dnes je 14.4.2024

Input:

022 - Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

022 – Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Samostatné movité věci a soubory movitých věcí se vykazují v rozvaze v položce A.II.4.   
1.  Pořízení samostatných hmotných movitých věcí
a souborů hmotných movitých věcí 
 
         
a) nákup na fakturu   042  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   042  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   042  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   042  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
2.  Předání samostatných hmotných movitých věcí
a souborů hmotných movitých věcí do užívání 
 
022  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.3.   
3.  Použitelné výkony a výrobky, které vznikly při zkouškách dlouhodobého hmotného majetku  022  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.5.   
4.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic
na financování investičních výdajů   
416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
5.  Bezúplatné nabytí samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí bez použití účtu 042  022  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
6.  Bezúplatné nabytí samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí, jsou-li vytvořeny oprávky  022  082  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
7.  Odpisy samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  082  dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
8.  Zvýšení ocenění samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí o provedené technické zhodnocení, které přesáhlo stanovenou finanční hranici        Dle § 55 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se ocenění jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku zvýší o technické zhodnocení v souladu s § 14 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 40 000 Kč.   
a) zvýšení ocenění samostatných movitých věcí o provedené technické zhodnocení   022  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.2.4.  
b) použití fondu reprodukce majetku, fondu investic na financování pořízení majetku a jeho případného technického zhodnocení   416  401  – ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
9.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  082  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.  
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   082  022  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.8.   
d) přebytky   022  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
10.  Vyřazení samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z užívání v případě prodeje           
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
082  407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
 b) převedení majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 022 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.3.  
   c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407  036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí při prodeji   553  036  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
11.  Vyřazení samostatných hmotných movitých věcí v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  082  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.2.  
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  082  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.  
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  082  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
Nahrávám...
Nahrávám...