dnes je 23.2.2024

Input:

031 - Pozemky

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

031 – Pozemky

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.Č.  Text  MD   Poznámka  
            Pozemky se vykazují v rozvaze v položce A.II.1.   
1.  Pořízení pozemků           
a) nákup na fakturu   042  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   042  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   042  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
e) pořízení na základě kupní smlouvy   042  378  Ocenění je v pořizovací ceně.   
2.  Předání pozemku do užívání  031  042  Podle § 55 odst. 5 vyhlášky č. 410/2009 Sb. ocenění pořízeného pozemku je včetně lesního porostu nebo osázení stromy
a keři, pokud nejsou pěstitelským celkem trvalých porostů.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.3.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic na financování investičních výdajů   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí pozemků bez použití účtu 042  031  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
5.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka   547  031  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
c) přebytky   031  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.   
6.  Vyřazení pozemku z užívání v případě prodeje           
a) přecenění majetku na reálnou hodnotu, převod v pořizovací ceně  036 031 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.3.  
b) snížení na reálnou hodnotu  407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
c) vyúčtování prodaných pozemků do nákladů   554 036 dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
d) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7.  
e) výnosy z prodeje pozemků zaúčtovány na pohledávky   311  647  dle ČÚS č. 710  
f) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši ocenění majetku v účetnictví   401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi výnosem z prodeje a oceněním pozemků v účetnictví   548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku

– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
7.  Vyřazení pozemku v ostatních případech           
a) vyřazení z důvodu manka nebo škody v pořizovací ceně   547  031  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.  
b) vyřazení z důvodu darování v pořizovací ceně   543  031  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
c) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva v pořizovací ceně   368  031     
d) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
8.  Vyřazení při převodu majetku podle jiných právních předpisů  401  031  – dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.2.  
9.  Biologická rekultivace           
Nahrávám...
Nahrávám...