dnes je 6.2.2023

Input:

Majetek - prodej nepotřebného majetku

26.9.2016, , Zdroj: Verlag Dashöfer

Majetek – prodej nepotřebného majetku

Ing. Olga Hanzlová

Pojem

Nalezený trvale nepotřebný majetek příspěvkové organizace, který vedla ve svém účetnictví a nabyla ho do svého vlastnictví bezúplatným převodem od zřizovatele, musí nabídnout přednostně zřizovateli, a to písemnou nabídkou. Nepotřebným se může majetek stát jednak proto, že je nefunkční, zastaralý nebo poškozený, případně nevyhovující potřebám příspěvkové organizace. V těchto případech pak musí organizace nabídnout tento majetek přednostně zřizovateli.

Jestliže zřizovatel nemá o vrácení majetku zájem, sdělí to písemně příspěvkové organizaci a může stanovit podmínky převedení nepotřebného majetku do vlastnictví jiné osoby.

Souhlas zřizovatele

K převodu majetku do vlastnictví třetí osoby je zapotřebí mít dopředu zajištěný písemný souhlas zřizovatele. Aby mohl zřizovatel vyjádřit svůj názor, jak naložit s nepotřebným majetkem, musí být seznámen s tím, zda bude majetek prodán, kdo má o majetek zájem, je-li již připravena kupní smlouva, jaký je obsah smlouvy, podmínky atd. Zřizovatel pak písemně vyjádří své rozhodnutí, tzn. souhlas nebo nesouhlas. Jeho vyjádření je potřeba i v případě odvozu nepotřebného kovového materiálu do kovošrotu za úplatu, protože i zde se jedná o prodej nepotřebného majetku. Pro každý právní úkon musí být písemné vyjádření zvlášť. Bez předchozího souhlasu zřizovatele je příslušný právní úkon neplatný. Písemný souhlas může být uveden v příloze kupní smlouvy nebo formou doložky, která se uvádí na konci smlouvy.

Protože příspěvková organizace nemůže poskytovat jiné dary než z FKSP podle pravidel uvedených ve vyhlášce č. 114/2002 Sb., o fondu kulturních a sociálních potřeb, ve znění pozdějších předpisů, svým vlastním zaměstnancům, jiným fyzickým osobám za mimořádnou aktivitu, například za mimořádnou pomoc při povodních, případně jiným fyzickým osobám nebo příspěvkovým organizacím, které byly postiženy živelní pohromou, ekologickou nebo průmyslovou havárií na územích, na kterých byl vyhlášen nouzový stav, může být nepotřebný majetek darován třetí osobě za podmínek, které stanoví zřizovatel.

Zákon dovoluje zřizovateli, aby v období od platnosti do doby účinnosti právního úkonu dodatečně odvolal svůj souhlas, jestliže po jeho vydání vyjdou najevo podstatné skutečnosti, které v době rozhodování nebyly známy a měly by na následek rozhodnutí podstatný vliv. Možnost odvolání souhlasu je však časově ohraničena jen do okamžiku nabytí účinnosti právního úkonu.

Ocenění majetku pořizovací cenou

Dlouhodobý hmotný a nehmotný majetek se zpravidla oceňuje pořizovací cenou do okamžiku uvedení do stavu způsobilého k užívání, kdy jsou splněny podmínky pro způsobilost provozu. To je cena, za kterou byl majetek pořízen, včetně nákladů souvisejících s jeho pořízením podle § 25 odst. 5 písm. a) ZoÚ.

Podle § 55 vyhlášky č. 410/2009 Sb. jsou součástí ocenění majetku například náklady na přípravu a zabezpečení pořizovaného majetku, zejména odměny za poradenské služby a zprostředkování, správní poplatky, za projektové práce, zařízení staveniště, příslušné terénní úpravy, clo, dopravné, montáž a umělecká díla tvořící součást stavby, vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové stavby (zůstatkové ceny vyřazených staveb nebo jejich částí a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu), zkoušky před uvedením majetku do stavu způsobilého k užívání, zabezpečovací, konzervační a udržovací práce při zastavení pořizování majetku a dekonzervační práce v případě dalšího pokračování v pořizování a také právo stavby, pokud je záměrem účetní jednotky realizovat stavbu vyhovující právu stavby apod.

Ocenění majetku reprodukční cenou

Reprodukční cenou je cena, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje. Oceňuje se tak majetek nabytý darováním, dále majetek, který byl nově nalezen a dosud nebyl zaúčtován, nebo majetek vytvořený vlastní činností, pokud je reprodukční pořizovací cena nižší než vlastní náklady. Reprodukční cenu majetku stanovíme tak, že si ověříme cenu majetku stejného nebo podobného, za kterou by byl majetek pořízen v době, kdy se o něm účtuje.

