dnes je 22.5.2024

Input:

317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 1.9.2006

č. 317/2005 Sb., Vyhláška o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků, ve znění účinném k 1.9.2006
VYHLÁŠKA
ze dne 27. července 2005
o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků
Ve znění:
Předpis č.
K datu
Poznámka
412/2006 Sb.
(k 1.9.2006)
vkládá v § 6 odst. 1 písm. c), mění v § 6 odst. 3 a přílohy č. 1 až 9
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo”) stanoví podle § 24 odst. 6, § 28 odst. 2 a § 29 odst. 5 zákona č. 563/2004 Sb., o pedagogických pracovnících a o změně některých zákonů:
ČÁST PRVNÍ
DRUHY DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ PEDAGOGICKÝCH PRACOVNÍKŮ
§ 1
Druhy dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
Druhy dalšího vzdělávání jsou:
a) studium ke splnění kvalifikačních předpokladů,
b) studium ke splnění dalších kvalifikačních předpokladů,
c) studium k prohlubování odborné kvalifikace.
Studium ke splnění kvalifikačních předpokladů
§ 2
Studium v oblasti pedagogických věd
(1) Studiem získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických, speciálně pedagogických nebo psychologických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje v rámci programu celoživotního vzdělávání na vysoké škole v délce trvání nejméně 250 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
§ 3
Studium pedagogiky
(1) Studiem pedagogiky1) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se ukončuje obhajobou závěrečné písemné práce a závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
§ 4
Studium pro asistenty pedagoga
(1) Studiem pro asistenty pedagoga2) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti pedagogických věd, které jsou součástí jeho odborné kvalifikace.
(2) Studium se uskutečňuje v zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků v délce trvání nejméně 120 vyučovacích hodin.
(3) Studium se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
§ 5
Studium pro ředitele škol a školských zařízení
(1) Studiem pro ředitele škol a školských zařízení3) získává jeho absolvent znalosti a dovednosti v oblasti řízení škol a školských zařízení a v oblasti řízení a rozvoje lidských zdrojů, včetně ochrany zdraví, které jsou kvalifikačním předpokladem pro výkon funkce ředitele školy nebo školského zařízení.
(2) Studium v délce trvání nejméně 100 vyučovacích hodin se ukončuje závěrečnou zkouškou před komisí. Po jejím úspěšném složení získává absolvent osvědčení.
(3) Za studium pro ředitele škol a školských zařízení se považuje též studium pro vedoucí pedagogické pracovníky podle § 7.
§ 6
Studium k rozšíření odborné kvalifikace
(1) Studiem k rozšíření odborné kvalifikace získává jeho absolvent
a) způsobilost vykonávat přímou pedagogickou činnost na jiném druhu školy nebo na jiném stupni školy, nebo
b) způsobilost vyučovat další předměty,
c) způsobilost vykonávat přímou speciálně pedagogickou činnost u zdravotně
Nahrávám...
Nahrávám...