dnes je 21.4.2024

Input:

431 - Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

1.1.2024, , Zdroj: Verlag Dashöfer

431 – Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení

Doc. Ing. Hana Březinová, CSc.


Č. Text MD D Poznámka 
    Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení se vykazuje v rozvaze v položce C.III.2.  
1. Rozdělování zlepšeného výsledku hospodaření, tj. zisku   Rozdělování výsledku hospodaření by mělo být prováděno na základě schválení zřizovatelem.  
a) úhrada zhoršeného výsledku hospodaření předcházejících let  431 432  
b) příděl do fondu odměn  431 411  
c) příděl do rezervního fondu  431 413  
d) příděl do fondu reprodukce majetku  431 416  
e) převod na nerozdělený zisk předcházejících let, pokud by nebyly provedeny příděly do finančních fondů  431 432  
2. Úhrada zhoršeného výsledku hospodaření, tj. ztráty   Rozdělování výsledku hospodaření by mělo být prováděno na základě schválení zřizovatelem.  
a) úhrada zhoršeného výsledku hospodaření z rezervního fondu tvořeného ze zlepšeného výsledku hospodaření  413 431  
b) převod na neuhrazené ztráty předchozích let  432 431  


Poznámka

Položka "C.III.2. Výsledek hospodaření ve schvalovacím řízení" podle § 28 odst. 2 vyhlášky č. 410/2009 Sb., obsahuje výsledek hospodaření předcházejících účetních období do okamžiku schválení účetní závěrky.

Rozdělování výsledku hospodaření

Příspěvkové organizace zřizované územními samosprávnými celky

Podle § 29 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů příspěvková organizace vytváří peněžní fondy. Rezervní fond se tvoří ze zlepšeného výsledku hospodaření příspěvkové organizace na základě schválení jeho výše zřizovatelem po skončení roku, sníženého o převody do fondu odměn.

Příspěvkové organizace zřizované organizačními složkami státu

Podle § 56 odst. 2 ZRP, ve znění pozdějších předpisů, může příspěvková organizace rozdělovat do fondů zlepšený hospodářský výsledek, jen pokud byl uhrazen případný zhoršený hospodářský výsledek předchozího roku, popřípadě let.

Podle § 58 odst. 5 ZRP může příspěvková organizace s předchozím písemným souhlasem zřizovatele posílit fond reprodukce majetku z prostředků na provoz hlavní

Nahrávám...
Nahrávám...