dnes je 24.2.2024

Input:

021 - Stavby

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

021 – Stavby

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Stavby se vykazují v rozvaze v položce A.II.3.   
1.  Pořízení stavby           
a) pořízení na fakturu   042  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   042  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   042  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   042  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala
– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
f) pořízení na základě kupní smlouvy   042  378  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.1.  
g) přijatá faktura za umělecká díla tvořící součást stavby   042  321  v souladu s § 55 odst. 1 písm. c) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
2.  Předání stavby do užívání  021  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.3.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic           
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic na financování investičních výdajů   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí stavby bez použití
účtu 042 
 
021  401  dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
5.  Bezúplatné nabytí staveb, jsou-li vytvořeny oprávky  021  081  dle ĆÚS č. 709, bod 4.1.3.   
6.  Použitelné výkony a výrobky, které vznikly při zkouškách dlouhodobého hmotného majetku  0, 1, 3, 46  042  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.5.   
7.  Odpisy stavby        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ.   
a) odpisy   551  081   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a)
u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
8.  Zvýšení ocenění stavby o provedené technické zhodnocení, které přesáhlo stanovenou finanční hranici        Dle § 55 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se ocenění jednotlivého dlouhodobého hmotného majetku zvýší o technické zhodnocení v souladu s § 14 odst. 9 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Za dlouhodobý hmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého hmotného majetku nebo drobného dlouhodobého hmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku 40 000 Kč.   
a) zvýšení ocenění stavby o provedené technické zhodnocení   021  042  dle ČÚS č. 710, bod 6.2.4.  
b) použití fondu reprodukce majetku, fondu investic na financování pořízení majetku a jeho případného technického zhodnocení   416  401  – ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
9.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  081   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   081  021  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.8.   
d) přebytky   021  401  dle ČÚS č. 710, bod 6.1.4.   
10.  Vyřazení stavby z užívání v případě prodeje           
a) zrušení oprávek na základě rozhodnutí
o určení majetku k prodeji   
081  407 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 709, bod 4.3.1.  
b) převod majetku v PC na účet DHM určený k prodeji  036  021 – dle § 64 vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ĆÚS č. 709, bod 4.3.3.  
c) přecenění majetku na reálnou hodnotu   407 036 dle ČÚS č. 709, bod 4.3.5.  
d) vyúčtování ceny stavby při prodeji   553  036  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.3.  
e) zúčtování rozdílu z přecenění   564  407  dle ČÚS č. 709, bod 4.3.7  
f) tržba z prodeje na základě vydané faktury   311  646  dle ČÚS č. 710, bod 6.5.2  
   g) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši reálné hodnoty  401  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
h) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic ve výši rozdílu mezi prodejní cenou a reálnou hodnotou  548  416  – dle ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. c) u PO, jejímž zřizovatelem je OSS, účtuje o tvorbě fondu reprodukce majetku
– dle ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. b) u PO, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek, účtuje o tvorbě fondu investic  
i) přijatá úhrada pohledávky na bankovní účet   241  311     
11.  Vyřazení stavby v ostatních případech           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  081   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.2.  
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  081   dle ČÚS č. 710, bod 6.4.4.   
c) vyřazení stávajících staveb nebo jejich částí v důsledku nové výstavby   042  081  – dle § 55 odst. 1 písm. e) vyhlášky č. 410/2009 Sb.
– dle ČÚS č. 710, bod 6.1.6.  
d) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  081  dle ČÚS č. 710, bod 6.4.1.   
e) vyřazení při nepeněžitém vkladu do obchodní společnosti či družstva – vyúčtování zůstatkové ceny   368  081     
f) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416     
g) vyřazení v pořizovací ceně   081  021     
12.  Vyřazení při převodu majetku podle
jiných právních předpisů 
 
      dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
a) vyřazení v pořizovací ceně   401  021  dle ČÚS č 709, bod 4.1.2.    
b) zrušení oprávek   081  401  dle ČÚS č 709, bod 4.1.4.   
13.  Opravné položky ke stavbám        tvorba v případě, že hodnota tohoto majetku je významně nižší, než je jeho ocenění v účetnictví včetně oprávek,
a toto významné snížení hodnoty majetku není trvalého charakteru   
a) tvorba opravné položky   556  163  – dle ČÚS č. 706, bod 4.1.
výše opravné položky nesmí přesáhnout výši ocenění majetku upravenou o výši oprávek k tomuto majetku, k němuž je opravná položka tvořena 
– dle ČÚS č. 706, bod 3.11. se vytváří opravná položka ke stavbám k okamžiku, ke kterému se stane osobou povinnou z věcného břemene ke stavbě  
Nahrávám...
Nahrávám...