HLAVA I
OBECNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Předmět a rozsah úpravy
(1)  Tento zákon upravuje předpoklady pro výkon činnosti pedagogických pracovníků, další vzdělávání pedagogických pracovníků a jejich kariérní systém, odchylky od způsobu rozvržení pracovní doby a zvláštní pravidla pro sjednávání doby trvání pracovního poměru.
(2)  Tento zákon se vztahuje na pedagogické pracovníky škol a školských zařízení, které jsou zapsány do rejstříku škol a školských zařízení1) (dále jen „škola”), a na pedagogické pracovníky v zařízeních sociálních služeb.
§ 2
Pedagogický pracovník
(1)  Pedagogickým pracovníkem je ten, kdo koná přímou vyučovací, přímou výchovnou, přímou speciálněpedagogickou nebo přímou pedagogicko-psychologickou činnost přímým působením na vzdělávaného, kterým uskutečňuje výchovu a vzdělávání na základě zvláštního právního předpisu1) (dále jen „přímá pedagogická činnost”); je zaměstnancem právnické osoby, která vykonává činnost školy, nebo zaměstnancem státu, nebo ředitelem školy, není-li k právnické osobě vykonávající činnost školy v pracovněprávním vztahu nebo není-li zaměstnancem státu. Pedagogickým pracovníkem je též zaměstnanec, který vykonává přímou pedagogickou činnost v zařízeních sociálních služeb.
(2)  Přímou pedagogickou činnost vykonává
a)  učitel,
b)  pedagog v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků,
c)  vychovatel,
d)  speciální pedagog,
e)  školský logoped,
f)  psycholog,
g)  pedagog volného času,
h)  asistent pedagoga,
i)  trenér,
j)  metodik prevence v pedagogicko-psychologické poradně20) ,
k)  vedoucí pedagogický pracovník.
HLAVA II
PŘEDPOKLADY PRO VÝKON ČINNOSTI PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
Díl 1
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka a předpoklady pro výkon činnosti ředitele školy
§ 3
Předpoklady pro výkon činnosti pedagogického pracovníka
(1)  Pedagogickým pracovníkem může být ten, kdo splňuje tyto předpoklady:
a)  je plně svéprávný,
b)  má odbornou kvalifikaci pro přímou pedagogickou činnost, kterou vykonává,
c)  je bezúhonný,
d)  je zdravotně způsobilý a
e)  prokázal znalost českého jazyka, není-li dále stanoveno jinak.
(2)  Posuzování předpokladu podle odstavce 1 písm. d) se řídí zvláštním právním předpisem.3)
(3)  Uznávání odborné kvalifikace a splnění předpokladu bezúhonnosti a zdravotní způsobilosti u státních příslušníků členských států Evropské unie, případně jejich rodinných příslušníků, a státních příslušníků ostatních států, kteří jsou v členském nebo jiném státě oprávněni konat přímou pedagogickou činnost, se řídí zvláštními právními předpisy4) .
§ 4
Znalost českého jazyka
(1)  Fyzická osoba, která získala odbornou kvalifikaci stanovenou tímto zákonem v jiném vyučovacím jazyce než českém, je povinna prokázat znalost českého jazyka zkouškou, pokud není dále stanoveno jinak. Zkouškou podle věty první se prokazuje znalost českého jazyka odpovídající minimálně úrovni B2 podle Společného
Nahrávám...
Nahrávám...