dnes je 23.2.2024

Input:

491 - Počáteční účet rozvažný

10.2.2020, , Zdroj: Verlag Dashöfer

491 – Počáteční účet rozvažný

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
1. Otevření aktivních účtů   dle ČÚS č. 702, bod 2.1., písm. b)  
– dlouhodobý nehmotný majetek  01x 491  
– dlouhodobý hmotný majetek odpisovaný  02x 491  
– dlouhodobý hmotný majetek neodpisovaný  03x 491  
- dlouhodobý nehmotný majetek určený k prodeji  035 491  
- dlouhodobý hmotný majetek určený k prodeji  036 491  
– nedokončený a pořizovaný dlouhodobý majetek  04x 491  
– poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný a hmotný majetek  05x 491  
– dlouhodobý finanční majetek  06x 491  
– pořízení materiálu  111 491 k rozvahovému dni je zůstatek 0  
– materiál na cestě  119 491  
– nedokončená výroba  121 491  
– polotovary vlastní výroby  122 491  
– výrobky  123 491  
– pořízení zboží  131 491 k rozvahovému dni je zůstatek 0  
– zboží na skladě  132 491  
– zboží na cestě  138 491  
– ostatní zásoby  139 491  
– běžný účet  241 491  
– běžný účet FKSP  243 491  
– termínované vklady krátkodobé  244 491  
– jiné běžné účty  245 491  
– pokladna  261 491  
– peníze na cestě  262 491  
– ceniny  263 491  
– odběratelé  311 491  
– krátkodobé poskytnuté zálohy  314 491  
– jiné pohledávky v hlavní činnosti  315 491  
– pohledávky za zaměstnanci  335 491  
– daň z příjmů  341 491 V případě, že zůstatek účtu je pohledávka.  
– daň z přidané hodnoty  343 491 V případě, že zůstatek účtu je pohledávka.  
– jiné daně a poplatky  344 491 V případě, že zůstatek účtu je pohledávka.  
– pohledávky za vybranými ústředními vládními institucemi  346 491  
– pohledávky za vybranými místními vládními institucemi  348 491  
– krátkodobé poskytnuté zálohy na transfery  373 491  
– ostatní krátkodobé pohledávky  377 491  
– náklady příštích období  381 491  
– příjmy příštích období  385 491  
– dohadné účty aktivní  388 491  
– pohledávky dlouhodobé  46x 491  
– výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení – ztráta  431 491 dle ČÚS č. 702, bod 2.1., písm. d)  
– neuhrazená ztráta minulých let  432 491  
– oprávky k dlouhodobému nehmotnému majetku  491 07x  
– oprávky k dlouhodobému hmotnému majetku  491 08x  
2. Otevření pasivních účtů   dle ČÚS č. 702, bod 2.1., písm. b)  
– krátkodobé úvěry  491 281  
– jiné krátkodobé půjčky  491 289  
– dodavatelé  491 321  
– krátkodobé přijaté zálohy  491 324  
– přijaté návratné finanční výpomoci krátkodobé  491 326  
– zaměstnanci  491 331  
– jiné závazky vůči zaměstnancům  491 333  
– zúčtování s institucemi sociálního zabezpečení  491 336  
- zúčtování se zdravotními pojišťovnami  491 337  
- zúčtování s důchodovým spořením  491 338  
– daň z příjmů  491 341 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– ostatní přímé daně  491 342 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– daň z přidané hodnoty  491 343 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– jiné daně a poplatky  491 344 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– závazky k osobám mimo vybrané vládní instituce  491 345 V případě, že zůstatek účtu je závazek.  
– závazky k vybraným ústředním vládním institucí  491 347  
– závazky k vybraným místním vládním institucím  491 349  
– krátkodobé přijaté zálohy na transfery  491 374  
– ostatní krátkodobé závazky  491 378  
– výdaje příštích období  491 383  
– výnosy příštích období  491 384  
– dohadné účty pasivní  491 389  
– jmění účetní jednotky  491 401  
– transfery na pořízení dlouhodobého majetku  491 403  
– kurzové rozdíly  491 405  
Nahrávám...
Nahrávám...