dnes je 19.6.2024

Input:

111 - Pořízení materiálu - způsob A

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

111 – Pořízení materiálu – způsob A

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Obecná pravidla k postupům účtování o zásobách (ČÚS č. 707)

 1. O zásobách účtuje účetní jednotka průběžným způsobem (dále jen "způsob A"), nebo periodickým způsobem (dále jen "způsob B"). Při obou způsobech musí úbytky zásob vykázané v účetní závěrce odpovídat skutečnému úbytku zásob.
 2. V případě účtování o zásobách způsobem A používá účetní jednotka účty 111 – Pořízení materiálu a 131 – Pořízení zboží. K rozvahovému dni se vykazují tyto účty s nulovým zůstatkem.
 3. Při účtování o zásobách způsobem B účtuje účetní jednotka na účty zásob k rozvahovému dni; účetní jednotka může stanovit svým vnitřním předpisem účtování i k jinému okamžiku.
 4. V případě, že účetní jednotka zajišťuje náklady, které souvisejí s pořízením zásob, renovací náhradních dílů nebo úpravou zásob, ve vlastní režii (vnitroorganizační služby), účtuje o jejich aktivaci.
 5. O zjištěném manku do výše normy přirozených úbytků zásob účtuje účetní jednotka jako o spotřebě těchto zásob.
 6. Účetní jednotka zajišťuje naplnění ustanovení § 8 odst. 4 ZoÚ zejména vnitřním předpisem upravujícím především:
  1. normu přirozených úbytků zásob,
  2. druhy materiálu účtovaných přímo do spotřeby bez zaúčtování na sklad materiálu,
  3. pravidla pro členění syntetických účtů zásob na analytické účty v oblasti oceňování pro vnitroorganizační potřeby včetně cen stanovených pro tyto účely a pro sledování cenových odchylek a způsob jejich zúčtování.
 7. Pokud účetní jednotka vede analytické účty k syntetickým účtům zásob, například podle míst uskladnění nebo odpovědných osob, uplatňuje pro příslušný analytický účet zásob pouze jeden ze způsobů účtování o zásobách (A nebo B).
 8. V případě účtování o opravných položkách k zásobám postupuje účetní jednotka podle příslušných ustanovení ČÚS č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek.
Č. Text MD D Poznámka 
    Pořízení materiálu se vykazuje v rozvaze v položce B.I.1.  
1. Pořízení materiálu    
a) pořízení materiálu na fakturu  111 321 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
b) úhrada faktury z běžného účtu  321 241  
c) nákup materiálu za hotové  111 261 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.1.  
d) pořízení materiálu z titulu bezúplatné změny příslušnosti k hospodaření s majetkem státu nebo svěření majetku do správy podle zákona o rozpočtových pravidlech územních samosprávných celků, výpůjčky nebo bezúplatný převod nebo přechod majetku  111 649 dle ČÚS č. 707, bod 5.1.2.  
Nahrávám...
Nahrávám...