dnes je 25.6.2024

Input:

Komentář k některým doplněním pracovních náplní učitele

20.3.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.3.9.4
Komentář k některým doplněním pracovních náplní učitele

PaedDr. František Havelka, Ph.D.

Vychází z pracovní náplně učitele základní nebo střední školy, který je v katalogu prací (NV č. 222/2010 Sb.) uveden pod označením 2.16.1. Doplní se platová třída, do níž je zaměstnanec zařazen.

Pracovní náplň jednotlivých pracovních pozic jsou doplňkem pracovní náplně učitele odpovídajícího druhu školy (základní, střední), neopakuje činnosti učitele a vyčleňuje činnosti specifické pro příslušnou pozici. V osobním spisu zaměstnance bude založena jak pracovní náplň učitele, tak pracovní náplň specifické pracovní pozice, jejíž činnost učitel vykonává.

Specifikace některých činností vybraných pozic:

1. Koordinátor EVVO

Samostatně zajišťuje a zpracovává:

 • - plán koordinátora EVVO;
  • - plány činnosti koordinátora EVVO;
  • - zprávy o plnění plánů činnosti koordinátora EVOO;
  • - statistické údaje uváděné ve výroční zprávě a autoevaluační zprávě;
  • - zprávy o činnosti koordinátora EVVO k jednání v pedagogické radě;
 • - pravidelně informuje zástupce ředitele o výsledcích plnění plánu;
 • - spolupracuje s koordinátorem ŠVP;
 • - navrhuje zapracování do ŠVP environmentální výchovy;
 • - zpracovává databázi materiálů a pomůcek věnovaných environmentální výchově a vzdělávání;
 • - poskytuje konzultace pedagogickým pracovníkům;
 • - koordinuje činnosti spojené s environmentálním vzděláváním a výchovou;
 • - systematicky vyhledává možnosti začlenění ekologických postupů do provozu a navrhuje jejich realizaci (hospodaření s odpady, energiemi a materiály atd.);
 • - jedná s organizacemi a dalšími subjekty zabývajícími se environmentálními postupy.

2. Koordinátor ŠVP

Samostatně zajišťuje a zpracovává:

 • - sledování legislativních změn, opatření MŠMT vztahujících se k RVP
 • - sledování změn RVP oborů vzdělání využívaných školou;
 • - sledování inovací koncepcí vzdělávání, výukových metodami a postupů, které lze zapracovat do ŠVP;
 • - průběžně informuje pedagogické pracovníky a metodické orgány školy o změnách RVP a aktuálních trendech zpracování ŠVP;
 • - zajišťuje zpracování nového ŠVP v souladu se všemi podmínkami stanovenými RVP;
 • - identifikuje části ŠVP, která je nutné aktualizovat v souladu se změnami RVP nebo v souladu s koncepcí rozvoje školy;
 • - koordinuje činnost předmětových komisí školy zaměřenou na zpracování nového ŠVP;
 • - koordinuje systematickou aktualizaci stávajících ŠVP;
 • - organizuje a navrhuje vedení školy různé způsoby předávání informací o možnostech zpracování ŠVP a jeho realizace;
 • - podílí se na sestavení týmů zpracovávajících ŠVP;
 • - zpracovává harmonogram činnosti pracovních týmů;
 • - metodicky vede pracovní týmy;
 • - vyhodnocuje činnost pracovních týmů;
 • - konečnou podobu ŠVP;
 • - průběžné návrhy ŠVP;
 • - plány činnosti koordinátora ŠVP;
 • - zprávy o plnění plánů činnosti koordinátora ŠVP;
 • - statistické údaje uváděné ve výroční zprávě a autoevaluační zprávě;
 • - zprávy o činnosti koordinátora ŠVP k jednání v pedagogické radě;
 • - návrh plánu DVPP z pohledu aktualizace ŠVP.

