dnes je 22.6.2024

Input:

317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 1.10.2023

č. 317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 1.10.2023
VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2005
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
412/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
vkládá v § 6 odst. 1 písm. c), mění v § 6 odst. 3 a přílohy č. 1 až 9
329/2013 Sb.
(k 1.11.2013)
mění § 3, § 4 odst. 2, § 9 odst. 1, § 11 odst. 2; vkládá § 6a a § 6b
272/2014 Sb.
(k 25.11.2014)
mění § 6a odst. 3
291/2023 Sb.
(k 1.10.2023)
mění
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 24 odst. 6, § 27 odst. 5, § 28 odst. 2, § 28a odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů, ve znění zákona č. 383/2005 Sb., zákona č. 159/2010 Sb., zákona č. 198/2012 Sb. a zákona č. 183/2023 Sb.:
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 1
Studium pedagogiky
(1)  Studium pedagogiky se uskutečňuje v délce trvání alespoň
a)  300 vyučovacích hodin pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy,
b)  120 vyučovacích hodin v ostatních případech.
(2)  Studium pedagogiky se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou ústní zkouškou před zkušební komisí.
§ 2
Zvláštní pravidla pro studium pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy
(1)  Účastník studia vede po dobu studia portfolio, které obsahuje
a)  písemné přípravy alespoň 5 vyučovacích hodin praxe,
b)  písemný rozbor průběhu a výsledku vyučovacích hodin uvedených v písmenu a) na základě reflexe s učitelem, který vedl praxi,
c)  písemné závěrečné hodnocení praxe účastníka studia učitelem, který vedl praxi, a
d)  další doklady, pokud jsou uvedeny v akreditaci vzdělávacího programu.
(2)  Povinnou součástí závěrečné ústní zkoušky nebo obhajoby závěrečné písemné práce je pohovor o portfoliu účastníka studia.
(3)  Alespoň 1 člen zkušební komise je odborníkem v oblasti školství, který se nepodílí na uskutečňování příslušného vzdělávacího programu.
(4)  Podmínkou uskutečňování studia v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků je uzavření dohody o spolupráci s vysokou školou uskutečňující akreditované studijní programy zaměřené na přípravu učitelů, která obsahuje alespoň
a)  obsah a rozsah odborné a metodické podpory ze strany vysoké školy a
b)  způsob a rozsah zapojení zaměstnanců vysoké školy do uskutečňování studia v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.
(5)  Garantem vzdělávacího programu pro uskutečňování studia pedagogiky pro učitele druhého stupně základní školy a učitele střední školy může být osoba, která
a)  je profesorem, mimořádným profesorem nebo docentem pro obor
1.  v oblasti pedagogiky, psychologie, didaktiky nebo oborové didaktiky, nebo
2.  který charakterem odpovídá předmětu druhého stupně základní školy nebo všeobecně-vzdělávacímu předmětu střední školy, pokud v didaktice tohoto oboru po dobu 5 let přede dnem podání žádosti o akreditaci nebo prodloužení akreditace vzdělávacího programu vykonávala tvůrčí činnost,
Nahrávám...
Nahrávám...