dnes je 21.4.2024

Input:

Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

15.3.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

4.3.5
Dohoda o dočasném přidělení zaměstnance

Zaměstnavatel (škola):

...........................................................................

IČO: ....................................................................

se sídlem: .........................................................

zapsaná v Rejstříku škol a školských zařízení

jejímž jménem jedná: ......................, ředitel/ka

 

(dále jako „zaměstnavatel")

 

a

 

Zaměstnanec:

...........................................................................

nar.: ...................................................................

bytem: ...............................................................

(dále jako „zaměstnanec")

 

(zaměstnanec a zaměstnavatel dále též jako „smluvní strany" nebo každý samostatně jako „smluvní strana")

 

níže uvedeného dne, měsíce a roku uzavírají tuto

 

 

Dohodu o dočasném přidělení zaměstnance

 

I.

Dohoda o dočasném přidělení

 

1. Smluvní strany uzavřely dne ............. pracovní smlouvu, na základě které zaměstnanec vykonává pro zaměstnavatele práci v pracovním poměru jako .................... (dále jako „pracovní smlouva"). Místem výkonu práce bylo sjednáno sídlo zaměstnavatele.

 

2. Smluvní strany se dohodly, že zaměstnanec bude zaměstnavatelem dočasně přidělen k výkonu práce k jinému zaměstnavateli, a to ........................................................, IČO: ........... se sídlem ........................................................... (dále jako „dočasný zaměstnavatel").

 

3. Dočasné přidělení vzniká ke dni .................. (nejdříve po uplynutí 6 měsíců ode dne vzniku pracovního poměru) a sjednává se na dobu do ...................... Po ukončení dočasného přidělení je zaměstnavatel povinen zařadit zaměstnance na stejnou pracovní pozici (druh práce), která byla sjednána v pracovní smlouvě.

 

4. Zaměstnanec bude vykonávat pro dočasného zaměstnavatele po dobu dočasného přidělení práci na pozici ..................

 

5. Zaměstnavatel je povinen hradit zaměstnanci po dobu dočasného přidělení i nadále mzdu ve výši sjednané v pracovní smlouvě a za podmínek sjednaných v pracovní smlouvě. Zaměstnavatel se dále zavazuje hradit zaměstnanci cestovní náhrady, které zaměstnanci vzniknou po dobu dočasného přidělení za cestu do místa výkonu práce, a to jízdní výdaje, jízdní výdaje k návštěvě člena rodiny, výdaje za ubytování, zvýšené stravovací výdaje a nutné vedlejší výdaje.

 

II.

Místo výkonu práce

 

1. Smluvní strany se dohodly, že místem výkonu práce zaměstnance je po dobu dočasného přidělení sídlo dočasného zaměstnavatele.

 

2. Jako pravidelné pracoviště pro účely cestovních náhrad se sjednává ...............

 

III.

Práva a povinnosti smluvních stran po dobu dočasného přidělení

 

1. Po dobu dočasného přidělení zaměstnance k výkonu práce k jinému zaměstnavateli ukládá zaměstnanci jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělil, pracovní úkoly, organizuje, řídí a kontroluje jeho práci, dává mu k tomu účelu závazné pokyny, vytváří příznivé pracovní podmínky a zajišťuje bezpečnost a ochranu zdraví při práci dočasný zaměstnavatel. Dočasný zaměstnavatel nesmí vůči dočasně přidělenému zaměstnanci činit právní úkony jménem zaměstnavatele, který zaměstnance dočasně přidělí.

 

2. Zaměstnanec se zavazuje plnit po dobu dočasného přidělení pracovní úkoly zadané mu dočasným zaměstnavatelem a řídit se jeho závaznými pokyny.

 

3. Ostatní práva a povinnosti smluvních stran, které nejsou upraveny v této dohodě, zůstávají beze změny tak, jak jsou upraveny v pracovní smlouvě.

 

IV.

 

1. Tato dohoda nabývá platnosti a účinnosti podpisem obou smluvních stran.

 

2. Tato smlouva a vztahy z této smlouvy vyplývající se řídí právním řádem České republiky, a

Nahrávám...
Nahrávám...