dnes je 14.6.2024

Input:

Dítě s diabetem ve škole a třídě - medikace a zdravotnické úkony ve školách

23.7.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

8.5.1
Dítě s diabetem ve škole a třídě – medikace a zdravotnické úkony ve školách

Bc. Lenka Polášková

V případě přijetí dítěte s diabetem do školy je zcela nezbytná velmi blízká komunikace zákonných zástupců a školy. Onemocnění dítěte musí být zohledněno. Není možné, aby škola argumentovala, že není schopna zajistit dítěti s diabetem možnost vzdělávat se. O skutečnosti přítomnosti dítěte s diabetem musejí být informování všichni zaměstnanci školy, tedy provozní i pedagogičtí pracovníci. Každý pedagogický pracovník, který má dítě s diabetem ve třídě, musí být seznámen se základními informacemi o cukrovce, mít informace o poskytnutí první pomoci dítěti, rizicích, vyplývajících z onemocnění, například při sportovních aktivitách, a o skutečnosti, že primární zodpovědnost za onemocnění, péči a naprostou součinnost mají zákonní zástupci dítěte. V pedagogické praxi se často setkáváme s problémem, kdy dlouhodobá nekoncepčnost problematiky a neschopnost meziresortní spolupráce Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR a Ministerstva zdravotnictví ČR staví pedagogické pracovníky do rizika. Do budoucna se budou vlivem inkluzivního vzdělávání a nárůstu chronických onemocnění ve většinové populaci zvyšovat požadavky na podávání medikace a na úkony, které řadíme do kategorie zdravotnických.

Problematická legislativa

Na úvod je nutné zmínit, že v problematice jakékoli medikace a zdravotnických úkonů v praxi škol a školských zařízení je dlouhodobý nesoulad v oblasti legislativy. Jinak na problematiku nahlíží resort školství, jinak pak resort zdravotnictví. A samozřejmě jinak občanský zákoník.

Žádný pedagogický pracovník (včetně asistenta pedagoga) nemůže být nucen do povinnosti aplikovat dítěti inzulín.

Pedagogický pracovník není pracovníkem zdravotnickým. A tedy povinnost zdravotnického úkonu, do kterého jednoznačně manipulace se zdravotnickým materiálem patří, mu ani nelze zařadit do náplně práce.

V souladu se zněním § 2 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování (zákon o zdravotních službách):

Podle § 11 tohoto zákona lze zdravotní služby poskytovat pouze prostřednictvím osob způsobilých k výkonu zdravotnického povolání nebo k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotních služeb:

Pedagogický pracovník tedy není zdravotnickým pracovníkem a tuto podmínku nesplňuje.

Pedagog a poskytnutí první pomoci chronicky nemocnému dítěti

Pedagogický pracovník může podat medikaci pouze v případech bezodkladné první pomoci. Jedná se o případy spojené se záchvatovými onemocněními. Je tedy povinen aplikovat injekčně dítěti látku například v  případě rizika vzniku anafylaktického šoku po bodnutí hmyzem.

Pokud by pedagog odmítl, v podstatě by odmítl dítěti poskytnout první pomoc. Samozřejmě se v takových případech také okamžitě volá záchranná služba. Konkrétně v tomto případě na ni však nelze čekat. Zákonný závazek dojezdu záchranné služby je 20 minut.

Nezapomínejme také, že bezodkladně musí být informováni zákonní zástupci dítěte a nejen ve výše uvedeném případě, ale také při teplotě vyšší než 37 stupňů, průjmovitém stavu, úrazu dítěte, při výrazných změnách na kůži (spálenina, otok, "kopřivka") a při zvracení.

Zdravotnické úkony a jejich zařazení

Situace u dětí s diabetem je opravdu problematická, protože si žádá opakovanou aplikaci inzulínu, která je definována jako úkon zdravotnický.

Mezi základní zdravotnické úkony patří (kritéria odborných zdravotnických úkonů):

 • Péče o otevřené rány.

 • Péče o bércové vředy.

 • Klyzma.

 • Péče o PEG.

Komentář: PEG

Perkutánní endoskopická gastrostomie (PEG) je endoskopicky založený umělý vstup do žaludku pro podání výživy (tenká sonda, jejíž jeden otvor ústí na kůži břicha a druhý v žaludku). Samotné zavedení plastové sondy přes kůži se provádí po místním znecitlivění.

 • Péče o dekubity I. a II. stupně.

 • Ošetřování stomií.

Komentář: Klyzma a stomie

Klyzma je vpravení tekutiny konečníkem do tlustého střeva. Podle účelu se rozlišuje klyzma očistné, projímavé, léčebné a diagnostické. Stomie je dočasné, nebo trvalé vyvedení některého dutého orgánu na povrch těla. Nejčastěji jde o vývod tlustého střeva.

 • Vyšetření glykemie.

 • Manipulace s biolampou.

 • Jakýkoli odběr biologického materiálu.

 • Péče o permanentní katétr.

 • Aplikace léků.

 • Vyhodnocování fyziologických funkcí.

Nechci se zde pouštět do detailních rozborů zdravotnických úkonů, také já jsem pedagogický pracovník. Zamýšlím se nad reálným problémem, který denně řeší tisíce kolegů a u něhož není snaha tento problém řešit koncepčně.

V praxi jsem se setkala například s argumentem ošetřujícího lékaře dítěte s diabetem, který sdělil rodičům dítěte, že učitel je povinen pravidelně aplikovat inzulín a měřit glykemii, i když není zdravotnickým pracovníkem, přičemž argumentoval skutečností, že rodiče dítěte přeci také nejsou zdravotníky a inzulín aplikují. Ti poté nárokovali tento úkon po

Nahrávám...
Nahrávám...