dnes je 15.6.2024

Input:

Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

22.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.8.0.2 Zpráva o posouzení a hodnocení nabídek

Podle § 80 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále též „zákon“)

  1. Identifikační údaje o zadavateli

Obchodní firma / název / jméno, příjmení zadavatele Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlo/místo podnikání / bydliště zadavatele Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jméno a příjmení osoby oprávněné jednat jménem zadavatele JUDr. Jiří …………, generální ředitel ÚP ČR, zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem …………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
Název veřejné zakázky „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " 
  1. 2. Seznam podaných nabídek v části veřejné zakázky s názvem Hledám zaměstnání
Číslo obálky Číslo nabídky Obchodní firma, adresa sídla IČO Datum a čas podání nabídky 
1 56…/12 VIA ……… ………. 1.7.2012 v
11:36 
2 87…/12 MOST ………. 4.7.2012 v
10:16 
3 96…/12 ES ………. 4.7.2012 v
11:45 
4 97…/12 Bf ………. 4.7.2012 v
11:52 
5 98…/12 Peo ………. 4.7.2012 v
11:58 
Seznam posuzovaných nabídek v části veřejné zakázky s názvem Bilanční diagnostika 
Číslo obálky Číslo nabídky Obchodní firma, adresa sídla IČO Datum a čas podání nabídky 
1 50…/12 Rep. centrum ………. 31.6.2012
8:52 
2 95…/12 Palatin ………. 4.7.2012 v
10:38 
3 96…/12 Mer ………. 4.7.2012 v
11:49 
4 97…/12 Div ………. 1.7.2012 v
11:51 
5 98…/12 Bf ………. 4.7.2012 v 11:56 
6 99…/12 Klo ………. 4.7.2012 v
12:31 
  1. 3. Posuzované nabídky podle jednotlivých částí zakázky

Část B. 1. s názvem Hledám zaměstnání

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

Z hodnocení byla vyřazena nabídka dodavatele MOST ….. se sídlem, IČ ……., protože hodnotící komise zjistila, že neprokázal splnění kvalifikace dle § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů ve vztahu k místopředsedovi, který je dle stanov také statutárním orgánem. Jeho nabídka tedy nemohla být hodnocena.

K hodnocení nebyla připuštěna nabídka dodavatele ES, a.s., se sídlem: ….., IČ …….., protože komise pro otevírání obálek zjistila, že neprokázal splnění úplnosti nabídky dle § 71 odst. 9 písm. b) – Návrh rámcové smlouvy nebyl podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče. Uvedená nabídka tedy nemohla přijata k posuzování a hodnocení nabídek a byla zadavatelem za zadávacího řízení vyloučena.

K hodnocení nebyla připuštěna nabídka dodavatele Bf, a.s., se sídlem: ….., IČ …….., protože hodnotící komise zjistila, že neprokázal splnění kvalifikace dle § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů právnických osob. Jeho nabídka tedy nemohla být hodnocena. Uvedená nabídka tedy nemohla přijata k posuzování a hodnocení nabídek a byla zadavatelem za zadávacího řízení vyloučena.

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek a postupovala při hodnocení nabídek dle dílčích kritérií uvedených v oznámení zadávacího řízení.

Část B. 1. s názvem Hledám zaměstnání

Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek, a to dle kritérií

pořadí váha kritérium 
70 % Cena plnění za osobu bez DPH 
30 % Počet účastníků (nesmí být nižší než zadavatelem požadovaný minimální počet) 

Způsob hodnocení:

Kritérium č. 1:

 nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutá cena plnění za osobu bez DPH  
100 x ________________________________________________________________ x váha 70 % 
 nabídková cena plnění za osobu bez DPH hodnocené nabídky  

Kritérium č. 2:

 nejvýhodnější nabídka, tzn. nejnižší nabídnutý minimální počet účastníků  
100 x _____________________________________________________________ x váha 30 % 
 minimální počet účastníků hodnocené nabídky  

Body za obě hodnocená kritéria se sečtou. Nabídka, která získá nejvíce bodů, je nabídkou vítěznou.

