dnes je 19.6.2024

Input:

029 - Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

10.1.2022, , Zdroj: Verlag Dashöfer

029 – Ostatní dlouhodobý hmotný majetek

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ostatní dlouhodobý hmotný majetek se vykazuje v rozvaze v položce A.II.7.   
1.  Pořízení ostatního dlouhodobého hmotného majetku           
a) nákup na fakturu   042  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   042  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   042  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   042  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
f) na základě kupní smlouvy   042  378  Ocenění je v pořizovací ceně.   
2.  Předání ostatního dlouhodobého hmotného majetku do užívání  029  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.3.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic
na financování investičních výdajů   
416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí ostatního dlouhodobého hmotného majetku bez použití účtu 042  029  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
5.  Bezúplatné nabytí ostatního dlouhodobého hmotného majetku, jsou-li vytvořeny oprávky  029  089  dle ĆÚS č. 709, bod 4.1.3.   
6.  Odpisy ostatního dlouhodobého hmotného majetku        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  089   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
7.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  089   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.  
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   089  029  – dle ČÚS č. 710, bod 6.4.8.   
d) přebytky   029  401  – dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
8.  Vyřazení ostatního dlouhodobého hmotného majetku z užívání v případě prodeje           
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
089 407 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
–dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převedení majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036 029 –dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
–dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny pěstitelských celků trvalých porostů při prodeji   553 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
Nahrávám...
Nahrávám...