dnes je 27.5.2024

Input:

Vztah zákona o veřejných zakázkách k občanskému zákoníku, správnímu řádu a koncesnímu zákonu

22.10.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.10 Vztah zákona o veřejných zakázkách k občanskému zákoníku, správnímu řádu a koncesnímu zákonu

JUDr. Jaroslav Peca

Obdobně jako v předchozí právní úpravě (obsažené v zákoně č. 40/2004 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů), není vztah právní úpravy obsažené v zákoně č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, k právní úpravě obsažené v občanském zákoníku výslovně upraven ani v zákonu č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen ZVZ). Ohledně vztahu ZVZ k zákonu č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, je například z ustanovení o dohledu nad zadáváním veřejných zakázek zřejmé, že ZVZ je vzhledem ke správnímu řádu zákonem zvláštním, který se aplikuje přednostně, a teprve když v ZVZ určitá otázka není upravena, postupuje se podle správního řádu, který je tedy vzhledem k ZVZ zákonem obecným (viz například § 114 odst. 3 a 7 ZVZ). Tato zásada se uplatňuje při řízení před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže.

Lze usuzovat, že pokud některá otázka není v ZVZ upravena vůbec (nebo pokud je některá otázka v ZVZ upravena jen částečně) a pokud je zároveň příslušná právní úprava částečně (nebo úplně) obsažena v občanském zákoníku, platí stejná zásada, jaká platí ve vztahu ZVZ a správního řádu, a občanský zákoník se aplikuje podpůrně, a je tedy (obdobně jako správní řád) vzhledem k ZVZ zákonem obecným. Podle nového občanského zákoníku – zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen „NOZ“) se bude subsidiárně postupovat například při uzavírání smlouvy o realizaci veřejné zakázky – viz například § 1724 a násl. NOZ (uzavření, obsah, forma a účinky smlouvy), § 2079 a násl. NOZ (koupě, kupní smlouva), § 2586 a násl. NOZ (dílo, smlouva o dílo), § 545 až 547 NOZ (právní jednání), § 436, 441 a násl. NOZ (zastoupení). V oblasti zadávání veřejných zakázek budou významná rovněž ustanovení o řádném a vadném plnění (1914 a násl. NOZ), prodlení dlužníka a věřitele (§ 1968 a násl. NOZ), odstoupení od smlouvy (§ 2001 a násl.), smluvní pokutě (§ 2048 až 2052 NOZ) a ustanovení o závazcích z deliktů (§ 2894 a násl. NOZ), kde je mimo jiné upravena náhrada škody

Nahrávám...
Nahrávám...