dnes je 31.3.2023

Input:

Směrnice ředitele školy k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

1.12.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

2.1.8.18
Směrnice ředitele školy k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

Směrnice ředitele školy k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

Komentář

 

Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších změn a dodatků (poslední novela zák. 167/2012 Sb. a část novely zák. 55/2012 Sb. účinná od 1. 1. 2012) definuje v § 2 odst. 2 zadavatele veřejné zakázky, kterým je dle písm. c) i územní samosprávný celek nebo příspěvková organizace, u níž funkci zřizovatele vykonává územní samosprávný celek. Veřejné zakázky jsou vymezeny v § 7 - 10 tohoto zákona. Protože příspěvkové organizace zřizované samosprávnými celky realizují nejčastěji v rámci své činnosti veřejné zakázky malého rozsahu, měl by mít statutární zástupce ošetřeno vnitřní směrnicí postup při zadávání veřejných zakázek, aby byly zachovány principy jednotného přístupu, transparentnosti a rovnosti všech potencionálních zájemců. V oblasti školství upravuje zadávání veřejných zakázek Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy směrnice vydaná příkazem ministryně č. 33/2009 pod č. j. 2371/2009-14. Konkrétní podmínky a postupy při zadávání veřejných zakázek může v rámci svých kompetencí vymezit i zřizovatel příspěvkové organizace - vždy však s ohledem na platnou legislativu.

 

Zákon o veřejných zakázkách má několik prováděcích předpisů (vyhlášek), z nich je nezbytné se při realizaci konkrétních zakázek vycházet. Nejdůležitější z nich jsou:

 

Vyhláška č. 162/2011 Sb. o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

 

Vyhláška č. 133/2012 Sb., o uveřejňování vyhlášení pro účely zákona o veřejných zakázkách a náležitostech profilu zadavatele

 

Vyhláška č. 230/2012 Sb., kterou se stanoví podrobnosti vymezení předmětu veřejné zakázky na stavební práce a rozsah soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr

 

Vyhláška č. 231/2012 Sb., kterou se stanoví obchodní podmínky pro veřejné zakázky na stavební práce

 

Vyhláška č. 232/2012 Sb., o podrobnostech rozsahu odůvodnění účelnosti veřejné zakázky a odůvodnění veřejné zakázky

 

Úplný přehled je dostupný na odkazu:

http://www.portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Legislativa-a-Judikatura/Legislativa/Narodni-legislativa-aktualni-a-uplne-zneni-z-(1)/ZVZ

 


 

Směrnice ředitele školy k zadávání veřejných zakázek malého rozsahu

 

I.

Předmět úpravy

 

1. Tato směrnice upravuje zadávání veřejných zakázek malého rozsahu (dále jen „zakázka") dle § 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. , o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon"), tj. zakázek s předpokládanou hodnotou od 100 tis. bez DPH do

a) 1 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na dodávky nebo služby,

b) 3 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázky na stavební práce,

ve Škole - úplný název dle zřizovací listiny (dále jen „škola" nebo „zadavatel").

2. Ve vztahu k zákonu se jedná o zakázky, při jejichž zadání je zadavatel povinen dodržovat

a) zásady transparentnosti,

b) rovného zacházení a

c) zákazu diskriminace (viz. § 6 a § 18 odst. 3 zákona).

3. Zadávání zakázek se neřídí zákonem s výjimkou těch ustanovení zákona, na které tato směrnice odkazuje. Zahájí-li zadavatel zadávání zakázky postupem platným pro zadávání podlimitní veřejné zakázky, musí postupovat podle těch ustanovení zákona, která platí pro zadávání podlimitních veřejných zakázek.

4. V případě, kdy je zadavatel povinen se při zadávání zakázek řídit několika právními předpisy, které upravují zadávání zakázek odlišně, je povinen se řídit úpravou obsaženou v právním předpisu vyšší právní síly. V případě, že jsou právní předpisy stejné právní síly, tak je zadavatel povinen řídit se tím předpisem, který obsahuje přísnější právní úpravu.

