dnes je 14.4.2024

Input:

042 - Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

042 – Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.II.8.   
1.  Pořízení dlouhodobého hmotného majetku           
a) nákup na fakturu   042  321  Ocenění je v pořizovací ceně.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1.   
b) úhrada faktury   321  241     
c) nákup za hotové   042  261  Ocenění je v pořizovací ceně.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1.   
d) pořízení vlastní činností   042  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
   e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   042  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
f) vyřazení staveb v souvislosti s novou výstavbou   042  081  Dle § 55 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zůstatková cena vyřazené stavby nebo její část a náklady na vyřazení tvoří součást nákladů na novou výstavbu.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.6.   
g) přijatá faktura za dopravné   042  321     
h) přijatá faktura za provedení montáže   042  321     
i) vyúčtované clo související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku   042  378  Podkladem pro účtování je jednotný správní doklad (JSD).   
j) přijatá faktura za umělecká díla tvořící součást stavby   042  321  – dle § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– ČÚS č. 710, bod 6.1.1.  
k) přijatá faktura za poradenské služby a zprostředkování v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku   042  321   – dle § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1.  
l) správní poplatky hrazené v souvislosti s pořizováním dlouhodobého hmotného majetku   042  344   – dle § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1.  
 m) nevyfakturované náklady do doby zařazení majetku do používání související s pořízením majetku  042 389 dle ČÚS č. 710, bod 5.1.1.   
2.  Reklamace dodávky – po zaplacení faktury (účtování u odběratele)           
a) uznaná reklamace dodávky   315  042     
3.  Technické zhodnocení realizované na fakturu externím dodavatelem 042  321  dle ČÚS č. 710, bod 6.2.5.   
4.  Technické zhodnocení realizované vlastní činností 042  506  dle ČÚS č. 710, bod 6.2.5.   
5.  Předání dlouhodobého hmotného majetku do používání – podle § 14 odst. 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se dlouhodobým hmotným majetkem stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu)         Součástí ocenění dlouhodobého hmotného majetku a jeho technického zhodnocení nejsou podle § 55 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. např. opravy
a údržba, náklady nájemce na uvedení najatého majetku do předchozího stavu, kurzové rozdíly, smluvní pokuty a úroky z prodlení, popř. jiné sankce ze smluvních vztahů. Podle § 14 odst. 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se dlouhodobým hmotným majetkem stávají pořizované věci okamžikem uvedení do stavu způsobilého k užívání, kterým se rozumí zejména dokončení věci a splnění technických funkcí a povinností stanovených jinými právními předpisy pro užívání (způsobilost k provozu). Obdobně se postupuje v případě technického zhodnocení. Toto ustanovení se nepoužije v případě nabytých věcí, které před nabytím byly uvedeny do stavu způsobilého k užívání a nevyžadují montáž u nabyvatele. Toto ustanovení se nepoužije v případě drobného dlouhodobého hmotného majetku.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.3.   
a) předání stavby do užívání   021  042     
b) předání samostatných movitých věcí
a souborů movitých věcí do používání   
022  042     
c) předání pěstitelských celků trvalých porostů do používání   025  042     
d) předání ostatního dlouhodobého hmotného majetku do používání   029  042     
6.  Použitelné výkony a výrobky, které vznikly při zkouškách dlouhodobého hmotného majetku  0, 1, 3, 46  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.5.   
7.  Materiál vzniklý v důsledku nové výstavby  111
501  
042  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.7.   
8.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic  416  401     
9.  Zmařená investice           
a) vyúčtování nákladů spojených s rozhodnutím o nedokončení pořizovaného dlouhodobého majetku   547  042  – dle § 33 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
10.  Bezúplatný převod nedokončeného dlouhodobého hmotného majetku  543  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
11.  Vyřazení nedokončeného hmotného majetku v případě manka, škody  547  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
12. Technické zhodnocení DHM nesplnilo k rozvahovému dni limit a ani v dalších obdobích se nepředpokládá zařazení technického zhodnocení do majetku 501 042  


Poznámka

Položka "A.II.8. Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek" obsahuje podle § 14 odst. 8 vyhlášky č. 410/2009 Sb. pořizovaný dlouhodobý hmotný majetek po dobu jeho pořizování do uvedení do stavu způsobilého k užívání.


Poznámka

Náklady související s pořízením dlouhodobého hmotného majetku, které jsou zahrnovány do doby stanovené v § 14 odst. 11 vyhlášky č. 410/2009 Sb. (tj. do doby uvedení věcí do stavu způsobilého k užívání) do ocenění tohoto majetku, jsou vymezeny v § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Součástí pořizovací ceny dlouhodobého hmotného majetku nebo jeho části podle § 55 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. nejsou zejména:

  1. opravy a údržba,
  2. náklady nájemce nebo pachtýře na uvedení najatého majetku do předchozího stavu,
  3. kurzové rozdíly,
  4. smluvní pokuty a úroky z prodlení, popřípadě jiné sankce ze smluvních vztahů,
  5. nájemné za stavební pozemek, na kterém probíhá výstavba,
  6. náklady na zaškolení pracovníků,
  7. náklady na vybavení pořizovaného dlouhodobého hmotného majetku zásobami,
  8. náklady na biologickou rekultivaci,
  9. náklady spojené s přípravou a zabezpečením výstavby vzniklé po uvedení pořizovaného dlouhodobého majetku do užívání,
  10. v případě pozemku vykazovaného v položce "A.II.1 Pozemky" nejsou součástí jeho ocenění dlouhodobý hmotný majetek vykazovaný v položkách "A.II.3 Stavby", "A.II.5 Pěstitelské celky trvalých porostů" a "A.II.7. Ostatní dlouhodobý hmotný majetek podle § 14 odst. 7 písm. b).

Podle § 66 odst. 7 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb. účetní jednotky neodpisují nedokončený dlouhodobý hmotný majetek a technické zhodnocení, pokud není uvedeno do stavu způsobilého k užívání.


Příklad pořízení dlouhodobého hmotného majetku – nákupem neplátcem DPH:

Č. Text MD D Částka v Kč Vlastní poznámky 
1. Přijatá faktura:     
 a) nákup optického zařízení  042 321 230 000   
 b) přeprava  042 321 4 600   
 c) montáž  042 321 6 200   
 d) DPH (21 %)  042 321 50 568   
2. Platba faktury z běžného účtu 321 241 291 368   
3. Uvedení optického zařízení do stavu způsobilého k užívání 022 042 291 368   
4. Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic 416 401 291 368   


Příklad pořízení dlouhodobého hmotného majetku – nákupem plátcem DPH:

Č. Text MD D Částka v Kč Vlastní poznámky 
1. Přijatá faktura:     
 a) nákup optického zařízení  042 321 230 000   
 b) přeprava  042 321 4 600   
 c) montáž  042 321 6 200   
 d) DPH (21 %)  343 321 50 568   
2. Platba faktury z běžného účtu 321 241 291 368   
3. Uvedení optického zařízení do stavu způsobilého k užívání 022 042 240 800   
4. Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic 416 401 240 800   


Příklad pořízení stavby – plátcem DPH:

Č. Text MD D Částka v Kč Vlastní poznámky 
1. Platba správních poplatků v hotovosti 042 261 5 000   
2. Vyřazení stavby v důsledku nové výstavby     
 a) vyúčtování zůstatkové ceny  042 081 380 000   
 b) tvorba fondu reprodukce, fondu investic  401 416 380 000   
 c) vyřazení majetku ve vstupní ceně  081 021 980 000   
Nahrávám...
Nahrávám...