dnes je 24.2.2024

Input:

013 - Software

10.1.2023, , Zdroj: Verlag Dashöfer

013 – Software

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č.  Text  MD   Poznámka  
            Software se vykazuje v rozvaze v položce A.I.2.   
1.  Pořízení softwaru           
a) nákup na fakturu   041  321  Ocenění je v pořizovací ceně.   
– instalace   041  321   dle § 55 odst. 1 vyhlášky č. 410/2009 Sb. 
   – náklady na zaškolení pracovníků   518  321  dle § 55 odst. 2 písm. f) vyhlášky č. 410/2009 Sb.   
b) úhrada faktury z běžného účtu   321  241     
c) nákup za hotové   041  261  Ocenění je v pořizovací ceně.   
d) pořízení vlastní činností   041  506  Ocenění je na úrovni vlastních nákladů.   
e) bezúplatně převzatý, bezúplatně přešlý dlouhodobý majetek a přírůstky dlouhodobého majetku z důvodu změny příslušnosti k hospodaření nebo z důvodu svěření majetku do správy nebo bezúplatného převodu od zřizovatele podle jiných právních předpisů   041  401  – dle § 25 odst. 6 ZÚ – účetní jednotka navazuje na výši ocenění v účetnictví účetní jednotky, která o tomto majetku naposledy účtovala

– dle § 26 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 410/2009 Sb.

– dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.   
2.  Předání softwaru do užívání  013  041  – dle ČÚS č. 710, bod 5.1.3.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.2.6.   
3.  Použití fondu reprodukce majetku, fondu investic          
a) použití fondu reprodukce na financování pořízení majetku a jeho případné technické zhodnocení   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS   
b) použití (čerpání) fondu investic na financování investičních výdajů   416  401  dle ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
4.  Bezúplatné nabytí softwaru bez použití účtu 041  013  401  – dle ČÚS č. 709, bod 4.1.1.
– dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
5.  Bezúplatné nabytí softwaru, jsou-li vytvořeny oprávky   013  073  dle ĆÚS č. 709, bod 4.1.3.   
6.  Odpisy softwaru        Odpisy se provádějí podle § 66 vyhlášky č. 410/2009 Sb. a podle § 28 ZoÚ   
a) odpisy softwaru   551  073   dle ČÚS č. 708, bod 8.1.  
b) tvorba fondu reprodukce majetku, fondu investic  401  416  – ČÚS č. 704, bod 7.1. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– ČÚS č. 704, bod 7.3. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
7.  Zvýšení ocenění softwaru o provedené technické zhodnocení, které přesáhlo stanovenou finanční hranici        Dle § 55 odst. 3 vyhlášky č. 410/2009 Sb. se ocenění jednotlivého dlouhodobého nehmotného majetku zvýší o technické zhodnocení v souladu s § 11 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb. Za dlouhodobý nehmotný majetek se dále považuje technické zhodnocení dlouhodobého nehmotného majetku, jehož ocenění převyšuje částku
60 000 Kč.   
a) zvýšení ocenění softwaru o provedené technické zhodnocení   013  041  dle ČÚS č. 710, bod 5.2.1.  
b) použití fondu reprodukce majetku, fondu investic na financování pořízení majetku a jeho případného technického zhodnocení   416  401  – ČÚS č. 704, bod 7.2. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je OSS
– ČÚS č. 704, bod 7.4. písm. a) u příspěvkové organizace, jejímž zřizovatelem je územní samosprávný celek nebo dobrovolný svazek obcí   
8.  Zúčtování inventarizačních rozdílů           
a) manka a škody   547  073  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
b) zúčtování fondu reprodukce majetku, fondu investic   401  416     
c) vyřazení majetku v pořizovací ceně   073  013  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.6.   
d) přebytky   013  401  dle ČÚS č. 710, bod 5.1.4.   
9.  Vyřazení softwaru z užívání           
a) vyřazení z titulu likvidace – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   551  073  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.2.   
b) vyřazení z důvodu manka nebo škody – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   547  073  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.4.   
c) vyřazení z důvodu darování – doúčtování zůstatkové ceny do nákladů   543  073  dle ČÚS č. 710, bod 5.4.1.   
d) vyřazení z důvodu prodeje   552  035   
Nahrávám...
Nahrávám...