dnes je 22.5.2024

Input:

433/2003 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, ve znění účinném k 1.3.2005

č. 433/2003 Sb., Vyhláška o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků, ve znění účinném k 1.3.2005
[zrušeno č. 48/2008 Sb.]
VYHLÁŠKA
ze dne 3. prosince 2003
o způsobu výpočtu nároku na vrácení spotřební daně zaplacené v cenách některých minerálních olejů spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa a o způsobu a podmínkách vedení dokladů a evidence a o normativech spotřeby těchto výrobků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
79/2005 Sb.
(k 1.3.2005)
v § 2 mění odst. 1, v § 3 mění odst. 7 písm. a) a odst. 8, nové znění přílohy č. 2, mění též část přílohy č. 4
Ministerstvo zemědělství stanoví podle § 139 odst. 2 zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních, (dále jen „zákon”) k provedení § 57 odst. 14 zákona:
§ 1
Způsob výpočtu nároku na vrácení spotřební daně
Nárok na vrácení spotřební daně (dále jen „daň”) zaplacené v cenách výrobků uvedených v § 45 odst. 1 písm. b) zákona a v § 45 odst. 2 písm. c) zákona (dále jen „pohonné hmoty”) prokazatelně spotřebovaných v zemědělské prvovýrobě, lesních školkách a při obnově a výchově lesa (dále jen „zemědělská výroba”) za zdaňovací období (§ 17 zákona) se vypočte podle vzorce uvedeného v příloze č. 1.
§ 2
Způsob a podmínky vedení dokladů a evidence o nákupu a spotřebě pohonných hmot
(1) Přehled o výměře obhospodařované zemědělské půdy1) (dále jen „zemědělské pozemky”) a lesních pozemků1a) podle § 57 odst. 6 zákona a změny výměry vede daňový subjekt (§ 57 odst. 3 zákona) způsobem uvedeným v přílohách č. 2 a č. 3.
(2) Evidence, kterou daňový subjekt prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje údaje o množství nakoupených pohonných hmot a o jejich skutečné spotřebě v zemědělské výrobě za zdaňovací období. Údaje o nákupu se evidují podle jednotlivých dokladů o prodeji, jejichž náležitosti jsou stanoveny v § 57 odst. 9 zákona. K daňovému přiznání se připojí stejnopisy dokladů o prodeji. Stejnopisy dokladů o prodeji musí být podepsány osobou odpovědnou za odebrání pohonných hmot za daňový subjekt.
(3) V případě, kdy daňový subjekt použije v zemědělské výrobě pohonné hmoty, které sám vyrobil, pak evidence, kterou prokazuje nárok na vrácení daně, obsahuje pouze interní doklady, jejichž náležitosti jsou stanoveny v § 57 odst. 10 zákona. K daňovému přiznání se připojí stejnopisy interních dokladů. Stejnopisy interních dokladů musí být podepsány osobou, která podepsala daňové přiznání.
(4) Spotřeba pohonných hmot pro zemědělskou výrobu se prokazuje účetními doklady podle zvláštního právního předpisu.2) Do měsíčního přehledu o nákupu a spotřebě pohonných hmot podle přílohy č. 4 se uvádí spotřeba souhrnnou položkou, zvlášť za každou použitou pohonnou hmotu uvedenou v § 45 odst. 1 písm. b) a § 45 odst. 2 písm. c) zákona.
§ 3
Normativ spotřeby pohonných hmot
(1) Normativem spotřeby pohonných hmot pro zemědělskou výrobu se pro účely této vyhlášky
Nahrávám...
Nahrávám...