dnes je 14.4.2024

Input:

333 - Jiné závazky vůči zaměstnancům

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

333 – Jiné závazky vůči zaměstnancům

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Jiné závazky vůči zaměstnancům se vykazují v rozvaze v položce D.III.11.  
1. Náhrady výdajů zaměstnancům, pokud předem nebyla poskytnuta záloha   § 32 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) poskytovaná náhrada cestovních výdajů zaměstancům, pokud nebyla předem poskytnuta záloha  512  333   
b) náhrada za drobná vydání – za materiál  501  333   
c) náhrada za drobná vydání – za služby (např. telefonní poplatky)  518  333   
d) náhrada vyplacena v hotovosti  333  261   
e) náhrada poukázána z běžného účtu  333  241   
2. Odstupné poskytované zaměstnancům    
a) předpis nároku na odstupné poskytované zaměstnancům  521  333   
b) odstupné hrazeno z běžného účtu  333  241   
c) odstupné hrazeno v hotovosti  333  261   
3. Náhrada za škody způsobené zaměstnancům – náhrada z titulu odpovědnosti zaměstnavatele za způsobené škody    
a) předpis nároku na náhrady za způsobené škody  549  333   
b) platba náhrady z běžného účtu  333  241   
c) platba náhrady v hotovosti  333  261   
4. Stipendia a studijní příspěvky hrazené zaměstnavatelem    
a) nárok na stipendia a studijní příspěvky  528  333   
b) platba závazků vůči zaměstnancům z běžného účtu  333  241   
c) platba závazků vůči zaměstnancům v hotovosti  333  261   


Poznámka:

Položka "D.III.11. Jiné závazky vůči zaměstnancům" obsahuje podle § 32 odst. 3 písm. b) vyhlášky č. 410/2009 Sb., částky ostatních dluhů vůči zaměstnancům, například nárok zaměstnance na úhradu cestovného.

Stravování zaměstnanců je jedním z nároků, které je povinen zaměstnavatel poskytnout svým zaměstnancům. Tuto skutečnost upravuje § 236 zákona č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákoník práce"). Zaměstnavatel je povinen umožnit zaměstnancům ve všech směnách stravování, tuto povinnost nemá vůči zaměstnancům vyslaným na pracovní cestu. Bylo-li to dohodnuto v kolektivní smlouvě nebo stanoveno ve vnitřním předpisu, poskytuje se zaměstnancům stravování, zároveň mohou být dohodnuty nebo stanoveny další podmínky pro vznik práva na toto stravování a výše finančního příspěvku poskytnutého zaměstnavatelem, jakož i bližší vymezení okruhu zaměstnanců, kterým se stravování poskytuje, organizace stravování, způsob jeho provádění a financování zaměstnavatelem, nejsou-li tyto záležitosti upraveny pro určený okruh zaměstnavatelů zvláštním právním předpisem. Tím nejsou dotčeny daňové předpisy.

Zaměstnavatel může zajistit svým zaměstnancům stravování různými způsoby. Zákon o daních z příjmů reguluje skutečnost, jaký má případně poskytnutý příspěvek na stravování zaměstnancům daňový režim. Problematika příspěvku na stravování, který se posuzuje jako příjem ze závislé činnosti od daně osvobozený, je upravena v § 6 odst. 9 písm. b) ZDP.

Podle zmíněného ustanovení zákona o daních z příjmů,  je příjmem od daně osvobozeným hodnota stravování poskytovaného jako nepeněžní plnění zaměstnavatelem zaměstnancům ke spotřebě na pracovišti nebo v rámci stravování zajišťovaného prostřednictvím jiných subjektů nebo peněžitý příspěvek poskytovaný zaměstnavatelem zaměstnanci na stravování za jednu směnu podle zákoníku práce do výše 70 % horní hranice stravného, které lze poskytnout zaměstnancům odměňovaným platem při pracovní cestě trvající 5 až 12 hodin.

Uvedené ustanovení zákona o daních z příjmů definuje jako příjem od daně osvobozený na straně zaměstnance hodnotu stravování formou nepeněžního plnění ve stejném limitu limitu. 

Pro rok 2024 stanovilo MPSV maximální limit stravného (cestovní náhrady) pro

Nahrávám...
Nahrávám...