dnes je 19.6.2024

Input:

Dohoda o změně pracovní smlouvy (dodatek k pracovní smlouvě)

10.4.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.1.2
Dohoda o změně pracovní smlouvy (dodatek k pracovní smlouvě)

JUDr. Jan Horecký, Ph.D.

Pracovní poměr se zakládá běžně dvoustranným projevem vůle – pracovní smlouvou. Obsah pracovního poměru je proto možné změnit v souladu s ustanovením § 40 ZP pouze dohodou mezi zaměstnancem a zaměstnavatelem na základě souhlasného projevu jejich vůle. Nelze tedy, aby zaměstnavatel nebo zaměstnanec měnili ustanovení pracovní smlouvy jednostranně.

Písemná forma

Změna pracovní smlouvy musí být provedena písemně. Písemná forma bude zachována i v případě, kdy změna nebude dohodnuta na klasickém papíře, ale může být zaznamenána i na jiném hmotném nosiči, který je schopen projev vůle (informaci) zprostředkovat druhé straně (př. není-li zbytí a je-li třeba dohodu sepsat bez prodlení, pak může posloužit i etiketa z lahve, toaletní papír či cokoliv jiného). Nezáleží na tom, jak bude dohoda o změně pracovní smlouvy označena, v praxi se nejčastěji používá forma dodatku, případně se taková dohoda označuje právě jako "dohoda o změně pracovní smlouvy". Jak již bylo uvedeno v kapitole Pracovní smlouva, i pro dohodu o změně pracovní smlouvy platí, že pokud nebude uzavřena písemně, bude neplatná. Jde o tzv. neplatnost relativní, tedy dohoda o změně pracovní smlouvy bude platná do doby, než se některá smluvní strana neplatnosti smlouvy dovolá. Zákoník práce ale připouští, v návaznosti na novou úpravu neplatnosti právního jednání (blíže ust. § 582 NOZ), aby smluvní strany tuto vadu dodatečně odstranily, a to s účinky ex tunc, tedy od počátku. Na paměti je však třeba mít specifickou úpravu neplatnosti právního jednání, kterým se základní pracovněprávní vztah (pracovní poměr a právní vztahy založené dohodami o pracích konaných mimo pracovní poměr) zakládá nebo mění. Zákoník práce totiž k obecné úpravě současně v ust. § 20 ZP uvádí, že nebylo-li právní jednání, jímž vzniká nebo se mění základní pracovněprávní vztah (tedy v tomto případě dohoda o změně pracovní smlouvy), učiněno ve formě, kterou vyžaduje zákon, je možné se neplatnosti dovolat, jen nebylo-li již započato s plněním.

Pokud jde o obsah změny pracovní smlouvy, záleží s ohledem na zásadu smluvní volnosti pouze na smluvních stranách, na jaké změně se dohodnou. Musí však respektovat zásadu, že lze sjednat pouze to, co není v rozporu se zákonem, dobrými mravy či veřejným pořádkem. V rozporu s veřejným pořádkem bude veškeré jednání, které by narušovalo zvláštní zákonnou ochranu postavení zaměstnance (tj. jednání by bylo jednoznačně k tíži zaměstnance), dále zásadu zajištění uspokojivých a bezpečných pracovních podmínek pro výkon práce, rovněž zásadu rovného zacházení a zákazu diskriminace. Změna pracovní smlouvy, která by byla v rozporu s dobrými mravy a veřejným pořádkem, by byla absolutně neplatná.

Dohodu o změně pracovní smlouvy mohou strany provést i konkludentně,

Nahrávám...
Nahrávám...