dnes je 1.6.2023

Input:

Přehled vyhlášených dotačních titulů podle oblastí - vzdělávání, zdravotnictví, výzkum, kultura, mládež, volný čas, bydlení

30.5.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Programy Technologické agentury ČR (TAČR)

Zdroje informací: https://www.tacr.cz/programy-a-souteze/

Dílčí programy:

Dotační tituly Ministerstva kultury (MKCR)

 • Zdroje informací: https://www.mkcr.cz

Dílčí programy:

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Státní fond podpory investic (SFPI)

Zdroje informací: https://www.sfpi.cz/

Financování výstavby nájemních bytů

Zaměření dotačního titulu: Výzva je zaměřena na financování výstavby nájemních bytů, které budou pronajímány za místně obvyklé nájemné. Účelem podpory je podpořit zvýšení kapacit nájemního bydlení v České republice, a tím přispět k řešení současné krize v oblasti bydlení.

Míra podpory:

 • Celková alokace: 800 000 000 Kč,
 • Z toho určeno pro územní samosprávné celky: 500 000 000 Kč,
 • Z toho určeno pro jiné právnické osoby: 300 000 000 Kč.
 • Dotace může být poskytnuta až do výše 25 % celkových způsobilých nákladů.
 • Úvěr může být poskytnut až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů.
 • Celková podpora při kombinaci dotace a úvěru být poskytnuta až do výše 90 % celkových způsobilých nákladů. Přičemž dotace může být maximálně 25 %.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

Právnická osoba, která má své sídlo na území:

 • a) některého z členských států EU;
 • b) státu, který je smluvní stranou Dohody o Evropském hospodářském prostoru;
 • c) Švýcarské konfederace

Termín: Příjem žádostí aktuálně probíhá o jeho ukončení bude informovat SFPI 30 dnů předem.

Dotace na opravu obydlí postiženého živelní pohromou

Zaměření dotačního titulu: Cílem výzvy, resp. programu, je převedení potřebných finančních prostředků Státnímu fondu podpory investic na financování obnovy obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021 dle nařízení vlády č. 257/2021 Sb., o použití peněžních prostředků Státního fondu podpory investic formou dotace a úvěru na obnovu obydlí postiženého živelní pohromou dne 24. června 2021.

Míra podpory:

 • maximální výše dotace 2 mil. Kč,
 • maximální výše úvěru 3 mil. Kč,
 • úroková míra 1 % p.a., splatnost 25 let, možnost přerušení splácení až 5 let.

Příjemci podpory:

Pro tuto výzvu jsou oprávněnými žadateli:

 • vlastníci nebo spoluvlastníci poškozeného obydlí,
 • stavebníci stavby pro bydlení, která nebyla dokončena.

Termín: Příjem žádostí bude ukončen ke dni 24. 6. 2023.

Operační program Jan Ámos Komenský (OPJAK)

Zdoje informací: https://opjak.cz/

Dotační program pro poskytnutí dotací v oblasti kultury – město Brno

Zdroje informací: https://www.brno.cz/sprava-mesta/magistrat-mesta-brna/usek-2-namestka-primatorky/odbor-kultury/dotace/dotacni-program-pro-poskytnuti-dotaci-v-oblasti-kultury-na-zmirneni-dusledku-spjatych-s-pandemii-covid-19/

 

Programy fondů EHP a Norska

Zdroje informací: https://www.eeagrants.cz/, https://www.dzs.cz/program/fondy-ehp

https://www.eeagrants.cz/cs/programy/vzdelavani/vyzvy/2020/nove-vyzvy-v-programu-vzdelavani-3128

 

Programy Ministerstva pro místní rozvoj, Národní dotace, Podpora rozvoje regionů 2023

 • Zdroje informací: https://www.mmr.cz/cs/narodni-dotace/podpora-a-rozvoj-regionu
 • Dílčí programy:

Podpora obnovy a rozvoje venkova (podpora obnovy místních komunikací)

Zaměření

Nahrávám...
Nahrávám...