dnes je 21.4.2024

Input:

Vnitřní předpis ředitele k zadání maturitní práce

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.2.18.2.10
Vnitřní předpis ředitele k zadání maturitní práce

 

Maturitní práce, její náležitosti a obhajoba před zkušební maturitní komisí

 

Vnitřní směrnice ředitele Školy (plný název školy dle zřizovací listiny)

 

 

Čl. I

 

Dle ustanovení § 77 odst. 3 a následujících zákona číslo 561/2004 Sb. Zákon o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších změn a dodatků, určí ředitel školy v souladu s vyhláškou č. 177/2009 Sb., o bližších podmínkách ukončování vzdělávání ve středních školách maturitní zkouškou, ve znění pozdějších předpisů, nabídku povinných a nepovinných zkoušek podle rámcového a školního vzdělávacího programu, včetně formy, témat a termínů konání těchto zkoušek.

Toto rozhodnutí zveřejní na veřejně přístupném místě ve škole a současně též způsobem umožňujícím dálkový přístup na internetových stránkách školy (http/www.xxxxxxxx.cz) nejpozději 12 měsíců před konáním první části první zkoušky profilové části maturitní zkoušky.

 

Zkoušky profilové části maturitní zkoušky se konají formou:

a) vypracování maturitní práce a její obhajoby před zkušební maturitní komisí,

b) ústní zkoušky před maturitní komisí,

c) písemné zkoušky,

d) praktické zkoušky, nebo

e) kombinací dvou nebo více forem podle písmene a) až d).

 

 

Čl. II

 

Obhajobu maturitní práce koná žák po úspěšném ukončení posledního ročníku vzdělávání. Obhajoba maturitní práce jako součást profilové části maturitní zkoušky je veřejná s výjimkou jednání zkušební komise o hodnocení žáka. Žák obhajuje maturitní práci ve škole, jejímž je žákem.

 

 

Čl. III

 

Zadání maturitní práce obsahuje:

a) téma maturitní práce,

b) termín odevzdání maturitní práce,

c) způsob zpracování a pokyny k obsahu a rozsahu maturitní práce,

d) kriteria hodnocení maturitní práce,

e) určení části tématu zpracovaných jednotlivými žáky v případě, že maturitní práci bude zpracovávat několik žáků společně.

 

 

Čl. IV

 

Zadání maturitní práce určí ředitel školy s dostatečným časovým předstihem s ohledem na rozsah, obsah a náročnost zpracování tématu práce, nejpozději však 4 měsíce před termínem obhajoby maturitní práce.

 

Žák má na vypracování maturitní práce lhůtu nejméně jeden měsíc.

 

Pokud je určeno více než jedno téma, žák si téma zvolí v termínu stanoveném ředitelem školy. Pokud si žák ve stanoveném termínu téma nezvolí, vylosuje si jedno téma z nabídky určené ředitelem školy.

Téma a zadání maturitní práce se zachovává i pro opravnou zkoušku a náhradní zkoušku.

 

 

Čl. V

 

Ředitel školy nejpozději 4 měsíce před termínem obhajoby určí vedoucího maturitní práce a nejpozději jeden měsíc před termínem obhajoby maturitní práce stanoví oponenta maturitní práce. Vedoucím a oponentem práce může být i fyzická osoba, která není v základním pracovněprávním vztahu ke Škole - úplný název školy dle zřizovací listiny.

 

Vedoucí a oponent zpracují jednotlivě písemný posudek maturitní práce. Posudky jsou předány žákovi a členům zkušební maturitní komise nejpozději 14 dní před termínem obhajoby maturitní práce.

 

 

Čl. VI

 

Příprava k obhajobě práce trvá nejméně 5 minut. Obhajoba maturitní práce trvá nejdéle 30 minut.

 

 

Čl. VII

 

Neodevzdá-li žák pro vážné důvody práci ve stanoveném termínu, omluví se písemně řediteli školy nejpozději v den stanovený pro odevzdání maturitní práce. Uzná-li ředitel školy omluvu žáka, určí žákovi náhradní termín pro odevzdání maturitní práce.

Nahrávám...
Nahrávám...