dnes je 22.7.2019
Nejnovější

Nárok na odpočet DPHGarance

16.7.2019, Ing. Lydie Musilová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním právem plátce (nikoliv povinností) je nárok na odpočet daně. Pokud plátce své právo na odpočet daně neuplatní, nejedná se o porušení zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZDPH”). Neziskový subjekt,…

ZávazkyGarance

15.7.2019, Jaroslava Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Závazek je povinnost dlužníka vůči věřiteli poskytnout odměnu (protiplnění) za přijatá plnění od věřitele. Protiplnění může být poskytnuto formou peněžní, a pokud se na tom smluvní strany dohodly, také nepeněžní (věcné), tj. poskytnutím věci nebo služby. To,…

Dotaz: Nepovinné předměty a jejich financování po reformě financování

15.7.2019, Ing. Petra Schwarzová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jakým způsobem budou v "novém financování" financovány hodiny nepovinných předmětů (zdravotní tělesná výchova, náboženství atd.)? Nemají se dle školení vykazovat. Znamená to tedy, že pokud je budeme chtít realizovat, budeme brát z financí na platy učitelů, ...

BOZ při praktické přípravě studentů vyšších odborných školGarance

14.7.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

S ouvisející právní předpisy: Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 29 . Vyhláška č. 10/2005 Sb. , o vyšším odborném vzdělávání. Vyhláška č. 64/2005 Sb. o evidenci ...

BOZ při praktickém vyučování žáků středních školGarance

13.7.2019, JUDr. Eva Dandová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Související právní předpisy Zákon č. 561/2004 Sb. , o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) - § 29 . Vyhláška č. 13/2005 Sb. , o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři. nařízení vlády č. ...

Ukázka minimálního preventivního programu sociálně patologických jevů v MŠGarance

12.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Se sociálně patologickými jevy, jako je týrání, zanedbávání, šikanování nebo závislost na návykových látkách, například nikotinismu, se mohou setkávat děti již v předškolním věku. Je tedy důležité zahájit primární prevenci právě v době předškolní docházky…

Dotaz: Evidence pracovní doby

12.7.2019, PaedDr. František Havelka, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Existuje vzor či šablona na správně vedenou evidenci pracovní doby pedagogických zaměstnaců včetně přímé a nepřímé činnosti? PaedDr. František Havelka, Ph.D. Ustanovení § 78 odst. 1 písm. a zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších změn a ...

Sociálně patologické jevy v mateřské škole a ČŠIGarance

11.7.2019, Bc. Lenka Polášková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Česká školní inspekce sleduje prevenci v oblasti sociálně patologických jevů a zaměřuje se na koncepci strategie, která by měla být komplexní (nikoli nahodilá), systematická (nikoli bez konceptu), dlouhodobá a průběžně vyhodnocovaná. V případech, kdy zákonní…

Dotaz: Technické zhodnocení parkoviště

11.7.2019, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jsme PO zřízená městem, neplátci DPH a účtujeme ve zjednodušeném rozsahu. Od zřizovatele máme majetek ve výpůjčce (budovu a přilehlé pozemky). Jeden z pozemků je parkoviště, které jsme po odsouhlasení zřizovatele rozšiřovali. Město nám doporučilo akci uhradit ...

Vozidla ve vztahu zaměstnavatel vs zaměstnanecArchiv

10.7.2019, 23.5.2019, Zdroj: Verlag Dashöfer

V praxi je poměrně častou situací případ, kdy zaměstnavatel poskytne zaměstnanci vozidlo pro služební účely a současně mu umožní toto vozidlo používat i pro účely soukromé, a to bezplatně. I tato situace má řadu daňových dopadů a souvislostí, které je nutné…

Přístupné pro: Škola profi plus
více článků
Nejčtenější

Vzor - Dohoda o zrušení dohody o provedení práceGarance

1.12.2013, Mgr. Jan Horecký, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměstnavatel: ……………………………….… se sídlem ………………………………. zapsané v obchodním rejstříku vedeném ………………………, oddíl …., vložka ……….. jehož jménem jedná ………………………., předseda představenstva (dále jako „ zaměstnavatel ”) a Zaměstnanec: …………………………….. nar.: ...

Doplňková činnostGarance

10.10.2016, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Příspěvkové organizace zřízené územními samosprávnými celky mohou kromě své hlavní činnosti vykonávat také činnost doplňkovou. Hlavní činnost je ta, ke které je organizace zřízena a zpravidla sleduje nějaký veřejně prospěšný cíl či účel v souladu s potřebami a…

FKSPGarance

24.10.2017, Ing. Eliška Hryzláková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Fond kulturních a sociálních potřeb (FKSP) je určen k zabezpečování kulturních a sociálních potřeb zaměstnanců, důchodců (bývalých zaměstnanců) a jejich rodinných příslušníků. Není určen k oceňování pracovních zásluh.

