dnes je 22.7.2024

Položky odčitatelné od základu daněGarance

15.7.2024, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Tyto položky jsou upraveny v § 34 až § 34h ZDP, jedná se o položky, kterými se snižuje základ daně, nikoliv daň. Jejich efekt je tedy stejný jako u nezdanitelných částek. Tyto položky ale mohou uplatnit jak poplatníci fyzické osoby, tak i právnické osoby, což…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2021

Dohoda o provedení práce a dohoda o pracovní činnostiGarance

11.7.2024, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr je obsažena v § 74 a násl. ZP. Mezi dohody o pracích konaných mimo pracovní poměr řadí zákoník práce dva druhy dohod:

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Odstoupení od smlouvyGarance

15.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odstoupení od smlouvy je jedním z nejčastějších způsobů zániku nesplněného závazku. V obecné rovině je institut odstoupení od smlouvy upraven v ustanoveních § 2001 až 2005 OZ, přičemž tato obecná pravidla se uplatní v případě, že zvláštní ustanovení nového…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

VýpověďGarance

14.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Dita Komárková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Občanský zákoník upravuje výpověď v obecné rovině v rámci zániku závazků, konkrétně v ustanoveních § 1998 a 1999 OZ. Tato obecná pravidla týkající se výpovědi, podle nichž je připravena i vzorová smlouva, však mohou být a jsou modifikována specifickými…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Smlouva o utajení důvěrných informacíGarance

13.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, Mgr. Marek Zeman, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o utajení důvěrných informací (dále jen „smlouva o utajení”), v praxi nejčastěji označována anglickou zkratkou NDA (non-disclosure agreement) nebo někdy též nazývána jako smlouva o mlčenlivosti, je smlouvou, jejíž význam neustále stoupá a která je…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Smlouvy uzavírané adhezním způsobemGarance

11.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Adhezní smlouvy jsou smlouvy připravené, jejich obsah je neměnný a smluvní strany ke smlouvě přistoupí, či k jejímu uzavření nedojde. Smluvní strana ke smlouvě přistupující tak nemá možnost obsah smlouvy ovlivnit. Změny podmínek a obsahu smlouvy nejsou…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Průběh kontraktačního procesuGarance

10.5.2024, Mgr. Ing. Zdeňka Kůsová, JUDr. Jarmila Gajdošíková, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva je uzavřena, jakmile si strany ujednají její obsah. Smlouvou projevují strany vůli zřídit mezi sebou závazek a řídit se obsahem smlouvy (consensus stran). Ustanovení o smlouvách se použijí přiměřeně i na projev vůle, kterým se jedna osoba obrací na…

Dostupné v časových verzích: 2024 | 2023 | 2022 | 2021

Diskriminace zaměstnancůGarance

3.1.2021, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mělo by být samozřejmé, že s žádným zaměstnancem není kvůli nějaké jeho specifické charakteristice zacházeno méně příznivě než s jiným zaměstnancem. Bohužel nežijeme v ideálním světě a s některými zaměstnanci se takto nepříznivě zachází, a to právě například…

Práce v noci, přesčas a pracovní pohotovostGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Práce v noci neboli noční práce, je práce, kterou zaměstnanec koná v noční době, tj. v době mezi 22:00 a 6:00 hod. K tomu je ještě přidána definice zaměstnance pracujícího v noci. Zaměstnancem pracujícím v noci je zaměstnanec, který během noční doby pravidelně…

Pracovní doba a její rozvrženíGarance

5.7.2019, JUDr. Jan Horecký, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní doba je jedna ze základních náležitostí úpravy každého pracovněprávního vztahu, která se týká jak zaměstnance, tak zaměstnavatele. Pracovní dobu lze vymezit jako časový úsek, v němž dochází k naplnění pracovněprávního vztahu. Pracovní dobou je doba, v…

