dnes je 14.4.2024

Input:

311 - Odběratelé

10.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

311 – Odběratelé

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č. Text MD D Poznámka 
    Pohledávky za odběrateli se vykazují v rozvaze v položce B.II.1. Odběratelé  
1. Vydaná faktura    
a) vydaná faktura za vlastní výrobky  311  601  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.16.  
b) vydaná faktura za služby  311  602   
c) vydaná faktura na pronájem  311  603  § 37 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
d) vydaná faktura za prodané zboží  311  604  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.17.  
e) vydaná faktura za prodaný materiál  311  644  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.14.  
f) vydaná faktura při prodeji dlouhodobého nehmotného majetku  311  645  dle ČÚS č. 710, bod 5.5.2.  
g) vydaná faktura při prodeji dlouhodobého hmotné majetku kromě pozemků  311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2.  
h) vydaná faktura při prodeji pozemků  311  647   
i) DPH na výstupu, je-li účetní jednotka plátcem DPH  311  343   
2. Úhrada pohledávek za odběrateli    
a) přijatá úhrada pohledávek za odběrateli na běžný účet  241  311   
b) přijatá úhrada pohledávek za odběrateli do pokladny  261  311   
c) vyúčtování předem přijaté zálohy proti pohledávkám za odběrateli  324  311   
3. Poskytnutí slevy odběrateli po splnění dodávky před zaplacením    
a) sleva za vlastní výrobky  601  311   
b) poskytnutá sleva na službách  602  311   
c) poskytnutá sleva na výnosech z pronájmu  603  311   
d) poskytnutá sleva za prodaném zboží  604  311   
4. Předplatné budoucích služeb    
a) vydaná faktura v souvislosti s výnosy příštích období  311  384   
5. Dodané a provedené práce a služby, které nebyly vyfakturovány k okamžiku uzavírání účetních knih – faktura bude vystavena až v následujícím účetním období    
a) dodané vlastní výrobky  385  601   
b) dodané služby  385  602   
c) pronájem  385  603   
d) dodané zboží  385  604   
6. Postoupení pohledávky    
a) vyřazení pohledávky  557  311  § 33 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
b) výnos z postoupení pohledávky  377  643  § 37 odst. 2 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
7. Vyřazení pohledávky    
a) vyřazení pohledávky do nákladů  557 311 § 33 odst. 6 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
8.  Kurzové rozdíly   § 70 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
a) kurzové ztráty  563 311  
b) kurzové zisky  311 663  
9. Bezúplatné nabytí pohledávky   dle ČÚS č. 709, bod 4.4.1.  
a) ocenění podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ 311   
b) rozdíl mezi oceněním podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ a opravnou položkou   649  
c) opravná položka   194  
10. Úbytek pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí pohledávky podle § 25 odst. 6 ZoÚ   dle ĆÚS č. 709 bod 4.4.3.  
a) rozdíl ocenění pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ a výší opravné položky  549   
b) opravná položka  194   
c) pohledávky oceněná dle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ  311  
11. Úbytek pohledávky z titulu bezúplatného pozbytí pohledávky podle § 25 odst. 6 ZoÚ vůči subjektu, který není vybranou účetní jednotkou   dle ĆÚS č. 709 bod 4.4.4.  
a) rozdíl ocenění pohledávky podle § 25 odst. 1 písm. g) a výší opravné položky  543   
b) opravná položka  194   
c) pohledávky oceněná dle § 25 odst. 1 písm. g)  311  
12. Přijatý dobropis na poskytnutou službu 311 518 dle § 22 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
13.  Dodavatelem neuznaná reklamace 549 311  


Poznámka

Položka "B.II.1. Odběratelé" obsahuje podle § 22 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb., částky pohledávek v oblasti soukromoprávních vztahů mezi odběrateli a dodavateli.


Příklad:

Č. Text MD D Částka v Kč 
1. Vydaná faktura za služby    
a) částka bez DPH  311  602  100 000 Kč  
Nahrávám...
Nahrávám...