dnes je 10.12.2023

Input:

346 - Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

29.1.2019, , Zdroj: Verlag Dashöfer

346 – Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi se vykazují v rozvaze v položce B.II.17.  
 Transfery s povinností finančního vypořádání – příjemce    
1. Vyplývá-li z jiného právního předpisu či ze smlouvy mezi poskytovatelem transferu a jeho příjemcem povinnost vypořádání – účtuje příjemce o přijetí zálohy   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.1.  
a) krátkodobá přijatá záloha na transfery připsána na běžný účet  241 374  
b) dlouhodobá přijatá záloha na transfery připsána na běžný účet  241 472  
2. Vypořádání transferu realizovaného formou zálohy v účetním období, v jakém byl transfer poskytnut   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.2.(v případě transferu, který je realizován formou poskytnutí prostředků před splněním povinnosti jejich vyúčtování nejpozději k okamžiku provedení finančního vypořádání)  
a) nejedná-li se o investiční transfer  346 671  
b) jedná-li se o investiční transfer u příjemce, který není organizační složkou státu  346 403  
1) vznik krátkodobé pohledávky – vztah k poskytovateli  913 999 dle ČÚS č. 703, bod 4.5.  
2) zánik krátkodobé podmíněné pohledávky – vztah k poskytovateli  999 913 účtujeme, jde-li o transfer ze zahraničí  
3. Zúčtování zálohy   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.3.  
a) zúčtování krátkodobé přijaté zálohy na transfery  374 346  
b) inkaso doplatku  241 346  
c) úhrada přeplatku krátkodobé přijaté zálohy na transfery z běžného účtu  374 241  
d) zúčtování dlouhodobé přijaté zálohy na transfery  472 346  
e) úhrada přeplatku dlouhodobé přijaté zálohy na transfery z běžného účtu  472 241  
4. Vypořádání transferu v případech, kdy může být zpochybněna jeho výše   dle ČÚS č. 703, bod 5.3.4.  
a) nejedná-li se o investiční transfer  388 671 a to nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází okamžiku vypořádání  
b) jedná-li se o investiční transfer, účtuje příjemce, který není organizační složkou státu  388 403 a to k datu zařazení dlouhodobého majetku do užívání, nejpozději ke každému rozvahovému dni, který předchází vypořádání  
5. Transfery bez povinnosti finančního vypořádání   dle ČÚS č. 703, bod 5.5.1.  
a) předpis pohledávky, nemůže-li být zpochybněna výše transferu, nejedná-li se o transfer investiční  346 671 nárok na příspěvek na provoz ze státního rozpočtu příspěvkové organizaci upravuje ZRP, ve znění pozdějších předpisů, v § 54 odst. 2 ZRP 
b) předpis pohledávky, nemůže-li být zpochybněna výše transferu, nejedná-li se o transfer investiční a částka nesouvisí s běžným účetním obdobím  346 384  
c) předpis pohledávky, nemůže-li být zpochybněna výše transferu, jedná-li se o transfer investiční, u příjemce, který není OSS  346 403  
d) přijatá úhrada transferu na běžný účet  241 346 dle ČÚS č. 703, bod 5.5.2.  


Poznámka

Položka "B.II.17. Pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi" obsahuje podle § 22 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. zejména pohledávky z titulu dotací, grantů, příspěvků, subvencí, dávek, nenávratných finančních výpomocí, podpor či peněžních darů, a to za účetními jednotkami, které jsou organizačními složkami státu, jimi zřízenými příspěvkovými organizacemi a státními fondy.

Transferem se rozumí poskytnutí peněžních prostředků z veřejných rozpočtů i přijetí peněžních prostředků veřejnými rozpočty, včetně prostředků ze zahraničí, zejména v případě státního rozpočtu, rozpočtů územních samospráv či státních fondů, tedy zejména dotace, granty, příspěvky, subvence, dávky, nenávratné finanční výpomoci, podpory či peněžní dary.

Za transfer se

Nahrávám...
Nahrávám...