3. Metodik – koordinátor ICT

Samostatně zajišťuje a zpracovává:

 • - metodické materiály věnované využití ICT ve výuce a v dalších činnostech školy, při zajištění BOZ žáků a BOZP zaměstnanců;
 • - zajišťuje metodickou pomoc, konzultace při využití ICT ve výuce a dalších činnostech školy;
 • - vede databázi licencí pořízených software,
 • - provádí kontrolu užívaných software, včetně antivirového zabezpečení;
 • - zajišťuje instalaci nového hardware a software, jejich funkčnost;
 • - zajišťuje správu školní počítačové sítě;
 • - spravuje školní matriku, provádí přenos dat ze školní matriky;
 • - zajišťuje přístup zaměstnanců do databází školy;
 • - zajišťuje ochranu dat;
 • - zpracovává webové stránky školy;
 • - spolupracuje s koordinátorem ICT;
 • - zpracovává plány činnosti metodika ICT;
 • - zpracovává zprávy o plnění plánů činnosti metodika ICT;
 • - zpracovává statistické údaje uváděné ve výroční zprávě a autoevaluační zprávě;
 • - zpracovává zprávy o činnosti metodika ICT k jednání v pedagogické radě;
 • - zpracovává návrh provozního řádu odborné učebny ICT.

4. Metodik prevence

Samostatně zajišťuje a zpracovává:

 • - zpracovává plán metodika prevence;
 • - pravidelně informuje zástupce ředitele o výsledcích plnění plánu;
 • - spolupracuje s třídními učiteli, výchovným poradcem a ostatními pedagogickými i nepedagogickými pracovníky školy;

Zajišťuje metodické a koordinační činnosti:

 • - koordinace tvorby a kontrola realizace preventivního programu školy;
 • - koordinace a participace na realizaci aktivit školy zaměřených na prevenci
  1. záškoláctví,
  2. závislostí,
  3. násilí,
  4. vandalizmu,
  5. sexuálního zneužívání,
  6. zneužívání sektami,
  7. prekriminálního a kriminálního chování,
  8. rizikových projevů sebepoškozování a
  9. dalších sociálně patologických jevů.
 • - metodické vedení činnosti učitelů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů;
 • - koordinace vzdělávání pedagogů školy v oblasti prevence sociálně patologických jevů;
 • - koordinace přípravy a realizace aktivit zaměřených na zapojování multikulturních prvků do vzdělávacího procesu a na integraci žáků/cizinců;
 • - prevence rasizmu, xenofobie a dalších jevů, které souvisejí s otázkou přijímání kulturní a etnické odlišnosti.
 • - koordinace spolupráce školy
  1. s orgány státní správy a samosprávy, které mají v kompetenci problematiku prevence sociálně patologických jevů,
  2. s metodikem preventivních aktivit v pedagogicko-psychologické poradně a
  3. s odbornými pracovišti (poradenskými, terapeutickými, preventivními, krizovými a dalšími zařízeními a institucemi), které působí v oblasti prevence sociálně patologických jevů.
 • - shromažďování odborných zpráv a informací o žácích v poradenské péči specializovaných poradenských zařízení v rámci prevence sociálně patologických jevů;
 • - vedení písemných záznamů umožňujících doložit rozsah a obsah činnosti školního metodika prevence, navržená a realizovaná opatření.

Zajišťuje informační činnosti:

 • - zajišťuje a předává odborné informace o problematice sociálně patologických jevů, o nabídkách programů a projektů, o metodách a formách specifické primární prevence pedagogům školy.
 • - prezentuje výsledky preventivní práce školy;
 • - vede a průběžné aktualizuje databázi spolupracovníků školy pro oblast prevence sociálně patologických jevů.

Zajišťuje poradenské činnosti:

 • - vyhledává a orientačně šetří žáky s rizikem či projevy sociálně nežádoucího chování;
 • - poskytuje poradenské služby těmto žákům a jejich zákonným zástupcům;
 • - zajišťuje péči odpovídajícího odborného pracoviště (ve spolupráci s třídními učiteli);
 • - spolupracuje s třídními učiteli při zachycování varovných signálů spojených s možností rozvoje sociálně patologických jevů u jednotlivých žáků a tříd;
 • - participuje na sledování úrovně rizikových faktorů, které jsou významné pro rozvoj sociálně patologických jevů ve škole.
 • - připravuje podmínky pro integraci žáků s poruchami chování ve škole;
 • - koordinuje poskytování poradenských a preventivních služeb těmto žákům školou a specializovanými školskými zařízeními.

5. Předseda předmětové komise

Samostatně zajišťuje a zpracovává:

 • - sestavuje plán činnosti předmětové komise v souladu s plánem činnosti školy a na základě spolupráce s koordinátorem ŠVP, koordinátorem ICT, metodikem ICT,
Nahrávám...
Nahrávám...