Vzor - Dohoda o zřízení zákazu zcizení a zákazu zatížení nemovitostiGarance

26.10.2015, JUDr. Michal Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Na jedné straně: …………………………………….. nar. ……………………………………. trvale bytem: ……………………………………………. (dále také jen „vlastník” ) a na straně druhé: ……………………………………… nar. …………………………………. trvale bytem: ………………………………………….. (dále jen „oprávněný” ) (vlastník a ...

Vzor - Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů po rozvodu manželstvíGarance

18.5.2018, Mgr. Pavla Krejčí, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva manželů o vypořádání vzájemných majetkových vztahů, práva a povinnosti společného bydlení pro dobu po rozvodu manželství Manžel: Mgr. Martin Procházka , nar. 5. 8. 1972 r. č. 720805/5555 trvale bytem Náměstí Míru 159/6, 150 00 Praha 5 - ...

Přístupné pro: Škola profi plus
více článků
Nejnovější právní předpisy
  • 126/2019 Sb. novela zák. č. 320/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.5.2019 v částce č. 53)
  • 157/2019 Sb. mění nařízení vlády č. 136/2015 Sb. (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 158/2019 Sb. mění některá nařízení vlády v oblasti odměňování zaměstnanců ve veřejných službách a správě a státních zaměstnanců (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 66)
  • 160/2019 Sb. mění vyhláška č. 162/2015 Sb., (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 68)
  • 162/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 27.6.2019 v částce č. 70)
  • 164/2019 Sb. mění zákon č. 187/2006 Sb., a některé další zákony (vyšlo dne: 1.7.2019 v částce č. 71)
  • 166/2019 Sb. mění vyhláška Ministerstva dopravy č. 124/2007 Sb. (vyšlo dne: 4.7.2019 v částce č. 72)
  • 176/2019 Sb. novela zák. č. 326/1999 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 178/2019 Sb. novela zák. č. 115/2001 Sb. (vyšlo dne: 16.7.2019 v částce č. 77)
  • 181/2019 Sb. o rozšíření závaznosti Kolektivní smlouvy vyššího stupně (vyšlo dne: 19.7.2019 v částce č. 78)
Anotace právních předpisů
Semináře - aktuální nabídka

Reforma financování škol

5.9.2019, Olomouc, Ing. Petra Schwarzová

Nový systém financování škol zcela změní organizaci vzdělávacího procesu a tvorbu rozpočtu školy již od školního roku 2019/2020. Každý ředitel by měl nejen znát nová pravidla rozpočtování a respektovat je, ale i možnosti, jak reálně využít nové metodiky pro zkvalitnění výchovně vzdělávacího procesu formou dělení hodin.

Veřejné zakázky - intenzivní vzdělávací kurz pro zadavatele

10.9. – 13.9.2019, Brno, doc. JUDr. Ing. Radek Jurčík, Ph.D.

Staňte se specialistou zadávání veřejných zakázek. Kurz pořádáme v Praze, Brně i Ostravě. 

Šikana ve škole - praktické rady pro rodiče

16.9.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Hlavní úkolem semináře bude připravit rodiče na situace, kdy se jejich děti dostanou do kontaktu se šikanou. Na semináři se seznámí se základními pojmy z oblasti psychologie agrese a agresivního chování. Účastníci kurzu získají znalosti z oblasti osobnosti agresora a oběti, seznámí se s metodami správného řešení šikany a výchovnými principy, které působí jako prevence vzniku sociálně patologického jednání a chování.

Autorské a licenční právo z pohledu zadavatele zakázek

18.9.2019, Praha, Mgr. Petra Dolejšová

Seminář (workshop) je interaktivní, lektorka vše učí na praktických příkladech.

Šikana ve škole - praktické rady pro učitele

14.10.2019, Praha, Mgr. Kateřina Kubíková, Ph.D.

Vzdělávací kurz připravuje účastníky na krizové situace, se kterými se mohou setkat během vlastní pedagogické praxe. Hlavním úkolem semináře bude analyzovat sociálně patologické chování ve školní třídě, identifikovat projevy šikany a popsat efektivní možnosti řešení krizové situace.

Školaprofi.cz LIVE
sledování změn zákonů
PRAKTICKÉ INFORMACE
Nejbližší daňová povinnost
22.7.2019 - podání přehledu zaměstnavatele o platbě a o výši pojistného příslušné zdravotní pojišťovně a správě sociálního zabezpečení za červen

Další povinnosti tohoto dne...
Kurzy měn 19.7.2019
 1 EUR25,55 CZK (-0,03)
 1 USD22,76 CZK (-0,05)
 1 GBP28,5 CZK (+0,03)
 100 RUB36,11 CZK (-0,1)
 100 JPY21,12 CZK (-0,04)
Další měny
Sazby ČNB
2T Repo sazba2 % platnost od 3.5.2019
Diskontní sazba1 % platnost od 3.5.2019
Lombardní sazba3 % platnost od 3.5.2019
vývoj
Cestovní náhrady
od 1. 1. 2019
Stravné v ČR  82 Kč
Stravné v SR  35 EUR
Náhrada za vozidlo 4,10 Kč/km
Náhrada za PHM - Natural 95 33,10 Kč/l
ostatní
Předpověď počasí