dnes je 21.4.2024

Input:

649 - Ostatní výnosy z činnosti

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

649 – Ostatní výnosy z činnosti

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Ostatní výnosy se vykazují ve výkazu zisku a ztráty v položce B.I.17.   
1.  Předpis pohledávky z titulu nároku na náhradu škody způsobené jinými osobami           
a) pohledávka za fyzickou nebo právnickou osobou, která způsobila škodu   377  649  Pozor: nejedná se o náhrady za škody způsobené zaměstnanci – tyto se účtují
na účet 335 – Pohledávky za zaměstnanci.   
b) přijatá náhrada škody na běžný účet   241  377     
2.  Inventurní rozdíly na zásobách materiálu           
a) úbytky na zásobách materiálu nad normu   547  112   dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
b) předpis manka na zásobách na pohledávku za hmotně odpovědnou osobou   335  649     
c) úhrada pohledávky za způsobená manka v hotovosti   261  335     
d) úhrada pohledávky za způsobená manka na běžný účet   241  335     
e) přebytky na zásobách materiálu   112  649  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.   
3.  Inventurní rozdíly na zásobách zboží           
a) úbytky na zásobách zboží nad normu   547  132   dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
b) předpis manka na zásobách na pohledávku za hmotně odpovědnou osobou   335  649     
c) přebytky na zásobách zboží   132  649  dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.   
4.  Inventurní rozdíly na zásobách vlastní výroby         dle ČÚS č. 707, bod 5.1.11.  
a) manka a škody na nedokončené výrobě   547  121     
b) manka a škody na polotovarech vlastní výroby   547  122     
c) manka a škody na výrobcích   547  123     
d) předpis manka na zásobách na pohledávku za hmotně odpovědnou osobou   335  649     
5.  Vyúčtování výnosů za minulé období na ostatní krátkodobé pohledávky, pokud
se jedná o nevýznamné položky 
 
377  649     
6.  Bezúplatný převod nebo přechod drobného dlouhodobého nehmotného majetku od účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou       dle ČÚS č. 710, bod 5.3.3.   
a) zařazení majetku   018  078     
b) výsledková úprava   558  649     
7.  Vytvoření drobného dlouhodobého nehmotného majetku vlastní činností        dle ČÚS č. 710, bod 5.3.2.   
a) převzetí   018  078     
b) aktivace   558  506     
8.  Bezúplatný převod nebo přechod dlouhodobého nehmotného majetku        dle ČÚS č. 710, bod 5.3.3.   
a) zařazení majetku   018  078     
b) výsledková úprava   558  649     
9.  Bezúplatný převod nebo přechod drobného dlouhodobého nehmotného majetku od účetní jednotky, která není vybranou účetní jednotkou       dle ČÚS č. 710, bod 6.3.3.   
a) zařazení majetku   028  088     
b) výsledková úprava   558  649     
10.  Bezúplatné nabytí pohledávky        dle ČÚS č. 709, bod 4.4.1.   
a) ocenění podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ 311        
b) rozdíl mezi oceněním podle § 25 odst. 1 písm. g) ZoÚ a opravnou položkou      649     
c) opravná položka      194     
11. Pohledávky za osobami mimo vybrané vládní insituce (dotace, granty, příspěvky, subvence, peněžité dary) 344 649 dle § 22 odst. 3 písm. d) vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
Nahrávám...
Nahrávám...