Seznam nabídek, které byly hodnoceny:

Číslo
nabídky 
Obchodní firma  Sídlo / místo podnikání 
1. VIA ……….. ……….. ………….. 
4. Peo………. ………. …………. 

Uchazeč VIA ……….a.s. cenu plnění za osobu bez DPH ve výši 3 289 Kč/osoba a počet účastníků v počtu 6 osob/kurz.

Uchazeč Peo……... nabídl cenu plnění za osobu bez DPH ve výši 4 781 Kč/osoba a průměrný minimální počet účastníků v počtu 6 osob/kurz.

Sumarizace nabízených podmínek plnění pro část B. 1. s názvem Hledám zaměstnání:

část zadávací nabídka nabídnutá počet 
dokumentace číslo cena klientů 
B. 1. 3 289 
B. 1. 4 781 

Hodnotící tabulka pro část B. 1. s názvem Hledám zaměstnání:

část
zakázky 
číslo nabídnutá počet nejnižší min.počet 1.kritérium 2.kritérium součet 
nabídky cena klientů cena klientů a+b 
B. 1. 3.289,- 3.289,- 70 30 100 
4.781,- 3.289,- 48,15520 30 78,15520 

Komise dle výsledků hodnocení ekonomické výhodnosti nabídek stanovila následující pořadí nabídek:

Obchodní firma  Sídlo / místo podnikání Pořadí nabídky 
VIA ……… …… ………. 1. 
Peo ……….. …… …….. 2. 

Výsledek hodnocení nabídky a doporučení hodnotící komise k části zakázky s názvem Hledám zaměstnání

Komise doporučuje zadavateli vybrat jako nejvhodnější nabídku uchazeče VIA …….. IČ ………, který se v části veřejné zakázky B. 1. Hledám zaměstnání umístil na základě hodnocení nabídky na 1. místě.

Část B. 2. s názvem Bilanční diagnostika

Seznam nabídek, které byly hodnotící komisí ze zadávacího řízení vyřazeny

K otevírání obálek nebyla připuštěna nabídka společnosti KLO, se sídlem: ….., IČ …….., protože nabídka byla podána po lhůtě pro podání nabídek stanovené zadavatele. Zadavatel stanovil lhůtu pro podání nabídek do 4.7.2012 do 12:00 hod. Nabídka uchazeče KLO byla zadavateli doručena 4.7.2012 ve 12:31 hodin. Z uvedeného důvodu se jedná o nabídku nepřijatelnou. Uchazeč KLO… byl o pozdním podání nabídky vyrozuměn v souladu s § 71 odst. 6 zákona o veřejných zakázkách. Nabídka nebyla otevírána, posuzována ani hodnocena.

K hodnocení nebyla připuštěna nabídka dodavatele MER….. se sídlem: ….., IČ, protože hodnotící komise zjistila, že neprokázal splnění kvalifikace dle § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů právnických osob. Uvedená nabídka tedy nemohla přijata k posuzování a hodnocení nabídek a byla zadavatelem za zadávacího řízení vyloučena.

K hodnocení nebyla připuštěna nabídka dodavatel Bf, a.s., se sídlem: ….., IČ …….., protože hodnotící komise zjistila, že neprokázal splnění kvalifikace dle § 53 - nedoložen výpis z rejstříku trestů právnických osob. Uvedená nabídka tedy nemohla přijata k posuzování a hodnocení nabídek a byla zadavatelem za zadávacího řízení vyloučena.

Popis hodnocení nabídek včetně odůvodnění

Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek a postupovala při hodnocení nabídek dle dílčích kritérií uvedených v oznámení zadávacího řízení.

Komise pro hodnocení nabídek provedla hodnocení dle ekonomické výhodnosti nabídek, a to dle kritérií

pořadí váha kritérium 
70 % Cena plnění za osobu bez DPH 
Nahrávám...
Nahrávám...