dnes je 23.2.2024

Input:

019 - Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

019 – Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ostatní dlouhodobý nehmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.I.6.   
1.  Pořízení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku           
a) nákup na fakturu   041  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   041  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   041  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   041  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
2.  Předání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání  019  041  – dle ČÚS č. 710, bod 5.1.3.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.2.6.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic          
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic na financování investičních výdajů   416  401  – dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku bez použití účtu 041  019  401  – dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
5.  Bezúplatné nabytí ostatního dlouhodobého nehmotného majetku, jsou-li vytvořeny oprávky  019  079  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
6.  Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  079  dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
7.  Zvýšení ocenění ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o provedené technické zhodnocení, které přesáhlo stanovenou finanční hranici        Dle § 55 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku zvýší
o technické zhodnocení v souladu
s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku
60 000 Kč.   
a) zvýšení ocenění ostatního dlouhodobého nehmotného majetku o provedené technické zhodnocení   019  041  dle ČÚS č. 710 bod 5.2.1.  
b) použití fondu reprodukce majetku, fondu investic na financování pořízení majetku a jeho případného technického zhodnocení   416  401  – dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
8.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  079  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   079  019  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.6.   
d) přebytky   019  401  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
9.  Vyřazení ostatního dlouhodobého nehmotného majetku z užívání v případě prodeje        Pouze v případech, je-li úplatný převod tohoto majetku možný dle příslušných právních předpisů.   
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji   079  019 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
–dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.1  
b) převedení majetku v PC na účet DNM určený k prodeji  035 019 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
–dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407  035  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny dlouhodobého nehmotného majetku při prodeji   552  035  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.3.  
Nahrávám...
Nahrávám...