dnes je 27.2.2024

Input:

551 - Odpisy dlouhodobého majetku

1.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

551 – Odpisy dlouhodobého majetku

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Odpisy dlouhodobého majetku se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce A.I.28.  
1. Odpisy nehmotných výsledků výzkumu a vývoje    
a) odpisy nehmotných výsledků výzkumu a vývoje  551 072 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
2. Odpisy softwaru    
a) odpisy softwaru  551 073 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
3. Odpisy ocenitelných práv    
a) odpisy ocenitelných práv  551 074 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
4. Odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku    
a) odpisy ostatního dlouhodobého nehmotného majetku  551 079 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
5. Odpisy staveb    
a) odpisy staveb  551 081 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
6. Odpisy samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí    
a) odpisy samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí  551 082 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
7. Odpisy pěstitelských celků trvalých porostů    
a) odpisy pěstitelských celků trvalých porostů  551 085 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
8. Odpisy ostatního dlouhodobého hmotného majetku    
a) odpisy ostatního dlouhodobého hmotného majetku  551 089 dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401 416 – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod. 7.3. písm. a) u PO, jejímž zřizovatelem je ÚSC  
9. Vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z titulu likvidace   dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.  
a) doúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého nehmotného majetku do nákladů  551 07x dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku  401 416  
c) vyřazení dlouhodobého nehmotného majetku z používání – v pořizovací ceně  07x 01x  
10. Vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z titulu likvidace    
a) doúčtování zůstatkové ceny dlouhodobého hmotného majetku do nákladů  551 08x dle ČÚS č. 710, bod 6.4.2.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku  401 416  
c) vyřazení dlouhodobého hmotného majetku z používání – v pořizovací ceně  08x 02x  
11. Zúčtování nekrytého fondu investic nebo fondu reprodukce majetku 416 648 dle § 66 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
 
12. Zúčtování dohadné položky v případě dlouhodobého odpisovaného majetku uvedeného do používání 389± 551 321  


Poznámka

Položka "A.I.28. Odpisy dlouhodobého majetku“ obsahuje podle § 33 odst. 6 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. náklady vyjadřující promítnutí ocenění dlouhodobého majetku v průběhu běžného účetního období v souvislosti s jeho užíváním účetní jednotkou, a to zejména podle odpisového plánu, a dále zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku při jeho vyřazení, zejména z důvodu úplného opotřebení; neobsahuje zůstatkovou cenu dlouhodobého nehmotného majetku v případě jeho prodeje, darování, manka, škody, předání nebo přechodu podle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v § 31 stanoví, že zdrojem fondu investic jsou odpisy hmotného a nehmotného majetku prováděné podle zřizovatelem schváleného odpisového plánu.

Účetní jednotka podle ČÚS č. 708:

- provede kategorizaci majetku podle přílohy č. 1 standardu ČÚS č. 708,

- sestaví odpisový plán,

- provede doúčtování oprávek (v případě, že výše oprávek zjištěná podle bodu 7.3.1. je vyšší než skutečně vykázané oprávky k předmětnému majetku, účtuje účetní jednotka o tomto rozdílu podle bodu 8.2, tj. 406/07x a 406/08x; v případě, že výše oprávek zjištěná podle bodu 7.3.1. je nižší než skutečně vykázané oprávky k předmětnému majetku, účetní jednotka o tomto rozdílu neúčtuje).

Vybraná ustanovení ČÚS č. 708 – Odpisování dlouhodobého majetku využitelná příspěvkovými organizacemi

Podle přechodných ustanovení k ČÚS č. 708 v případě, že účetní jednotka použila pro účtování o odpisech dlouhodobého majetku v účetním období roku 2011 nebo 2012 zjednodušený způsob odpisování, upraví k 1. lednu následujících účetního období, nejpozději však k 1. lednu 2013 pro takto odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to s přihlédnutím ke zbývající době používání majetku.

Postup při změně metody k 31. prosinci 2011 nebo při uplatnění ustanovení čl. II bodu 3 vyhlášky č. 435/2010 Sb.

Postup u účetních jednotek, které používaly metodu odpisování před účinností tohoto standardu pro již odpisovaný dlouhodobý majetek, je upraven v bodu 7.3. ČÚS č. 708.

Účetní jednotka, která používala metodu odpisování dlouhodobého majetku před účinností tohoto standardu, sestaví pro již odpisovaný dlouhodobý majetek odpisový plán, a to postupem podle bodů 7.1.1. a 7.1.2. s přiměřeným použitím bodů 7.1.4. a 7.1.5. nebo postupem podle bodu 7.2.1. a 7.2.2. Současně účetní jednotka zohlední výši oprávek za období, po které dlouhodobý majetek užívala.

Kategorizace

Nahrávám...
Nahrávám...