NovaceGarance

19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

KvitanceGarance

19.6.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava kvitance je obsažena v § 1949 až 1951 NOZ. Kvitancí se rozumí potvrzení věřitele o splnění dluhu. V případě, kdy věřitel přebírá od dlužníka plnění, je dlužník oprávněn od věřitele požadovat vystavení kvitance. V případě, že by věřitel potvrzení…

Prominutí dluhu z daňového a účetního hlediskaGarance

11.4.2019, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pokud dochází k prominutí dluhu, je nutné brát v úvahu také související účetní a zejména daňové dopady. Právně je prominutí dluhu upraveno v § 1995 až 1997 NOZ. Prominutím dluhu je dlužník nepopiratelně zvýhodněn, na což v případě podnikatelů myslí i daňové…

Smlouva o smlouvě budoucíGarance

6.4.2019, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva o smlouvě budoucí je upravena v § 1785 až 1788 NOZ. Všechna ustanovení jsou dispozitivní, což znamená, že si smluvní strany mohou dohodnout odlišnou úpravu.

Kamerový záznam jako důkaz poškození majetkuGarance

14.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Jak dosáhnout odstranění videa z internetuGarance

6.3.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Monitorování zaměstnanců během přestávek v práciGarance

28.2.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Nesouhlas se zveřejněním obrazového záznamu na FacebookuGarance

19.2.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Kamerový záznam jako důvod pro výpověď z pracovního poměruGarance

15.2.2018, Mgr. Mgr. Radana Burešová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pachatel a spolupachatel trestné činnosti a jejich právní nástupceGarance

24.8.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

ZTOPO má vlastní definici pachatele trestného činu. Podle této definice je pachatelem trestného činu právnická osoba, které lze přičítat porušení nebo ohrožení zájmu chráněného trestním zákonem způsobem uvedeným v ZTOPO. Porušení nebo ohrožení zájmu chráněného…

Trestní odpovědnost právnických osobGarance

10.5.2017, JUDr. Dušan Srp, Ph.D., Zdroj: Verlag Dashöfer

Institut trestní odpovědnosti právnických osob je v České republice poměrně nový a i celosvětově se jedná o mladé odvětví trestního práva. Z pohledu trestněprávní teorie je trestní odpovědnost právnických osob téma sporné a kontroverzní. Důvodem je, že trestní…

SplynutíGarance

9.5.2017, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava splynutí jako jeden z právních důvodů zániku závazku je obsažena v § 1993 a 1994 NOZ. Tato právní úprava se od úpravy ve starém občanském zákoníku v zásadě neliší, pouze je doplněna o zvláštní ustanovení o důsledcích splynutí v případě…

Zánik funkce člena dozorčí radyArchiv

3.5.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Způsoby zániku funkce člena dozorčí rady se s příchodem ZOK nezměnily. Ba naopak, v souvislosti s novou možností členství právnické osoby v dozorčí radě společnosti jeden z důvodu…

Přístupné pro: Škola profi plus

Výkon funkce člena dozorčí radyArchiv

2.5.2017, Mgr. Markéta Káninská, Zdroj: Verlag Dashöfer

Při založení akciové společnosti vzniká funkce člena dozorčí rady jeho jmenováním ve stanovách.

Přístupné pro: Škola profi plus

Práva a povinnosti akcionářů v akciové společnostiArchiv

14.10.2016, Mgr. Klára Svobodová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Práva a povinnosti akcionáře v akciové společnosti jsou upraveny v § 344 až 395 ZOK. Mezi práva a povinnosti akcionáře patří zejména vkladová povinnost, hlasovací právo, právo na vysvětlení, právo uplatňovat návrhy a protinávrhy, práva kvalifikovaných…

Přístupné pro: Škola profi plus

Ochrana osobních údajůGarance

13.10.2016, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žijeme ve věku informačních technologií a otázka soukromí nabyla jiného rozměru. Žijeme rovněž v době, která není pro podnikatele jednoduchá. Vedle samotného podnikání se musí podnikatel starat rovněž o plnění různých povinností, které mu ukládá právní řád…

Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídkuGarance

22.10.2015, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úprava veřejné soutěže o nejvhodnější nabídku je obsažena v § 1772 až 1779 NOZ. Veřejná soutěž o nejvhodnější nabídku je způsobem uzavření smlouvy, který NOZ označuje jako „zvláštní”. I v případě veřejné soutěže nicméně dochází k uzavření smlouvy běžným…

Odčitatelné položkyGarance

29.9.2015, Ing. Zděnek Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Internetové právoGarance

10.8.2015, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

Následující příspěvek se bude zabývat problematikou internetového práva. Vzhledem k tomu, že vznik internetu, a zejména jeho rozšíření do České republiky, jsou z historického pohledu poměrně nedávnou záležitostí, jedná se i v případě internetového práva o…

Užití cizího dílaGarance

4.5.2015, Mgr. Milan Vaňkát, Zdroj: Verlag Dashöfer

V této kapitole se budeme věnovat problematice užití cizího díla v rámci podnikatelské praxe. Jelikož se pohybujeme v oblasti práv duševního vlastnictví, resp. konkrétně v právu autorském, bude nejprve nezbytné pro správné pochopení osvětlit základy autorského…

Reklama, sponzoring a dary v daňových nákladechArchiv

26.7.2013, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Problematika daňových nákladů v souvislosti s reklamou a sponzoringem patří k těm složitějším, a to zejména z toho důvodu, že tyto náklady nejsou přímo specificky upraveny v § 24 odst. 2 ZDP, a je tedy nutné postupovat podle obecné úpravy §…

Dohadné účty v účetnictví a daníchArchiv

6.5.2013, Ing. Zdeněk Morávek, Zdroj: Verlag Dashöfer

Dohadné účty patří k poměrně problematické oblasti zejména v daňové, ale i účetní oblasti. Jedná se i o oblast, která se relativně často objevuje i v…

Příprava nabídky v zadávacím řízeníArchiv

6.5.2013, Mgr. Ing. Michal Bureš, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zadávací řízení je upraveno v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (ZVZ). Zadávací řízení (zadávání) je proces, při kterém zadavatel vybírá nejvhodnější nabídku na plnění veřejné zakázky. Zadávací řízení je…

Advokát a jeho úloha ve smluvních vztazíchArchiv

6.5.2013, Mgr. Jindřich Šimberský, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podnikatel při své podnikatelské činnosti vstupuje do smluvních vztahů se svými obchodními partnery či zákazníky. Pověří-li podnikatel sepisem smlouvy či vyjednáváním smluvních podmínek advokáta, náklady vynaložené na právní služby se mu vrátí v…

Žaloba na ochranu před nezákonným zásahemArchiv

29.10.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žalobu proti nezákonnému zásahu může podat ten, kdo tvrdí, že byl na svých právech zkrácen nezákonným zásahem správního orgánu, který není rozhodnutím a který byl namířen přímo proti němu nebo v jeho důsledku bylo přímo proti němu zasaženo. Žalobou…

Řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánuArchiv

29.10.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Základním a tradičním typem soudního řízení ve věcech správního soudnictví je řízení o žalobě proti rozhodnutí správního orgánu. Pojem „rozhodnutí“ definuje § 65 odst. 1 s.ř.s. tak, že se jím rozumí jakýkoliv úkon správního orgánu, který má přímý…

Žaloba na ochranu proti nečinnosti správního orgánuArchiv

29.10.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Žalobu proti nečinnosti správního orgánu podle § 79 s.ř.s. může podat ten, kdo se domáhal u správního orgánu vydání rozhodnutí nebo osvědčení, přičemž správní orgán zůstal nečinný. Podmínkou je, aby žalobce bezvýsledně vyčerpal prostředky, které mu…

Řízení ve správním soudnictvíArchiv

30.7.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Zaměřme se nejprve na některé obecné otázky řízení ve správním soudnictví, které jsou do jisté míry společné jednotlivým druhům řízení. Samozřejmě, že některá řízení mají díky svému předmětu odlišný režim, takže se některá obecná ustanovení o…

