dnes je 16.7.2024

Input:

74/2005 Sb., Vyhláška o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném k 1.9.2024

č. 74/2005 Sb., Vyhláška o zájmovém vzdělávání, ve znění účinném k 1.9.2024
VYHLÁŠKA
ze dne 9. února 2005
o zájmovém vzdělávání
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
109/2011 Sb.
(k 31.8.2011)
mění § 8 odst. 1, § 9 odst. 2 a 3, § 10 odst. 3 a 5
279/2012 Sb.
(k 31.8.2012)
mění § 2 písm. d), § 8 odst. 5, § 9 odst. 3 a odst. 4, § 11 odst. 3
197/2016 Sb.
(k 1.9.2016)
mění § 10 a § 12
163/2018 Sb.
(k 1.9.2018)
mění, celkem 34 novelizačních bodů
196/2019 Sb.
(k 1.9.2019)
vkládá v § 10 odst. 12
423/2020 Sb.
(k 23.10.2020)
vkládá v § 11 odst. 5 a 6
111/2022 Sb.
(k 1.9.2022)
mění § 2
218/2023 Sb.
(k 1.9.2023)
mění přílohu
423/2023 Sb.
(k 1.1.2024)
mění § 11, § 13 a § 14
423/2023 Sb.
(k 1.9.2024)
vkládá § 11 odst. 3
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy stanoví podle § 29 odst. 2, § 111a odst. 3, § 112, § 121 odst. 1, § 123 odst. 5 a § 161c odst. 2 písm. c) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění zákona č. 472/2011 Sb., zákona č. 333/2012 Sb., zákona č. 82/2015 Sb. a zákona č. 101/2017 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
SPOLEČNÁ USTANOVENÍ
§ 1
Účastník zájmového vzdělávání
Účastníky zájmového vzdělávání jsou děti, žáci a studenti; účastníky mohou být také pedagogičtí pracovníci, zákonní zástupci nezletilých účastníků, popřípadě další fyzické osoby.
§ 2
Výchovně vzdělávací činnost v zájmovém vzdělávání
(1)  Zájmové vzdělávání se uskutečňuje
a)  pravidelnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,
b)  příležitostnou zájmovou, výchovnou, rekreační nebo vzdělávací činností včetně možnosti přípravy na vyučování,
c)  táborovou činností a další obdobnou činností,
d)  osvětovou činností včetně shromažďování a poskytování informací pro děti, žáky a studenty, popřípadě i další osoby, a činností vedoucí k prevenci rizikového chování a výchovou k dobrovolnictví,
e)  individuální prací, zejména vytvářením podmínek pro rozvoj nadání dětí, žáků a studentů,
f)  využitím otevřené nabídky spontánních činností, nebo
g)  vzdělávacími programy navazujícími na rámcové vzdělávací programy škol.
(2)  Zájmové vzdělávání se uskutečňuje formou pravidelné denní docházky, pravidelné docházky nebo nepravidelné a příležitostné docházky.
(3)  Pro účely této vyhlášky se rozumí
a)  pravidelnou denní docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání nejméně 4 dny v týdnu po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců,
b)  pravidelnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání, které není pravidelnou denní docházkou a které se koná po dobu nejméně 5 po sobě jdoucích měsíců v období školního vyučování pravidelně s výjimkou období školních prázdnin alespoň jednou za
1.  týden v rozsahu alespoň 1 hodiny, nebo
2.  2 týdny v rozsahu alespoň 2 hodin,
c)  nepravidelnou a příležitostnou docházkou přihlášení k zájmovému vzdělávání v jiném rozsahu, než je uvedeno pod písmeny a) a b).
ČÁST DRUHÁ
ŠKOLSKÁ ZAŘÍZENÍ PRO ZÁJMOVÉ VZDĚLÁVÁNÍ
§ 3
Typy školských zařízení pro zájmové vzdělávání
Školská zařízení pro zájmové vzdělávání jsou:
a)  středisko volného času (dále jen „středisko”),
b)  školní klub (dále jen „klub”),
c)  školní družina (dále jen „družina”).
Středisko
§ 4
Činnost střediska
(1)  Činnost střediska se uskutečňuje ve více oblastech zájmového vzdělávání nebo se zaměřuje na konkrétní oblast zájmového vzdělávání, a to i mimo místo, kde se uskutečňuje vzdělávání podle školského zákona1) .
(2)  Organizační členění střediska stanoví ředitel střediska vnitřním předpisem.
(3)  Středisko může poskytovat metodickou a odbornou pomoc účastníkům zájmového vzdělávání, případně školám a školským zařízením.
(4)  Středisko má tyto typy:
a)  dům dětí a mládeže, který uskutečňuje činnost ve více oblastech zájmového vzdělávání,
b)  stanice zájmových činností zaměřená na
Nahrávám...
Nahrávám...