dnes je 21.4.2024

Input:

341 - Daň z příjmů

17.2.2017, , Zdroj: Verlag Dashöfer

341 – Daň z příjmů

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Daň z příjmů se vykazuje v rozvaze v pasivech v položce D.III.15. v případě vykázání dluhu nebo v aktivech v položce B.II.13. v případě vykázání pohledávky.  
1. Zálohy na daň z příjmů právnických osob hrazené v průběhu zdaňovacího období z běžného účtu 341  241   
2. Náklady na daň z příjmů právnických osob za zdaňovací období 591  341  Tento náklad by měl být zaúčtován na základě celkové daňové povinnosti vyčíslené v daňovém přiznání.§ 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
3. Doplatek daně z příjmů právnických osob z běžného účtu 341  241   
4. Vrácení přeplatku na dani, bylo-li na zálohách uhrazeno více než je celková daňová povinnost – na bankovní účet  241  341   
5. Dodatečné odvody daně z příjmů právnických osob za minulá účetní období 595  341   
6. Vratky daně z příjmů právnických osob za minulá účetní období 341  595   
7. Pokuty a penále podle příslušných předpisů    
a) předpis pokuty a penále  542  341  v tomto případě se jedná o daňově neuznatelné náklady  
b) úhrada dluhu z běžného účtu  341  241   


Poznámka:

Položka "D.III.15. Daň z příjmů" obsahuje podle § 32 odst. 4 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., dluhy vůči správci daně u poplatníka daně z příjmů. Položka "B.II.13. Daň z příjmů" obsahuje podle § 22 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., pohledávky za správcem daně z titulu daně z příjmů.

Na účet 341 se účtují placené zálohy na daň z příjmů právnických osob v průběhu roku a sražená daň z příjmů zdaněných zvláštní sazbou daně v případech, kdy ve smyslu ZDP lze sraženou daň započítat na celkovou daňovou povinnost. Dále se zde účtuje závazek ze splatné daně z příjmů právnických osob při uzavírání účetních knih.

Vybraná ustanovení ZDP, ve znění pozdějších předpisů, pro příspěvkové organizace:

Podle § 17 odst. 1 písm. a) ZDP je poplatníkem daně z příjmů právnických osob je právnická osoba.

Podle § 38m odst.1 ZDP je poplatník povinen podat daňové přiznání k dani z příjmů právnických osob.

Podle § 17a ZDP jsou příspěvkové organizace veřejně prospěšným poplatníkem. Veřejně prospěšným poplatníkem je poplatník, který v souladu se svým zakladatelským právním jednáním, statutem, stanovami, zákonem nebo rozhodnutím orgánu veřejné moci jako svou hlavní činnost vykonává činnost, která není podnikáním.

Zvláštní ustanovení o předmětu daně veřejně prospěšných poplatníků jsou obsažena v § 18a ZDP.

§ 18a odst. 1 ZDP

U veřejně prospěšného poplatníka nejsou předmětem daně

  1. příjmy z nepodnikatelské činnosti za podmínky, že výdaje (náklady) vynaložené podle tohoto zákona v souvislosti s předmětem této činnosti jsou vyšší,
  2. dotace, příspěvek, podpora nebo jiná obdobná plnění z veřejných rozpočtů,
  3. podpora od Vinařského fondu,
  4. výnos daně, poplatku nebo jiného obdobného peněžitého plnění, které plynou obci nebo kraji,
  5. úplata, která je příjmem státního rozpočtu za
    Nahrávám...
    Nahrávám...