5. Tato směrnice se nevztahuje na:

a) jednorázové dodávky a služby, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 100 000,- Kč bez DPH a

b) stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota je nižší než 100 000,- Kč bez DPH; zadavatel je však povinen vždy dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení a zákazu diskriminace a doložit dodržení zásady hospodárnosti;

c) pořízení

a. spotřebního materiálu pro výpočetní techniku (tonery, pásky, CD, DVD a jiné nosiče),

b. kancelářské techniky (faxy, kopírky, ostatní kancelářské stroje),

c. materiálu pro kanceláře a tiskárny (papíry, psací potřeby, kancelářské potřeby),

d. elektroniky (přehrávače, kávovary, lednice, televizní a rozhlasové přijímače, optické přístroje),

e. drogistického zboží (čistící a dezinfekční prostředky apod.)

d) služby v oblasti výpočetní techniky (zprávy, studie, analýzy),

e) hlasové služby (ústředny, telefony i mobilní) a

f) služby spojené se zabezpečením objektů (dodávka a montáž zabezpečovací techniky, alarmů);

g) obecné výjimky z působnosti zákona uvedené v § 18 odst. 1 písm. g) zákona;

h) dodávky, jejichž jednotková cena je v průběhu účetního období proměnlivá, a zadavatel tyto dodávky pořizuje opakovaně podle svých aktuálních potřeb; zadavatel je však povinen vždy dodržet zásady transparentnosti, rovného zacházení, zákazu diskriminace a doložit dodržení zásady hospodárnosti.

6. Podlimitní a nadlimitní veřejné zakázky zadavatel zadává plně v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon).

 

II.

Vymezení základních pojmů

 

1. Veřejnou zakázkou na dodávky je:

a) veřejná zakázka, jejímž předmětem je pořízení věci (dále jen „zboží"), a to zejména formou koupě, koupě zboží na splátky, nájmu zboží nebo nájmu zboží s právem následné koupě (leasing).

b) veřejná zakázka, jejímž předmětem je kromě pořízení zboží rovněž poskytnutí služeb nebo stavebních prací spočívajících v umístění, montáži či uvedení takového zboží do provozu, nejedná-li se o zhotovení stavby, pokud tyto činnosti nejsou základním účelem veřejné zakázky, avšak jsou nezbytné ke splnění veřejné zakázky na dodávky.

2. Veřejnou zakázkou na stavební práce je veřejná zakázka, jejímž předmětem je

a) provedení stavebních prací, které se týkají některé z těchto činností:

a. Příprava staveniště

b. Demolice a bourání budov; příprava území a zemní práce

c. Průzkumné vrtné a hloubící práce

d. Realizace kompletních staveb nebo jejich částí; stavební inženýrství

e. Všeobecná výstavba budov a stavebně inženýrských děl

f. Montáž střešních konstrukcí a pokládání střešních krytin

g. Výstavba dálnic a silnic, letišť a sportovních zařízení

h. Výstavba vodních děl

i. Ostatní stavební činnosti zahrnující speciální řemesla

j. Stavebně montážní práce

k. Instalace elektrických rozvodů a zařízení

l. Izolační práce

m. Instalatérské práce

n. Ostatní stavební montážní práce

o. Kompletační a dokončovací práce

p. Omítkářské a štukatérské práce

q. Truhlářské kompletační práce

r. Obkládání stěn a pokládání podlahových krytin

s. Sklenářské, malířské a natěračské práce

t. Ostatní dokončovací stavební práce

u. Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

v. Nájem stavebních a demoličních strojů a zařízení s obsluhou

b) provedení stavebních prací podle písmene a) a s nimi související projektová nebo inženýrská činnost, nebo

c) zhotovení stavby, která je výsledkem stavebních nebo montážních prací, případně i související projektové či inženýrské činnosti, a která je jako celek schopna plnit samostatnou ekonomickou nebo technickou funkci.

d) poskytnutí dodávek či služeb nezbytných k provedení předmětu veřejné zakázky dodavatelem.

e) stavební práce pořizované s využitím zprostředkovatelských nebo podobných služeb, které zadavateli poskytuje jiná osoba.

3. Zakázkou na služby jsou takové zakázky, které jsou vyjmenovány v § 10 zákona.

4. Výzvou pro předložení nabídek se rozumí soubor dokumentů, údajů, požadavků a technických podmínek zadavatele vymezujících předmět zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky. Za správnost a úplnost výzvy odpovídá zadavatel.

5. Předpokládanou hodnotou zakázky se rozumí zadavatelem předpokládaná výše peněžitého závazku vyplývající z plnění zakázky. Zadavatel je povinen ji stanovit před zahájením zadávacího řízení a uvést ji ve výzvě. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je vždy rozhodná cena bez daně z přidané hodnoty.

6. Zadávací lhůtou je lhůta, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni. Zadávací lhůtu stanoví zadavatel ve výzvě zejména s ohledem na předmět zakázky.