Správní soudnictví a jeho předmětArchiv

30.7.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Ve správním soudnictví se nejenom poskytuje ochrana veřejným subjektivním právům, ale rozhoduje se zde i v dalších věcech (kupř. volební soudnictví, problematika politických stran či rozhodování…

Specifika správního soudnictvíArchiv

30.7.2012, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Správní soudnictví, jako relativně samostatná větev (druh) soudnictví, se vyznačuje, při porovnání se soudnictvím civilním a trestním, řadou specifik a…

Mimořádné opravné prostředkyArchiv

30.7.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Mimořádné opravné prostředky představují specifikou součást širší kategorie opravných prostředků. Opravnými prostředky se obecně rozumí souhrn procesních institutů (nástrojů), které umožňují přezkoumání vydaných rozhodnutí. Jejich společným účelem…

Dohoda o pracovní činnosti a dohoda o provedení práceArchiv

3.2.2012, JUDr. Vladimíra Knoblochová, Zdroj: Verlag Dashöfer

Pracovní poměr nemusí být jedinou formou, prostřednictvím které může zaměstnavatel zajišťovat plnění svých úkolů, přestože ustanovení § 74 zákoníku práce stanoví, že zaměstnavatel má zajišťovat plnění svých úkolů především zaměstnanci v …

Vyjádření, osvědčení, ověření a sdělení; veřejnoprávní smlouvy a opatření obecné povahyArchiv

2.5.2011, JUDr. Lukáš Potěšil, Zdroj: Verlag Dashöfer

Obecnou právní úpravu institutů vyjádření, osvědčení, ověření, sdělení, veřejnoprávních smluv a opatření obecné povahy obsahuje správní řád v jeho částech čtvrté, páté a šesté. Jedná se o nové, nebo přinejmenším netradiční formy (způsoby) realizace…

Přezkumné řízeníArchiv

11.8.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Přezkumné řízení se do značné míry odlišuje od typického mimořádného opravného prostředku, kterým je žádost o obnovu řízení. Z hlediska jeho právního zakotvení, nahrazuje institut „přezkoumání mimo odvolací řízení“, který byl upraven v § 65…

Darovací smlouvaArchiv

10.5.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Právní úpravu darovací smlouvy a z ní vyplývajících práv a povinností nalezneme především v ustanoveních § 628-630 ObčZ. Souvisejícími ustanoveními jsou dále především §§ 36, 37, 101, 123, 133, 143, 420, 484, 590 ObčZ a zák. č. 357/1992…

Jednotlivé instituty správního řádu a vzory jejich podáníArchiv

10.2.2010, Zdroj: Verlag Dashöfer

Podle § 7 spr. ř. postupuje správní orgán vůči dotčeným osobám nestranně. Tato zásada nachází své praktické uplatnění v institutu vyloučení z projednávání a rozhodování věci, který je upraven pro oblast správního řízení v ustanovení § 14 spr.…

RozkladArchiv

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Rozklad společně s odvoláním tvoří kategorii tzv. řádných opravných prostředků, kterými se napadá rozhodnutí, které dosud není v právní moci. S odvoláním má celou řadu společných znaků a vlastností, nicméně v některých ohledech se od něj odlišuje.…

Odvolání a odvolací řízeníArchiv

22.10.2009, Zdroj: Verlag Dashöfer

Odvolání lze stručně charakterizovat jako procesní úkon účastníka řízení, jímž napadá vydané rozhodnutí za účelem jeho vyvrácení a vydání rozhodnutí opačného. Je významným oprávněním každého účastníka. Institut odvolání je projevem zásady…

SmlouvaArchiv

22.2.2004, Zdroj: Verlag Dashöfer

Smlouva je dvojstranným či vícestranným právním úkonem, který vzniká úplným a nepodmíněným přijetím nabídky na uzavření smlouvy. Pokud splňuje tento požadavek, není důležité, jakým způsobem je formálně označena. Krom pojmenování „smlouva“ se…

Nahrávám...
Nahrávám...