Ocenění majetku reálnou hodnotou

Majetek určený k prodeji musí příspěvková organizace, která vede účetnictví v plném rozsahu, ocenit reálnou hodnotou, a tento majetek se již dále neodpisuje. Příspěvkové organizace, které vedou účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, ocenění reálnou hodnotou nepoužijí.

Jako reálná hodnota se podle § 27 odst. 4 ZoÚ použije buď:

tržní hodnota,

ocenění kvalifikovaným odhadem nebo posudkem znalce, není-li tržní hodnota k dispozici nebo tato nedostatečně představuje reálnou hodnotu; metody ocenění použité při kvalifikovaném odhadu nebo v posudku znalce musí zajistit přiměřené přiblížení se k tržní hodnotě,

ocenění podle zvláštních právních předpisů, nelze-li použít ocenění tržní hodnotou nebo znalcem.

Není-li objektivně možné stanovit reálnou hodnotu, považují se za tuto hodnotu ocenění způsoby podle § 25 ZoÚ, tj. použije se pořizovací cena.

Účetní jednotka oceňuje majetek k okamžiku uskutečnění účetního případu nebo ke konci rozvahového dne nebo k jinému okamžiku, k němuž se účetní závěrka sestavuje. Toto ocenění je povinna zaznamenat v účetních knihách.

• Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů

• Vyhláška č. 410/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, pro některé vybrané účetní jednotky

• Zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů

• Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů

• Český účetní standard č. 704 – Fondy účetní jednotky

• Český účetní standard č. 709 – Vlastní zdroje

• Český účetní standard č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek

Při prodeji dlouhodobého nehmotného majetku, včetně drobného dlouhodobého nehmotného majetku, účtuje účetní jednotka o výnosu z prodeje na stranu MD příslušného syntetického účtu účtové třídy 2, 3 nebo účtové skupiny 46 se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 645 – Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku a při prodeji dlouhodobého hmotného majetku, včetně drobného dlouhodobého hmotného majetku, účtuje účetní jednotka o výnosu z prodeje majetku, kromě pozemků, na stranu DAL účtu 646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků podle ČÚS č. 710 – Dlouhodobý nehmotný majetek a dlouhodobý hmotný majetek. V případě prodeje pozemků účtuje účetní jednotka o výnosu z tohoto prodeje na stranu DAL účtu 647 – Výnosy z prodeje pozemků.

Prodej dlouhodobého hmotného majetku

1. Účetní jednotka, která vede účetnictví ve zjednodušeném rozsahu, majetek určený k prodeji neoceňuje reálnou hodnotou:

a) Při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku odpisovaného z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku účtuje o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 08 podle odst. 6.4.5. ČÚS č. 710.

Příklad 1

Příspěvková organizace prodává přístroj, který měl

pořizovací cenu 100 000 Kč,

odepsáno bylo 80 000 Kč,

zůstatková cena je 20 000 Kč,

smluvní cena při prodeji 20 000 Kč.

Finanční prostředky za prodej přístroje si organizace se souhlasem zřizovatele může ponechat a převést do investičního fondu na účet 416.

Tabulka 1 – Zůstatková cena (PC – oprávky) je současně cenou prodejní 20 000 Kč

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Vyřazovací protokol přístroje k prodeji na základě rozhodnutí o prodeji  100 000  082  022 
2.  Doúčtování zůstatkové ceny do nákladů  20 000  553  082 
3.  Vystavení faktury na prodej přístroje za dohodnutou cenu (kupní smlouva)  20 000  311  646 
4.  Úhrada vystavené faktury (výpis z banky)  20 000  241  311 
5. Výnos z prodeje majetku (se souhlasem zřizovatele) ve výši zůstatkové ceny  20 000  401  416 

022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Příklad 2

Příspěvková organizace prodává přístroj, který měl

pořizovací cenu 100 000 Kč,

odepsáno bylo 80 000 Kč,

zůstatková cena je 20 000 Kč,

smluvní cena při prodeji 21 000 Kč.

Finanční prostředky za prodej přístroje si organizace se souhlasem zřizovatele může ponechat a převést do investičního fondu na účet 416.

