dnes je 2.12.2023

Input:

Právní jednání

18.6.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

4.14.1 Právní jednání

JUDr. Irena Novotná

Právní jednání

Právní jednání je upraveno v ustanovení § 545 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen NOZ). Ustanovení týkající se právního jednání, jak jsou stanovena v příslušných ustanoveních NOZ, se budou vztahovat i na právní jednání stran v zákoně o veřejných zakázkách. Dopad NOZ na zadávání veřejných zakázek je poměrně rozsáhlý. Půjde zejména o dopady, které budou vyplývat ze závazkového práva i z odlišného pojetí věci v NOZ oproti již zrušenému občanskému a obchodnímu zákoníku. V těchto otázkách budou rozhodovat obecné soudy, nikoliv ÚOHS.

Základní zásady soukromého práva

Nejdůležitější zásady soukromého práva nalézáme v § 3 odst. 1 a v § 1 odst. 2 NOZ. Jde o důraz na svobodu a autonomii vůle. Tyto zásady se musí projevit v přístupu k právnímu jednání. Vyjadřují, že soukromé právo musí vůli jedinců respektovat, nesmí ji potírat a i z tohoto důvodu právní jednání budeme vnímat spíše jako platné než jako neplatné (§ 574 NOZ).

Rozdíl mezi právní úpravou právního jednání

Nyní, po účinnosti NOZ, se nejedná o provádění právního úkonu, jak bylo vymezeno v již zrušeném občanském zákoníku. Mezi vymezením „právního jednání” podle již zrušeného občanského zákoníku a vymezením podle předpisu č. 89/2012 Sb., zákon občanský zákoník, je rozdíl. Podle § 545 NOZ je právní jednání charakterizováno tím, že vyvolává a) právní následky, které jsou v něm vyjádřeny, b) právní následky, které plynou ze zákona, dobrých mravů, zvyklostí a zavedené praxe stran.

Náležitosti právního jednání

NOZ rozlišuje náležitosti, které jsou nezbytné pro vznik právního jednání, a náležitosti, které jsou nezbytné pro platnost právního jednání.

Existence právního jednání

Existence právního jednání vyžaduje, aby se jednalo o vůli jednající osoby, jde o vůli vážnou a dostatečně srozumitelnou a určitou.

Platnost právního jednání

Pro platnost právního jednání jsou vyžadovány náležitosti subjektu (svéprávnost) a náležitosti předmětu (dovolenost a možnost).

Forma

V řadě případů NOZ odstranil požadavek písemné formy. Ale pokud má právní jednání písemnou formu a nejde o zákonný požadavek, bude jej možné změnit i v jiné formě bez sankce neplatnosti (§ 564 NOZ).

Avšak pro případ neplatnosti právní jednání z nezákonného určení času,

Nahrávám...
Nahrávám...