dnes je 22.7.2024

Input:

Smlouva o výkonu funkce jednatele

1.12.2013, , Zdroj: Verlag Dashöfer

16.26 Smlouva o výkonu funkce jednatele

Mgr. Dita Komárková

Výklad právní věty
Právní úprava smlouvy o výkonu funkce, která je uzavírána mezi obchodní korporací a členem jejího orgánu za účelem úpravy vzájemných práv a povinností, je zakotvena v ustanoveních § 59 – 61 ZOK.

Avšak stejně jako tomu je podle současné právní úpravy, není povinností tuto smlouvu o výkonu funkce jednatele uzavřít. Pokud nebude uzavřena smlouva o výkonu funkce jednatele, uplatní se na právní vztah mezi jednatelem a společností přiměřeně ustanovení o příkazu stanovená v NOZ.

Právo na odměnu

Uzavřená smlouva o výkonu funkce je předpokladem práva na odměnu. Jestliže není mezi jednatelem a společností uzavřena smlouva o výkonu funkce jednatele, nebo sice je uzavřena, nicméně odměňování bude ve smlouvě sjednáno v rozporu se zákonem, nenáleží jednateli odměna a výkon funkce jednatele bude bezúplatný.

Bezúplatný výkon funkce jednatele neplatí, nastane-li některá ze zákonem předvídaných okolností, a to:

  • je-li smlouva o výkonu funkce nebo její ujednání o odměně neplatné z důvodu na straně společnosti (tj. například smlouvu uzavřel jednatel společnosti, který však nebyl oprávněn společnost sám zastupovat),

  • není-li smlouva o výkonu funkce uzavřena z důvodů překážek na straně společnosti (například společnost nemá osobou oprávněnou smlouvu uzavřít), nebo

  • valná hromada společnosti neschválí tuto smlouvu bez zbytečného odkladu po vzniku funkce přesto, že není v rozporu se zákonem.

V těchto případech je společnost povinna jednateli poskytnout odměnu v obvyklé výši.

Vymezení odměňování ve smlouvě

ZOK v ustanovení § 60 stanoví náležitosti, resp. údaje o odměně jednatele, které musí smlouva o výkonu funkce obsahovat. Pokud společnost nemá v úmyslu jednateli některou ze složek odměn uvedených v ustanovení § 60 ZOK poskytnout, doporučujeme ve smlouvě o výkonu funkce jednatele výslovně uvést, že například jednateli nepřísluší žádná zvláštní odměna dle ustanovení § 60 písm. c) ZOK. Smyslem je stanovit najisto, že se smluvní strany dohodly na odměně ohledně všech náležitostí stanovených ZOK.

ZOK požaduje, aby smlouva o výkonu funkce obsahovala vymezení všech složek odměn, které náleží nebo mohou náležet jednateli za výkon funkce jednatele včetně

Nahrávám...
Nahrávám...