dnes je 23.9.2023

Input:

041 - Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

041 – Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.I.7.   
1.  Pořízení dlouhodobého nehmotného majetku           
a) nákup na fakturu   041  321  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.1.   
b) úhrada faktury   321  241     
c) nákup za hotové   041  261  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.1.   
d) pořízení vlastní činností   041  506  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.2.   
e) nevyfakturované náklady do doby zařazení majetku do používání související s pořízením majetku  041 389 dle ČÚS č. 710, bod 5.1.1.   
2.  Reklamace dodávky – po zaplacení faktury (účtování u odběratele)           
– uznaná reklamace dodávky   315  041     
3.  Bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   041  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod č. 4.1.1.   
4.  Náklady na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 5.2.1   
a) náklady (vyšší než 60 000 Kč) na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku na fakturu   041  321     
b) náklady (vyšší než 60 000 Kč) na technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku za hotové   041  261     
c) aktivace nákladů vyšších než 60 000 Kč
v případě technického zhodnocení vytvářeného vlastní činností   
041  506     
d) úhrada závazků z obchodních vztahů z běžného účtu   321  241     
5.  Předání dlouhodobého nehmotného majetku do užívání        dle § 11 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.1.3.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.2.6.   
a) předání nehmotných výsledků výzkumu
a vývoje do užívání   
012  041     
b) předání softwaru do užívání   013  041     
c) předání ocenitelných práv do užívání   014  041     
d) předání ostatního dlouhodobého nehmotného majetku do užívání   019  041     
6.  Použitelné výkony a výrobky, které vznikly při zkouškách dlouhodobého nehmotného majetku  0, 1, 3, 46  041  – dle ČÚS č. 710, bod 5.1.5.   
7.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  – dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic
na financování investičních výdajů   
416  401  – dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
8.  Zmařené investice           
a) vyúčtování nákladů spojených s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku   547  041  – dle § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
   b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
9.  Bezúplatný převod nedokončeného dlouhodobého nehmotného majetku  543  041  – dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.   
10.  Vyřazení nedokončeného nehmotného majetku v případě manka, škody  547  041  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
11. Technické zhodnocení DNM nesplnilo k rozvahovému dni limit a ani v dalších obdobích se nepředpokládá zařazení technického zhodnocení do majetku 518 041  


Poznámka

Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek podle § 11 odst. 6 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. obsahuje zejména pořizovaný dlouhodobý nehmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k

Nahrávám...
Nahrávám...