Tabulka 2 – Zůstatková cena (PC – oprávky) 20 000 Kč je nižší než prodejní cena 21 000 Kč

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Vyřazovací protokol přístroje k prodeji na základě rozhodnutí o prodeji  100 000  082  022 
2.  Doúčtování zůstatkové ceny do nákladů  20 000  553  082 
3.  Vystavení faktury na prodej přístroje za dohodnutou cenu (kupní smlouva)  21 000  311  646 
4.  Úhrada vystavené faktury (výpis z banky)  21 000  241  311 
5.  Výnos z prodeje majetku (se souhlasem zřizovatele)  21 000    416 
Zůstatková cena prodaného majetku  20 000  401 
Rozdíl mezi výnosem z prodeje a ZC  1 000  548 

548 – Tvorba fondů

Příklad 3

Příspěvková organizace prodává přístroj, který měl

pořizovací cenu 100 000 Kč,

odepsáno bylo 80 000 Kč,

zůstatková cena je 20 000 Kč,

smluvní cena při prodeji 19 000 Kč.

Finanční prostředky za prodej majetku si organizace se souhlasem zřizovatele může ponechat a převést do investičního fondu na účet 416.

Tabulka 3 – Zůstatková cena (PC – oprávky) 20 000 Kč je vyšší než prodejní cena 19 000 Kč

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Vyřazovací protokol přístroje k prodeji na základě rozhodnutí o prodeji  100 000  082  022 
2.  Doúčtování zůstatkové ceny do nákladů  20 000  553  082 
3.  Vystavení faktury na prodej přístroje za dohodnutou cenu (kupní smlouva)  19 000  311  646 
4.  Úhrada vystavené faktury (výpis z banky)  19 000  241  311 
5.  Výnos z prodeje majetku (se souhlasem zřizovatele)  19 000    416 
Zůstatková cena prodaného majetku  20 000  401 
Rozdíl mezi výnosem z prodeje a ZC  –1 000  548 

b) Při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného – pozemky z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku účtuje účetní jednotka o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 554 – Prodané pozemky se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 031 – Pozemky podle odst. 6.4.6. ČÚS č. 710.

Příklad 4

Příspěvková organizace se souhlasem zřizovatele prodává pozemek, který vede ve svém účetnictví na účtech 031/401 v hodnotě 100 000 Kč. Finanční prostředky za jeho prodej si může ponechat a převést do investičního fondu, účet 416. Smluvní cena za prodej pozemku byla stanovena ve výši 110 000 Kč.

V praxi tento případ může nastat zcela výjimečně, protože pokud byl pozemek svěřen zřizovatelem do správy příspěvkové organizaci, pak si jeho prodej zpravidla zajišťuje sám zřizovatel.

Tabulka 4

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Cena prodávaného pozemku 100 000  554  031 
2.  Vystavení faktury na dohodnutou cenu (kupní smlouva) 110 000  311  647 
3.  Úhrada vystavené faktury (výpis z banky) 110 000  241  311 
4.  Výnos z prodeje majetku (se souhlasem zřizovatele)  110 000    416 
Cena prodávaného pozemku  100 000  401 
Rozdíl mezi výnosem z prodeje a evidovanou cenou pozemku 10 000  548 

031 – Pozemky

554 – Prodané pozemky

647 – Výnosy z prodeje pozemků

c) Při vyřazení dlouhodobého hmotného majetku neodpisovaného – kulturní předměty z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku účtuje účetní jednotka o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 032 – Kulturní předměty podle odst. 6.4.7. ČÚS č. 710.

Příklad 5

Organizace eviduje umělecký obraz v hodnotě 40 000 Kč. Veden byl na účtech 032/401. Se souhlasem zřizovatele ho prodá místnímu muzeu za smluvní cenu 70 000 Kč. Finanční prostředky za jeho prodej si může ponechat a převést do investičního fondu na účet 416.

Tabulka 5

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Cena prodávaného uměleckého obrazu 40 000  553  032 
2.  Vystavení faktury na dohodnutou cenu (kupní smlouva) 70 000  311  646 
3.  Úhrada prodejní ceny (výpis z banky) 70 000  241  311 
4.  Výnos z prodeje majetku (se souhlasem zřizovatele)  70 000    416 
Cena prodávaného obrazu  40 000  401 
Rozdíl mezi výnosem z prodeje a evidovanou cenou  30 000  548 

032 – Kulturní předměty

553 – Prodaný dlouhodobý hmotný majetek

646 – Výnosy z prodeje dlouhodobého hmotného majetku kromě pozemků

Příklad 6

Jinou variantou by bylo, kdyby zřizovatel, který příspěvkové organizaci obraz v minulých letech svěřil do správy, rozhodl o tom, že si ho prodá sám. V tom případě vrátí příspěvková organizace svěřený obraz zřizovateli:

Tabulka 6

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Umělecký obraz jako kulturní předmět je veden v evidenci příspěvkové organizaci 40 000  032 401 
2.  Vrácení obrazu zřizovateli  40 000  401  032 

d) Při vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku účtuje účetní jednotka o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 552 – Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek se souvztažným zápisem na stranu DAL příslušného syntetického účtu účtové skupiny 07 podle odst. 5.4.5. ČÚS č. 710.