7. Zadavatelem se rozumí příslušná příspěvková organizace/škola, který zakázku realizuje za účelem plnění úkolů vyplývajících z jeho činnosti.

8. Zástupcem zadavatele se rozumí příslušný odpovědný vedoucí zaměstnanec zadavatele (ředitel), případně jím písemně pověřený zaměstnanec.

9. Dodavatelem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, dodává zboží nebo provádí stavební práce, a zadavatel ji vyzve k podání nabídky.

10. Uchazečem se rozumí právnická nebo fyzická osoba, která poskytuje služby, dodává zboží nebo provádí stavební práce, a která v zadavatelem stanovené lhůtě podá zadavateli nabídku. Uchazečem může být jak osoba dodavatele, která podá nabídku na základě výzvy zadavatele, tak osoba dodavatele, která podá nabídku na základě jiné skutečnosti.

11. Vítězem zakázky se rozumí takový uchazeč, kterého takto označí zadavatel v oznámení o výběru nejvhodnější nabídky, a jemuž přidělí zakázku.

12. Realizovanou zakázkou se rozumí zakázka, jejíž zadávací řízení zadavatel ukončil.

13. Osobou pověřenou zadáváním a organizováním zakázek se rozumí ten zaměstnanec zadavatele, který byl zástupcem zadavatele zadáváním a organizováním zakázek pověřen.

 

III.

Postup při zadávání zakázek

 

1. Zakázku lze zadat pouze v případě, že její plnění je v souladu se schváleným nebo upraveným rozpočtem školy, případně v souladu se schválenými programy, projekty nebo jinými rozhodnutími upravujícími plnění úkolů školy, a pouze v případě zajištění finančního krytí zakázky v době zahájení zadávacího řízení.

 

2. Před vypracováním výzvy pro předložení nabídek (dále jen „výzva") je zadavatel povinen určit zakázku podle předmětu. Zadavatel musí tedy určit, zda se bude jednat o zakázku na dodávky, na služby nebo na stavební práce (viz § 8, 9 a 10 zákona).

 

3. Předpokládaná hodnota zakázky

3.1. Před vypracováním výzvy je zadavatel povinen stanovit předpokládanou hodnotu zakázky, a to v souladu s pravidly stanovenými v této směrnici a na základě údajů a informací o zakázkách stejného či podobného předmětu plnění; nemá-li zadavatel k dispozici takové údaje, stanoví předpokládanou hodnotu zakázky na základě údajů a informací získaných průzkumem trhu s požadovaným plněním, popřípadě na základě údajů a informací získaných jiným vhodným způsobem.

3.2. Pro stanovení výše předpokládané hodnoty zakázky je rozhodný den zahájení zadávacího řízení.

3.3. Zadavatel nesmí rozdělit předmět zakázky tak, aby tím došlo ke snížení předpokládané hodnoty zakázky pod stanovené finanční limity.

3.4. Je-li zakázka rozdělena na části, je pro stanovení předpokládané hodnoty zakázky rozhodující součet předpokládaných hodnot všech částí zakázky.

3.5. Při stanovení předpokládané hodnoty zakázky je zadavatel povinen sečíst předpokládané hodnoty obdobných nebo spolu souvisejících dodávek či služeb, které hodlá pořídit v průběhu účetního období. To neplatí pro dodávky uvedené v čl. I odst. 5 písm. e) směrnice.

3.6. Předpokládaná hodnota zakázky na dodávky se stanoví dle § 14 zákona.

3.7. Předpokládaná hodnota zakázky na služby se stanoví dle § 15 zákona.

3.8. Předpokládaná hodnota zakázky na stavební práce se stanoví dle čl. III odst. 3.1 směrnice. Do předpokládané hodnoty zakázky na stavební práce se započítá rovněž předpokládaná hodnota dodávek, které jsou nezbytné k provedení zakázky a jež zadavatel pro dodavatele zajistí.

 

4. Zahájení zadávacího řízení

4.1. Zadavatel prokazatelným způsobem vyzve k předložení nabídky minimálně tři vhodné dodavatele. Při výběru vhodných dodavatelů, které zadavatel vyzve k předložení nabídky, bude zadavatel vycházet nejen ze svých zkušeností, ale též ze zkušeností jiných zadavatelů. U zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 1 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na dodávky a služby, a u zakázek s předpokládanou hodnotou vyšší než 2 000 000,- Kč bez DPH v případě zakázek na stavební práce zadavatel prokazatelně vyzve k předložení nabídky minimálně pět vhodných dodavatelů.

