dnes je 11.12.2023

Input:

Užší zadávací řízení zahájené sektorovým zadavatelem

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.4.2 Užší zadávací řízení zahájené sektorovým zadavatelem

Mgr. Ing. Michal Bureš

V užším řízení je sektorový zadavatel povinen požadovat prokázání splnění kvalifikace (§ 64 odst. 1 ZVZ). Nicméně v rámci této povinnosti je sektorový zadavatel oprávněn stanovit jakékoliv objektivní požadavky, které umožňují objektivní posouzení kvalifikace dodavatele (§ 63 odst. 1 ZVZ). Sektorový zadavatel tedy obecně není vázán požadavky na kvalifikaci upravenými v § 50 a násl. pro veřejného zadavatele.

Z toho vyplývá, že pokud sektorový zadavatel výslovně nějaký požadavek na kvalifikaci v zadávací dokumentaci nestanoví, dodavatel příslušný kvalifikační předpoklad není povinen prokazovat. Dodavatelé se tedy musí řídit tím, co sektorový zadavatel stanovil v kvalifikační dokumentaci, a nemusí vedle toho zkoumat, jaké další dokumenty musí předložit k prokázání splnění kvalifikace na základě ZVZ.

Sektorový zadavatel je povinen omezit rozsah požadované kvalifikace pouze na informace a doklady bezprostředně související s předmětem veřejné zakázky (§ 50 odst. 3 ve spojení s § 63 odst. 8 ZVZ). Také rozsah informací a dokladů v rámci požadované kvalifikace musí sektorový zadavatel vymezit s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu veřejné zakázky (§ 63 odst. 4 ZVZ).

Základní kvalifikační předpoklady

Z obecné volnosti, kterou zákon stanoví ve prospěch sektorových zadavatelů, jsou stanoveny dvě výjimky týkající se základních kvalifikačních předpokladů:

  1. požaduje-li sektorový zadavatel prokázání splnění požadavků na kvalifikaci odpovídajících některému kvalifikačnímu předpokladu podle § 53 odst. 1 ZVZ, je povinen požadovat k prokázání splnění těchto požadavků doklady podle § 53 odst. 3 ZVZ,
  2. zadává-li veřejný zadavatel veřejnou zakázku v souvislosti s výkonem relevantní činnosti, je povinen v zadávacím řízení požadovat prokázání splnění základních kvalifikačních předpokladů podle § 53 odst. 1 písm. a) a c) ZVZ.

V praxi se velmi často děje, že sektorový zadavatel požaduje splnění všech nebo většiny základních kvalifikačních předpokladů upravených v § 53 odst. 1 ZVZ. V takovém případě dodavatelé musí předložit příslušné doklady popsané výše v části „Základní kvalifikační předpoklady” u veřejného zadavatele.

Profesní kvalifikační předpoklady

Zákon neukládá sektorovému zadavateli, že musí požadovat prokázání splnění určitých profesních kvalifikačních předpokladů. Je tedy ponecháno na uvážení sektorového zadavatele, zda využije úpravy profesních kvalifikačních předpokladů v § 54 ZVZ.

Ekonomické a finanční kvalifikační předpoklady

Významný rozdíl oproti veřejnému zadavateli je u sektorového zadavatele při prokazování ekonomických a finančních kvalifikačních předpokladů. Zadává-li veřejnou zakázku veřejný zadavatel, předkládá mu dodavatel pouze čestné prohlášení o své ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Naproti tomu sektorový zadavatel může požadovat více, než je pouze předložení čestného prohlášení dodavatele o jeho ekonomické a finanční způsobilosti splnit veřejnou zakázku. Sektorový zadavatel může požadovat např. předložení dokumentů uvedených v již zrušeném § 55 ZVZ (pojistnou smlouvu, jejímž předmětem je pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou dodavatelem třetí osobě, poslední zpracovanou rozvahu podle zvláštních právních předpisů nebo určitou část takové rozvahy, údaj o celkovém obratu dodavatele zjištěný podle zvláštních právních předpisů, popřípadě obrat dosažený dodavatelem s ohledem na předmět veřejné zakázky).

Pokud není dodavatel schopen z objektivních důvodů prokázat splnění části kvalifikace, týkající se požadavků na ekonomickou nebo finanční způsobilost v plném rozsahu, je oprávněn tuto způsobilost prokázat i jinými rovnocennými doklady, pokud je sektorový zadavatel z objektivních důvodů neodmítne (§ 64 odst. 4 ZVZ).

Technické kvalifikační předpoklady

Také u technických kvalifikačních předpokladů platí, že sektorový zadavatel je oprávněn, nikoli však povinen, požadovat jejich splnění. Oproti veřejnému zadavateli však sektorový zadavatel není omezen taxativním výčtem technických kvalifikačních předpokladů upravených v § 56 ZVZ. Má tedy větší

Nahrávám...
Nahrávám...