dnes je 22.6.2024

Input:

Vzor rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

1.8.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.4.1
Vzor rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

PaedDr. František Havelka, PhD.

Vzor rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

Název školy dle zřizovací listiny, další identifikační údaje (sídlo školy, IČO, telefon) 
 Účastník řízení:  
Číslo jednací:   Jméno a příjmení účastníka řízení 
Spisová značka:   zastoupený zákonným zástupcem  
Vyřizuje:   Jméno a příjmení zákonného zástupce 
 Ulice: 
 PSČ, Město: 
  
Do vlastních rukou V Místo a Datum vyhotovení rozhodnutí 

ROZHODNUTÍ

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Název školy dle zřizovací listiny Jméno a Příjmení ředitele jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen "školský zákon"), a podle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a dodatků, rozhodl v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. takto:

Uchazeč Jméno a příjmení, narozen dne Datum narození, bytem Adresa zastoupený zákonným zástupcem Jméno a příjmení, narozen den Datum narození, bytem Adresa

je přijat(a)

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává název školy dle zřizovací listiny od 1. 9. 20XX.

Odůvodnění není nutné, protože žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno (§ 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Ředitel mateřské školy rozhodl o přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podané dne Datum. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupoval ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává název školy dle zřizovací listiny podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. a podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v této mateřské škole

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Název školy dle zřizovací listiny a rozhoduje o něm krajský úřad XXXXXX kraje.

Jméno, příjmení, funkce oprávněné úřední osoby

podpis

kulaté razítko se státním znakem

Rozdělovník:

Vzor rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání s 3 měsíční zkušební dobou

Název školy dle zřizovací listiny, další identifikační údaje (sídlo školy, IČO, telefon) 
 Účastník řízení:  
Číslo jednací:   Jméno a příjmení účastníka řízení 
Spisová značka:   zastoupený zákonným zástupcem  
Vyřizuje:   Jméno a příjmení zákonného zástupce 
 Ulice: 
 PSČ, Město: 
  
Do vlastních rukou V Místo a Datum vyhotovení rozhodnutí 

ROZHODNUTÍ

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Název školy dle zřizovací listiny Jméno a Příjmení ředitele jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen "školský zákon"), a podle § 67 až 69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a dodatků, rozhodl v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. takto:

Uchazeč Jméno a příjmení, narozen dne Datum narození, bytem Adresa zastoupený zákonným zástupcem Jméno a příjmení, narozen den Datum narození, bytem Adresa

je přijat(a)

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává název školy dle zřizovací listiny od 1. 9. 20XX. Zároveň se stanovuje zkušební pobyt dítěte v mateřské škole, a to v délce3 měsíců.

Odůvodnění není nutné, protože žádosti bylo v plném rozsahu vyhověno (§ 68 odst. 4 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění).

Ředitel mateřské školy rozhodl o přijetí uchazeče k předškolnímu vzdělávání na základě žádosti zákonného zástupce podané dne Datum. Při posuzování žádosti zákonného zástupce dítěte postupoval ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává název školy dle zřizovací listiny podle § 34 zákona č. 561/2004 Sb. a podle Kritérií pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání v této mateřské škole

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Název školy dle zřizovací listiny a rozhoduje o něm krajský úřad XXXXXX kraje.

Jméno, příjmení, funkce oprávněné úřední osoby

podpis

kulaté razítko se státním znakem

Rozdělovník:

Vzor rozhodnutí o nepřijetí k předškolnímu vzdělávání

Název školy dle zřizovací listiny, další identifikační údaje (sídlo školy, IČO, telefon) 
 Účastník řízení:  
Číslo jednací:   Jméno a příjmení účastníka řízení 
Spisová značka:   zastoupený zákonným zástupcem  
Vyřizuje:   Jméno a příjmení zákonného zástupce 
 Ulice: 
 PSČ, Město: 
  
Do vlastních rukou V Místo a Datum vyhotovení rozhodnutí 

ROZHODNUTÍ

Ředitel mateřské školy, jejíž činnost vykonává Název školy dle zřizovací listiny Jméno a Příjmení ředitele jako příslušný správní orgán podle § 165 odst. 2 písm. b) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen "školský zákon"), a podle § 67-69 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších změn a dodatků (dále jen "správní řád"), rozhodl v souladu s § 34 odst. 3 zákona č. 561/2004 Sb. takto:

Uchazeč Jméno a příjmení, narozen dne Datum narození, bytem Adresa zastoupený zákonným zástupcem Jméno a příjmení, narozen den Datum narození, bytem Adresa

není přijat(a)

k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole, jejíž činnost vykonává název školy dle zřizovací listiny od 1. 9. 20XX.