4.2. Za prokazatelný způsob doručení výzvy k předložení nabídky se považuje:

- doporučený dopis;

- osobně předaná výzva, jejíž převzetí dodavatel potvrdí;

- elektronicky odeslaná výzva, na základě předchozího písemného souhlasu dodavatele (souhlas může být udělen elektronicky).

4.3. Výzva musí být ve stejný den, kdy je odeslána vybraným dodavatelům, také uveřejněna na internetových stránkách školy (příp. zřizovatele) Tento den se považuje za den zahájení zadávacího řízení.

4.4. Zadavatel může v textu již odeslané a uveřejněné výzvy provádět pouze takové opravy, které nemohou mít vliv na průběh zadávacího řízení (např. opravy zřejmých chyb v psaní či v počtech). V případě potřeby oprav, které by měly vliv na průběh zadávacího řízení (např. změna výše předpokládané hodnoty zakázky, zkrácení lhůty pro podání nabídek nebo změna obchodních podmínek), je zadavatel oprávněn zadávací řízení zrušit. Opravy výzvy, které by měly vliv na průběh zadávacího řízení lze učinit nejpozději 7 pracovních dnů před koncem lhůty pro podání nabídek, přičemž pokud by lhůta pro podání nabídek měla skončit dříve než 7 pracovních dnů po uveřejnění takových oprav výzvy na internetových stránkách školy, je zadavatel povinen lhůtu pro podání nabídek prodloužit tak, aby činila minimálně 7 pracovních dnů od uveřejnění oprav výzvy na internetových stránkách školy. Opravy výzvy zadavatel bezodkladně oznámí prokazatelným způsobem.

4.5. Zadavatel nebude k předložení nabídky opakovaně vyzývat stejné dodavatele. V případě, že zadavatel nebude moci z objektivních důvodů vyzvat k předložení nabídky požadovaný počet vhodných dodavatelů nebo k předložení nabídky opakovaně vyzve stejné dodavatele, musí tuto skutečnost řádně zdůvodnit a toto zdůvodnění přiložit ke spisu, který k dané zakázce založil.

4.6. Výzva musí minimálně obsahovat:

a) identifikační údaje zadavatele;

b) specifikaci druhu a předmětu zakázky;

c) požadavek na způsob zpracování a členění nabídkové ceny (nabídková cena musí být členěna na cenu bez DPH, DPH a celkovou cenu včetně DPH);

d) obchodní podmínky (včetně platebních podmínek, případně též objektivních podmínek, za nichž je možno překročit výši nabídkové ceny);

e) technické podmínky, je-li to odůvodněno předmětem zakázky;

f) podmínky a požadavky na zpracování nabídky, přičemž nabídka musí být zpracována vždy v českém jazyku;

g) základní hodnotící kritérium, kterým může být nejnižší nabídková cena nebo ekonomická výhodnost nabídky. Zadavatel stanoví hodnotící kritéria, popř. subkritéria včetně jejich bodové váhy (např.: Jedno z dílčích subkritérií musí být vždy nejnižší nabídkovou cenu, která musí mít minimální váhu 55% z celkových 100%).

h) termín a místo podání nabídek, přičemž lhůta pro podání nabídek nesmí být kratší než sedm pracovních dnů ode dne zahájení zadávacího řízení;

i) termín a místo otevírání obálek s nabídkami;

j) stanovení délky zadávací lhůty nebo jejího konce datem; zadávací lhůta začíná běžet okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky, přičemž vítěznému uchazeči se prodlužuje až do doby uzavření smlouvy nebo do zrušení zadávacího řízení;

k) požadavek na prokázání splnění zadavatelem stanovených základních kvalifikačních předpokladů, které jsou uvedeny v § 53 odst. 1 písm. a) až i) zákona, a to předložením čestného prohlášení, z něhož musí být zřejmé, že uchazeč tyto základní kvalifikační předpoklady splňuje, a jež musí být podepsáno osobou oprávněnou jednat za uchazeče nebo jeho jménem. Zadavatel může požadovat prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů také:

- výpisem z evidence Rejstříku trestů [§ 53 odst. 1 písm. a) a b) ],

- potvrzením příslušného finančního úřadu [§ 53 odst. 1 písm. f)],

- potvrzením

Nahrávám...
Nahrávám...