dnes je 27.2.2024

Input:

164 - Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

11.2.2021, , Zdroj: Verlag Dashöfer

164 – Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.

Č. Text MD D Poznámka 
    Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí se vykazují v rozvaze v položce A.II.4. ve sloupci "Korekce".  
1. Opravné položky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí    tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek, a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru  
a) tvorba opravné položky  556 164 dle ČÚS č. 706, bod 4.1.  
b) snížení a zrušení opravné položky  164 556 dle ČÚS č. 706, bod 4.2.  


Poznámka:

Opravné položky k dlouhodobému hmotnému majetku jsou upraveny § 16 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého hmotného majetku.

Účtová skupina 17 – Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku

171 – Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s rozhodujícím vlivem

172 – Opravné položky k majetkovým účastem v osobách s podstatným vlivem

173 – Opravné položky k dluhovým cenným papírům drženým do splatnosti 

176 – Opravné položky k ostatnímu dlouhodobému finančnímu majetku

177 – Opravné položky k pořizovanému dlouhodobému finančnímu majetku

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku jsou upraveny § 18 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a uvádějí se v rozvaze ve sloupci "Korekce" u příslušné položky dlouhodobého finančního majetku.

Postup tvorby a použití opravných položek je upraven § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Tvorba a zvýšení opravných položek se účtuje prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Snížení, popřípadě zrušení opravné položky se účtuje opět prostřednictvím příslušného syntetického účtu nákladů. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku upravenou o výši oprávek k tomuto majetku, k němuž je opravná položka tvořena. Postupy účtování o opravných položkách u příspěvkové organizace upravuje ČÚS pro některé vybrané účetní jednotky č. 706 – Opravné položky a vyřazení pohledávek.

Ve smyslu § 65 vyhlášky č. 410/2009 Sb. opravné položky vyjadřují významné přechodné snížení hodnoty majetku.Pokud dojde k významnému přechodnému snížení hodnoty majetku účetní jednotky, účtuje se o tomto účetním případu bez zbytečného odkladu. Za významné se považuje více než 20% snížení hodnoty tohoto majetku. V případě majetku, s výjimkou pohledávek, se tvoří opravná položka ve výši přechodného snížení hodnoty tohoto majetku. Výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku upravenou o výši oprávek k tomuto majetku, k němuž je opravná položka tvořena.

Opravné položky k dlouhodobému finančnímu majetku nelze dle § 65 odst. 3 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. účtovat, pokud je tento majetek oceněn ekvivalencí nebo reálnou hodnotou.

Účtová

Nahrávám...
Nahrávám...