dnes je 24.2.2024

Input:

Charakteristika zjednodušeného podlimitního řízení

14.10.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

10.2.1 Charakteristika zjednodušeného podlimitního řízení

Ing. Radek Havlan, Mgr. Ing. Michal Bureš

Specifikace

Zjednodušené podlimitní řízení je druh zadávacího řízení, který je definován zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Tento postup byl původně navržen zejména s cílem umožnit veřejným zadavatelům použití procedurálně jednodušší, méně administrativně a časově náročné formy zadávacího řízení u veřejných zakázek, jejichž předpokládaná hodnota dosahuje pouze menšího finančního objemu. Postupným vývojem zákona se však tento akcent na jednoduchost pozvolna vytrácí. Lze tedy konstatovat, že zjednodušené podlimitní řízení je omezeně použitelný druh zadávacího řízení, kdy zákon definuje podmínky, při jejichž splnění lze toto zadávací řízení použít (konkrétně se jedná o stanovení určitého intervalu předpokládané hodnoty veřejných zakázek). Tyto podmínky zákon definuje v § 25 ZVZ.

Použití a charakteristika zjednodušeného podlimitního řízení

Finanční limity, kdy je možné použít zjednodušené podlimitní řízení, jsou zákonem stanoveny takto:

  • u dodávek a služeb – pro veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 2 000 000 Kč bez DPH a nepřesáhne finanční limit podle § 12 odst. 2 nebo 3 ZVZ (tzn. hranice mezi podlimitními a nadlimitními zakázkami např. pro samosprávné celky – obce a kraje – limit 5 244 000 Kč bez DPH). Jedná se tedy o interval velikosti zakázek, kterým jsou charakterizovány podlimitní veřejné zakázky na dodávky a služby.

  • u stavebních prací – pro veřejné zakázky, jejichž předpokládaná hodnota činí nejméně 6 000 000 Kč bez DPH a nepřesáhne finanční limit 10 000 000 Kč bez DPH. Jedná se tedy o podlimitní veřejné zakázky na stavební práce, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne 10 000 000 Kč bez DPH.

Principiálně lze zjednodušené podlimitní řízení charakterizovat takto:

Ve zjednodušeném podlimitním řízení veřejný zadavatel vyzývá písemnou výzvou nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání kvalifikace. Písemnou výzvu je povinen veřejný zadavatel uveřejnit po celou dobu trvání lhůty pro podání nabídek. Jako nepřípustné je z hlediska ustanovení zákona hodnoceno opakované vyzývání stejného okruhu zájemců, pokud to není odůvodněno předmětem plnění zakázky nebo jinými zvláštními okolnostmi.

Při použití tohoto druhu zadávacího řízení jsou zadavatelem uloženy zejména tyto povinnosti:

  • vyzvat písemnou výzvou v souladu s § 38 ZVZ nejméně 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání kvalifikace, dále tuto písemnou výzvu uveřejnit dle § 38 odst. 2 ZVZ na profilu zadavatele, dále dle § 48 uveřejní zadavatel minimálně textovou část zadávací dokumentace (pokud není součástí výzvy) na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek,

  • stanovit pro všechny potenciální dodavatele shodné a nediskriminační požadavky na kvalifikaci dle § 62 ZVZ (podklady o své kvalifikaci dokládají uchazeči v rámci svých nabídek v souladu s příslušným ustanovením zákona, včetně předložení příslušných dokladů; zadavatel nejdříve v rámci hodnocení nabídek vyhodnotí, zda uchazeči splňují požadavky na kvalifikaci, a až poté hodnotí vlastní nabídky uchazečů, kteří kvalifikaci úspěšně prokázali; nesplnění kvalifikace povinně vede k vyloučení uchazeče z další účasti v soutěži),

  • vymezit v zadávací dokumentaci v souladu s ustanovením § 44 ZVZ předmět veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně požadovaného množství, dále stanovit přípustnost či nepřípustnost variantního řešení; za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá zadavatel; tuto uveřejňuje a poskytuje zadavatel dle ustanovení § 48 ZVZ (mj. minimálně textovou část zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na profilu zadavatele ode dne uveřejnění výzvy k podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek),

  • stanovit základní hodnotící kritérium pro zadání veřejné zakázky; zákon definuje v § 78 ZVZ dvě možnosti hodnocení nabídek – dle nejnižší nabídkové ceny, nebo dle ekonomické výhodnosti nabídek; v případě hodnocení dle ekonomické výhodnosti je povinen zadavatel vždy uveřejnit v oznámení také dílčí hodnotící kritéria a jejich váhy; stanovená váha může být u jednotlivých dílčích hodnotících kritérií shodná,

  • provést v souladu s § 71 až 73 ZVZ komisionální otevírání obálek s nabídkami za účasti uchazečů, pokud nebyly všechny nabídky podány elektronickými prostředky; v tomto případě se otevírání obálek konat nemusí a o této skutečnosti zadavatele uchazeč bezodkladně vyrozumí; otevírání obálek veřejný zadavatel realizuje

Nahrávám...
Nahrávám...