V odůvodnění se uvedou důvody výroku rozhodnutí, podklady pro jeho vydání a úvahy, kterými se správní orgán řídil při jejich hodnocení, při výkladu právních předpisů, a informace o tom, jak se správní orgán vypořádal s případnými návrhy a námitkami účastníků a s jejich vyjádřením k podkladům rozhodnutí (§ 68 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb.).

Podle § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb. musí být účastníkům před vydáním rozhodnutí ve věci dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, pokud zákon nestanoví jinak. To se netýká žadatele, jehož žádosti se v plném rozsahu vyhovuje, a účastníka, který se práva vyjádřit se k podkladům rozhodnutí vzdal. Je třeba účastníky vyzvat (např. dopisem), aby se v určitý den dostavili ke správnímu orgánu a seznámili se s podklady, příp. navrhli nové důkazy. To je třeba následně uvést do odůvodnění – jak a kdy byl vyzván, zda se dostavil, jaké nové důkazy navrhl a jak se s nimi správní orgán vypořádal.

POUČENÍ O ODVOLÁNÍ

Proti tomuto rozhodnutí se lze do 15 dnů ode dne doručení tohoto rozhodnutí odvolat. Odvolání se podává u ředitele mateřské školy, jejíž činnost vykonává Název školy dle zřizovací listiny a rozhoduje o něm krajský úřad XXXXXX kraje.

Jméno, příjmení, funkce oprávněné úřední osoby

podpis

kulaté razítko se státním znakem

Rozdělovník:

Výzva k nahlédnutí do spisu

Název školy dle zřizovací listiny, další identifikační údaje (sídlo školy, IČO, telefon) 
 Účastník řízení:  
Číslo jednací:   Jméno a příjmení účastníka řízení 
Spisová značka:   zastoupený zákonným zástupcem  
Vyřizuje:   Jméno a příjmení zákonného zástupce 
 Ulice: 
 PSČ, Město: 
  
 V Místo a Datum vyhotovení rozhodnutí 

V souladu s § 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správního řádu, ve znění pozdějších změn a dodatků, Vás upozorňuji, že jako zákonný zástupce zastupující účastníka řízení Jméno a příjmení účastníka řízení, narozeného Datum narození, bytem Adresa, máte možnost se ještě před vydáním rozhodnutí ve věci přijímacího řízení Vašeho syna (Vaší dcery) v naši školu k předškolnímu vzdělávání vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Seznámit a vyjádřit se k podkladům rozhodnutí bude možné v budově školy dne Datum od ......do ...hod v místnosti XXXXXXX.

Upozornění:

Účastník řízení nebo jeho zástupce je povinen předložit na výzvu oprávněné úřední osoby průkaz totožnosti.

Razítko

(zde není třeba kulaté)

Titul jméno příjmení

ředitel/ka (název školy)

Protokol

(§ 18 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

Název školy dle zřizovací listiny, další identifikační údaje (sídlo školy, IČO, telefon) 
 Účastník řízení: 
Číslo jednací:   Jméno a příjmení účastníka řízení 
Spisová značka:   zastoupený zákonným zástupcem  
Vyřizuje:   Jméno a příjmení zákonného zástupce 
Ředitel/ka školy  Ulice: 
 PSČ, Město: 
  
 V Místo a Datum vyhotovení protokolu 

Místo jednání:

Čas:

Předmět jednání:

Přijímací řízení k předškolnímu vzdělávání - vyjádření k podkladům rozhodnutí (§ 36 odst. 3 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů)

přítomni: jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu zákonného zástupce zastupujícího účastníka řízení (jméno, příjmení, datum narození a místo trvalého pobytu uchazeče)

jméno příjmení a funkce oprávněné úřední osoby

Vylíčení průběhu předmětných úkonů:

Dne Datum se na základě výzvy ze dne Datum dostavil Jméno a Příjmení, narozen bytem Adresa, zákonný zástupce zastupující účastníka řízení Jméno a Příjmení, narozeného dne Datum, bytem Adresa za účelem možnosti vyjádřit se k podkladům rozhodnutí ve věci přijetí/nepřijetí do mateřské školy, jejíž činnost vykonává název školy dle ZL do X. ročníku předškolního vzdělávání od 1. 9. XXXX.

Zákonnému zástupci zastupujícímu účastníka řízení byla dána možnost vyjádřit se k následujícím podkladům rozhodnutí:

 • Zde vypsat veškeré podklady (kritéria přijímacího řízení atd.)

podpis oprávněné úřední

osoby (popř. osoby pověřené sepsáním protokolu)

podpis/y osob, které se jednání zúčastnily

Odepření podpisu

Důvody odepření podpisu:

Námitky proti obsahu protokolu:

Komentář

Rozhodování ředitele mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy rozhoduje podle ustanovení § 165 odst. 2 písm. b) a j) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků právech a povinnostech v oblasti státní správy v těchto případech:

 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání podle § 34,

 • ukončení předškolního vzdělávání podle § 35.

Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

Ředitel mateřské školy může přijmout dítě k předškolnímu vzdělávání za podmínek stanovených § 34 odst. 1 až 7) zákona č. 561/2004 Sb., školský zákon.

Přijímací řízení probíhá v režimu správního řízení.

Je zahájeno:

 • dnem doručení žádosti o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání řediteli mateřské školy.

Účastníkem řízení je dítě. Vzhledem k tomu, že se jedná o nezletilého účastníka, bude zastupován svým zákonným zástupcem – rodičem. Zákonný zástupce vystupuje ve správním řízení jménem zastoupeného. Z tohoto titulu vznikají pro něj práva a povinnosti přímo zastoupenému. Pouze zástupci se doručují veškeré písemnosti týkajících se správního řízení o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Je tedy třeba dbát v dokumentech na soulad údajů – zákonný zástupce, který žádá a ve správním řízení vystupuje jako zákonný zástupce zastupovaného, musí být pod žádostí podepsán - jemu se doručují veškeré dokumenty. Pokud jsou např. uváděni oba rodiče, je třeba oběma rodičům doručovat rozhodnutí apod. Není možné, aby byl jako zákonný zástupce uveden např. otec a žádost podepsala matka.

Spis

Spis:

 • u každého správního řízení se zakládá spis (§ 17 zákona č. 500/2004 Sb.);

 • každý spis má svoji spisovou značku;

 • jednotlivé správní úkony se zakládají do spisu;

 • spis obsahuje soupis všech součástí, včetně příloh, s určením data, kdy byly do spisu vloženy a čísel jednacích;

 • přílohou jsou zejména důkazní prostředky, obrazové a zvukové záznamy;

 • nahlížet do spisu má právo účastník řízení (zákonný zástupce) a právnická osoba (škola).

Obsah spisu:

 • kritéria pro přijetí k předškolnímu vzdělávání, případně dodatečná kritéria;

  • žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání nebo protokol (zákonný zástupce dítěte podal žádost ústně a ředitel mateřské školy s ním sepsal protokol o ústním jednání podle § 18 zákona č. 500/2004 Sb.);

  • rozhodnutí ředitele mateřské školy;

  • doklad o předání rozhodnutí - dodejka nebo podpis zákonného zástupce s datem převzetí na originál rozhodnutí;

  • další písemnosti, které se vztahují k věci;

   1. doporučení příslušného poradenského zařízení;
   2. doporučení odborného lékaře;
   3. informace o přerušení správního řízení;
   4. stížnost proti postupu správního orgánu;
   5. výzva;
   6. usnesení ...
  • odvolání zákonného zástupce dítěte + obálka);

  • protokol o nahlížení do spisu;

  • vyjádření ředitele mateřské školy k podanému odvolání;

  • další dokumenty, dotýkající se správního řízení.

Podání žádosti

Podání žádosti může být:

 • písemné,

 • ústní - o ústním podání sepíše ředitel mateřské školy protokol,

 • v elektronické podobě s elektronickým podpisem, ale i za použití jiných technických prostředků.

Žádost obsahuje určité náležitosti a údaje (§ 37 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád):

 • kdo ji podává:

  1. jméno, příjmení,
  2. datum narození
  3. místo trvalého pobytu, popř. jinou adresu pro doručování zákonného zástupce nezletilého dítěte)
 • identifikaci žádosti:

  1. "žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání"
  2. s uvedením konkrétního data od kdy a kam, do konkrétní mateřské školy označené názvem a adresou sídla
  3. označení správního orgánu, jemuž je žádost adresována a doručována (ředitel – jméno a příjmení, adresa právnické osoby, která vykonává činnost mateřské školy)
 • podpis osoby, která žádost podává.

Součástí žádosti je dále:

 • doklad prokazující, že dítě bylo řádně a pravidelně očkováno, případně doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit pro trvalou kontraindikaci, a to podle ustanovení § 50 zákona č. 250/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví,

 • písemné vyjádření školského poradenského zařízení (PPP, SPC), případně pediatra v případě, kdy bude účastníkem řízení dítě se zdravotním postižením.

Pokud žádost neobsahuje předepsané náležitosti, správní orgán (ředitel školy) vyzve účastníka řízení, resp. zákonného zástupce, k odstranění nedostatků. Podle správního řádu může správní řízení usnesením přerušit. O ukončení přerušení řízení vyrozumí správní orgán zákonného zástupce dítěte a provede o tom záznam do spisu.

