dnes je 12.6.2024

Input:

082 - Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

082 – Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Oprávky k samostatným movitým věcem a souborům movitých věcí se vykazují v rozvaze v položce A.II.4. ve sloupci "korekce".   
1.  Odpisy samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  082   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.   
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
2.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  082   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   082  022     
d) přebytky   022  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
3.  Bezúplatné nabytí samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí, jsou-li vytvořeny oprávky  022  082  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.3.   
4.  Vyřazení samostatných movitých věcí
a souborů movitých věcí z užívání v případě prodeje 
 
         
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí o určení majetku k prodeji   082 407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1. 
 
b) převedení majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 022 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.   
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny samostatných movitých věcí a souborů movitých věcí při prodeji   553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
   e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic   
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
5.  Vyřazení samostatných hmotných movitých věcí v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  082  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  082  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  082  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
d) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva – vyúčtování zůstatkové ceny   368  082     
e) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
f) vyřazení v pořizovací ceně   082  022     
6.  Vyřazení při převodu majetku podle jiných právních předpisů        dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
a) vyřazení v pořizovací ceně   401  022  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.2.    
b) zrušení oprávek   082  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.4.   
7.  Vyřazení zcela odepsaných samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí z používání           
a) vyřazení ve vstupní ceně   082  022     


Poznámka

Položka "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a soubory hmotných movitých věcí" podle § 14 odst. 4 vyhlášky č. 410/2009 Sb., obsahuje samostatné hmotné movité věci a soubory majetku, které jsou charakterizovány samostatným technickoekonomickým určením, u kterých doba použitelnosti je delší než jeden rok a ocenění samostatné movité věci nebo souboru majetku podle § 71 převyšuje částku 40 000 Kč, a předměty z drahých kovů, pokud se nejedná o předměty kulturní hodnoty nebo kulturní památky.

Metoda oceňování souboru majetku je upravena § 71 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Soubor majetku je tvořen více věcmi a zpravidla je charakterizovaný samostatným technickoekonomickým určením, nebo u kulturních památek, předmětů kulturní hodnoty určením společných znaků jeho částí nebo prvků (dále jen "soubor majetku") s ohledem na jiný právní předpis. Do souboru majetku nelze zahrnout nemovitou věc, a to ani společně s věcí movitou.

Položky "Oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku" vyjadřují promítnutí ocenění dlouhodobého hmotného majetku v průběhu užívání tohoto majetku účetní jednotkou, čímž se snižuje ocenění tohoto hmotného majetku až do výše jeho ocenění v účetnictví.

Položka "Oprávky k samostatným hmotným movitým věcem a souborům hmotných movitých věcí" obsahuje vyjádření využívání samostatných hmotných movitých věcí a souborů hmotných movitých věcí účetní jednotkou za dobu jeho používání a v rozvaze se vykazuje u položky "A.II.4. Samostatné hmotné movité věci a

Nahrávám...
Nahrávám...