dnes je 22.5.2024

Input:

19/2005 Sb., Nařízení vlády, ktrerým se vymezuje Ptačí oblast Boletice

č. 19/2005 Sb., Nařízení vlády, ktrerým se vymezuje Ptačí oblast Boletice
NAŘÍZENÍ VLÁDY
ze dne 15. prosince 2004,
kterým se vymezuje Ptačí oblast Boletice
Vláda nařizuje podle § 45e odst. 1 a 2 zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění zákona č. 218/2004 Sb.:
§ 1
Předmět úpravy
(1) Vymezuje se Ptačí oblast Boletice (dále jen „ptačí oblast”).
(2) Předmětem ochrany ptačí oblasti jsou populace chřástala polního (Crex crex), kulíška nejmenšího (Glaucidium passerinum), jeřábka lesního (Bonasa bonasia), datlíka tříprstého (Picoides tridactylus) a skřivana lesního (Lullula arborea) a jejich biotopy.
(3) Cílem ochrany ptačí oblasti je zachování a obnova ekosystémů významných pro druhy ptáků podle odstavce 2 v jejich přirozeném areálu rozšíření a zajištění podmínek pro zachování populací těchto druhů ve stavu příznivém z hlediska ochrany.
§ 2
Vymezení ptačí oblasti
(1) Ptačí oblast se rozkládá na území Jihočeského kraje, v katastrálních územích Arnoštov u Českého Krumlova, Boletice, Horní Sněžná, Jablonec u Českého Krumlova, Koryto, Křenov u Kájova, Křišťanov, Maňávka u Českého Krumlova, Ondřejov u Českého Krumlova, Polná u Českého Krumlova, Spálenec, Střemily, Třebovice u Českého Krumlova, Uhlíkov u Českého Krumlova, Volary a Zbytiny.
(2) Územní vymezení a popis hranice ptačí oblasti jsou obsaženy v příloze č. 1 k tomuto nařízení, orientační grafické znázornění ptačí oblasti je obsaženo v příloze č. 2 k tomuto nařízení.
(3) Mapové podklady v měřítku 1 : 50 000, v nichž je zakresleno území ptačí oblasti, jsou uloženy v ústředním seznamu ochrany přírody1) a v elektronické podobě na Ministerstvu životního prostředí, Správě Národního parku Šumava, Krajském úřadu Jihočeského kraje, Vojenském lesním úřadu, obecních úřadech obcí s rozšířenou působností, v jejichž správním obvodu se ptačí oblast nachází, a Újezdním úřadu vojenského újezdu Boletice.
§ 3
Činnosti, ke kterým je třeba souhlas orgánu ochrany přírody
(1) Jen s předchozím souhlasem příslušného orgánu ochrany přírody2) lze v ptačí oblasti mimo současně zastavěné a zastavitelné3) území obcí
a) provádět činnosti vyvolávající změnu výše ustálené hladiny povrchové a podzemní vody, která by mohla způsobit změnu biotopu druhu, pro který je ptačí oblast zřízena,
b) udržovat odvodňovací systémy,
c) měnit druh pozemků a způsoby jejich využití4) .
(2) Předchozí souhlas příslušného orgánu ochrany přírody není třeba
a) k činnostem podle odstavce 1 písm. a), jestliže se jedná o postup v souladu s manipulačními řády vodních děl5) ,
b) k činnostem podle odstavce 1 písm. b), jedná-li se o údržbu lesní odvozní cesty zpevněné, umožňující celoroční provoz, nebo odvozní cesty zpevněné a nezpevněné, umožňující sezonní provoz,
c) k činnostem podle odstavce 1, vykonávaným v souladu s prioritním využíváním území vojenského újezdu pro potřeby obrany státu6) ,
d) k činnostem podle odstavce 1 písm. c), pokud tyto činnosti podléhají rozhodnutí podle zvláštního právního předpisu7) a příslušný orgán ochrany přírody k němu vydal stanovisko,
e) při realizaci činností k zajištění provozní způsobilosti pozemní komunikace8) ,
f) k činnostem podle odstavce 1, jestliže se jedná o činnosti
Nahrávám...
Nahrávám...