Až do doby vydání rozhodnutí má účastník řízení právo nahlížet do spisu, požádat o informace, činit návrhy, vyjádřit se k podkladům atd. Tohoto práva může a nemusí účastník využít. Je vhodné s touto možností zákonné zástupce seznámit při zápise, nejlépe písemnou formou s možností kdykoliv prokázat, že tak bylo učiněno.

K těmto úkonům správní orgán žadatele vyzve tzv. výzvou.

Pokud zákonný zástupce využije možnosti nahlédnutí do spisu, sepíše správní orgán (ředitel školy) o tomto úkonu protokol, který vkládá do spisu a který se stává součástí spisu.

Vydání rozhodnutí ředitelem mateřské školy

Ředitel mateřské školy ještě před vyhlášením zápisu do mateřské školy, vydává kritéria, podle kterých bude přijímat děti k předškolnímu vzdělávání. Kritéria jsou součástí vyhlášeného zápisu do mateřské školy. Kritéria stanoví ředitel sám, bez projednávání se zřizovatelem. Přednost v přijetí k předškolnímu vzdělávání mají děti, které v následujícím školním roce nastoupí povinnou školní docházku (§ 34 odst. 4 zákona č. 561/2004 Sb.).

Kritéria jsou zároveň součástí spisu o správním řízení.

Jakmile ředitel mateřské školy zváží všechny okolnosti podání žádosti a vyhodnotí případné důkazy, rozhodne o:

 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání nebo o

 • přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání se zkušební dobou, jejíž délka nesmí přesáhnout 3 měsíce nebo o

 • nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání.

Rozhodnutí

Rozhodnutí se vyhotovuje vždy v písemné formě.

 • má 1 originál, který se zakládá do spisu a vždy je uložen ve škole. Na originále je

  1. kulaté razítko příslušné školy a
  2. originální podpis ředitele;
 • stejnopis rozhodnutí doručí ředitel školy zákonnému zástupci dítěte do vlastních rukou;

 • v případě předání rozhodnutí dvěma zákonným zástupcům dítěte se pořizují dva stejnopisy.

Má tyto náležitosti:

Výroková část:

 • obsahuje konečné řešení věci

  1. dítě přijato k předškolnímu vzdělání,
  2. stanoví se zkušební doba v rámci přijetí,
  3. dítě není přijato k předškolnímu vzdělávání.

Ve výrokové části se uvádí datum narození dítěte, nikoliv rodné číslo.

Dále se uvádí označení účastníka řízení (dítěte) a označení zákonného zástupce (účastník řízení Jméno a Příjmení, narozený dne Datum narození zastoupený zákonným zástupcem Jméno a Příjmení...).

Odůvodnění

 • důvody výroku rozhodnutí – ředitel popíše,

  1. jaké byly stanoveny podmínky pro přijetí (kritéria),
  2. zda účastník řízení (dítě) tyto podmínky (kritéria) splnil nebo nesplnil
 • podklady pro vydání rozhodnutí (důkazy, informace)

 • skutečnost, kterou se ředitel řídil při vydání rozhodnutí

 • informaci o tom, jak ředitel přistoupil k vypořádání s předloženými návrhy, námitkami, informacemi

Odůvodnění není třeba psát v případě, kdy

 • ředitel mateřské školy

  1. vydává kladné rozhodnutí a
  2. vyhovuje účastníkovi řízení v plném rozsahu

Poučení o odvolání:

 • proti vydanému rozhodnutí je možné se odvolat

 • ve lhůtě do 15 dnů

 • od 1. dne následujícího po doručení

 • k příslušnému krajskému úřadu prostřednictvím ředitele mateřské školy, který rozhodnutí vydal (účastník se odvolává k příslušnému krajskému úřadu, ale zasílá odvolání řediteli, který rozhodnutí vydal)

Pokud se stane, že dojde k formální chybě v rozhodnutí, opraví se tato chyba usnesením.

Doručování rozhodnutí

Doručování rozhodnutí:

 • na adresu trvalého pobytu, uvedenou v žádosti,

 • na adresu označenou pro doručování,

 • na elektronickou adresu (datová schránka),

 • doručení do vlastních rukou.

Odvolání podané zákonným zástupcem dítěte

Zákonný zástupce účastníka řízení (dítěte) může podat odvolání proti rozhodnutí ředitele mateřské školy v 15 denní lhůtě, která běží od následujícího dne po doručení. Odvolání podává zákonný zástupce k příslušnému krajskému úřadu

Nahrávám...
Nahrávám...