Příklad 7

Příspěvková organizace prodává software, který měl

pořizovací cenu (PC) 60 000 Kč,

odepsáno bylo 20 000 Kč,

zůstatková cena je 40 000 Kč,

smluvní cena při prodeji 40 000 Kč.

Finanční prostředky za prodej majetku si organizace se souhlasem zřizovatele ponechá a převede je do investičního fondu na účet 416.

Tabulka 7 – Zůstatková cena (PC – oprávky) je současně cenou prodejní 40 000 Kč

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Vyřazovací protokol softwaru  60 000  073  013 
2.  Doúčtování zůstatkové ceny do nákladů  40 000  552  073 
3.  Vystavení faktury na prodej softwaru za dohodnutou cenu (kupní smlouva)  40 000  311  645 
4.  Úhrada vystavené faktury (výpis z banky)  40 000  241  311 
5.  Výnos z prodeje majetku (se souhlasem zřizovatele) ve výši zůstatkové ceny  40 000  401  416 

013 – Software

073 – Oprávky k softwaru

552 – Prodaný dlouhodobý nehmotný majetek

645 – Výnosy z prodeje dlouhodobého nehmotného majetku

Příklad 8

Příspěvková organizace prodává software, který měl

pořizovací cenu (PC) 60 000 Kč,

odepsáno bylo 20 000 Kč,

zůstatková cena je 40 000 Kč,

smluvní cena při prodeji 50 000 Kč.

Finanční prostředky za prodej majetku si organizace se souhlasem zřizovatele ponechá a převede je do investičního fondu na účet 416.

Tabulka 8 – Zůstatková cena (PC – oprávky) 40 000 Kč je nižší než prodejní cena 50 000 Kč

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Vyřazovací protokol softwaru  60 000  073  013 
2.  Doúčtování zůstatkové ceny do nákladů  40 000  552  073 
3.  Vystavení faktury na prodej softwaru za dohodnutou cenu (kupní smlouva)  50 000  311  645 
4.  Úhrada vystavené faktury (výpis z banky)  50 000  241  311 
5.  Výnos z prodeje softwaru (se souhlasem zřizovatele) ve výši zůstatkové ceny  50 000    416 
Zůstatková cena prodaného majetku  40 000  401 
Rozdíl mezi výnosem z prodeje a ZC  10 000  548 

Příklad 9

Příspěvková organizace prodává software, který měl pořizovací cenu (PC) 60 000 Kč,

odepsáno bylo 20 000 Kč,

zůstatková cena je 40 000 Kč,

smluvní cena při prodeji 30 000 Kč.

Finanční prostředky za prodej majetku si organizace se souhlasem zřizovatele ponechá a převede je do investičního fondu na účet 416.

Tabulka 9 – Zůstatková cena (PC – oprávky) 40 000 Kč je vyšší než prodejní cena 30 000 Kč

Č.  Text  Kč  MD 
1.  Vyřazovací protokol softwaru  60 000  073  013 
2.  Doúčtování zůstatkové ceny do nákladů  40 000  552  073 
3.  Vystavení faktury na prodej softwaru za dohodnutou cenu (kupní smlouva)  30 000  311  645 
4.  Úhrada vystavené faktury (výpis z banky)  30 000  241  311 
5.  Výnos z prodeje softwaru (se souhlasem zřizovatele) ve výši zůstatkové ceny  30 000    416 
Zůstatková cena prodaného majetku  40 000  401 
Rozdíl mezi výnosem z prodeje a ZC  –10 000  548 

e) Při vyřazení drobného dlouhodobého hmotného majetku z titulu jeho prodeje k tomuto okamžiku účtuje účetní jednotka o jeho zůstatkové ceně při vyřazení na stranu MÁ DÁTI účtu 088 – Oprávky k drobnému dlouhodobému hmotnému majetku se souvztažným zápisem na stranu DAL účtu 028 – Drobný dlouhodobý hmotný majetek podle odst. 6.3.5. ČÚS č. 710.

Příklad 10

Příspěvková organizace prodává zastaralý počítač, který měl pořizovací cenu 20 000 Kč, za prodejní cenu 10 000 Kč.

Tabulka 10

Č.  Text  MD 
Nahrávám...
Nahrávám...