dnes je 16.7.2024

Input:

Vzory

30.4.2012, Zdroj: Verlag Dashöfer

Vzory

Vzor A - Dohoda k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování (dohoda o odpovědnosti)

JUDr. Vladimíra Knoblochová

Stáhnout vzor

Zaměstnavatel:

............................................................................................................
se sídlem .............................................................................................
zapsaný v obchodním rejstříku vedeném ................................................
jehož jménem jedná .............................................................................
(dále jako "zaměstnavatel“)

a

Zaměstnanec:

............................................................................................................
nar.: ....................................................................................................
bytem: .................................................................................................
(dále jako "zaměstnanec“)

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako "smluvní strany“ nebo každý samostatně jako "smluvní strana“)

níže uvedeného dne, měsíce a roku v souladu s ustanovením § 252 a násl. zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jako "zákoník práce“), uzavírají tuto

Dohodu o odpovědnosti
k ochraně hodnot svěřených zaměstnanci k vyúčtování


I.
Preambule

  1. Zaměstnavatel a zaměstnanec uzavřeli dne ............................... pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec u zaměstnavatele pracuje jako ............................ (dále jako "Pracovní smlouva“).

II.
Dohoda o odpovědnosti

  1. Zaměstnanec tímto přebírá odpovědnost k ochraně hodnot – ...................... (např. zásob materiálu), které mu byly svěřeny k vyúčtování a které jsou uvedeny v inventurním soupisu sepsaném k dnešnímu dni, který tvoří Přílohu č. 1 této dohody a je její nedílnou součástí. Zaměstnanec zároveň přebírá odpovědnost k ochraně hodnot – zásob materiálu, které budou do skladu průběžně doplňovány a jejichž převzetí písemně potvrdí.

  2. Zaměstnanec odpovídá za schodek vzniklý na hodnotách, k jejichž ochraně převzal touto dohodou odpovědnost, ledaže prokáže, že schodek vznikl zcela nebo zčásti bez jeho zavinění.

  3. Zaměstnavatel se zavazuje zajistit zaměstnanci takové pracovní podmínky, aby mohl řádně plnit své povinnosti z

Nahrávám...
Nahrávám...