dnes je 19.6.2024

Input:

Charakteristika užšího řízení

18.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

7.2 Charakteristika užšího řízení

Ing. Radek Havlan, Mgr. Ing. Michal Bureš

Specifikace

Užší řízení je jednou ze základních forem zadávacího řízení, které zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách definuje (dále jen ZVZ). Užší řízení společně s otevřeným řízením patří k zadávacím řízením, u nichž zákon nedefinuje omezující podmínky ve vazbě na jejich použití (na rozdíl od jednacích řízení, kde jsou zákonem jednoznačně definovány podmínky přípustnosti použití jednacích řízení). Také podmínky použití dalších forem zadávacích řízení, které může aplikovat veřejný zadavatel, konkrétně zjednodušeného podlimitního řízení a soutěžního dialogu, zákon omezuje.

Použití užšího řízení

Možnosti použití užšího řízení vyplývají z ustanovení § 28 ZVZ. Tento druh zadávacího řízení může zadavatel použít při zadávání veřejných zakázek podlimitních i nadlimitních na dodávky a služby, resp. stavební práce, u nichž předpokládaná hodnota plnění veřejné zakázky dosahuje nejméně limitu 2 000 000 Kč bez DPH, resp. 6 000 000 Kč bez DPH (§ 12 odst. 2 ZVZ). Je potřebné zdůraznit, že zákon stanovuje v některých etapách průběhu užšího řízení odlišnou úpravu pro veřejné a sektorové zadavatele (např. délky lhůt, požadavky na prokazování kvalifikace, způsob hodnocení nabídek, nově je také zákonem upravena dle kategorie zadavatele a charakteru veřejné zakázky různým způsobem možnost omezení počtu zájemců a minimální počet vyzvaných zájemců).

Charakteristika užšího řízení

Toto zadávací řízení probíhá ve dvou etapách – v rámci první etapy zadavatel posuzuje kvalifikaci zájemců a případně, jedná-li se o veřejného zadavatele zadávajícího veřejnou zakázku v oblasti obrany nebo bezpečnosti nebo o sektorového zadavatele, si vybírá z kvalifikovaných zájemců ty, které vyzve k podání nabídky (ZVZ stanoví jejich minimální počet). Tyto vybrané zájemce zadavatel následně v průběhu druhé etapy vyzývá k podání vlastních nabídek.

Povinnosti zadavatele

Vedle povinností zadavatele, které jsou popsány v navazujícím textu o průběhu užšího řízení, je zadavatel povinen:

  • stanovit pro všechny potenciální dodavatele shodné a nediskriminační požadavky na kvalifikaci a kritéria pro výběr zájemců při omezení jejich počtu v zákonem stanovených případech (podklady o své kvalifikaci dokládají uchazeči v rámci svých žádostí o účast v užším řízení v souladu s příslušným ustanovením zákona včetně předložení příslušných dokladů; zadavatel v rámci posuzování kvalifikace vyhodnotí, zda uchazeči splňují požadavky na kvalifikaci, následně vybírá ze zájemců, kteří kvalifikaci úspěšně prokázali, příslušný počet zájemců k obeslání výzvou k podání nabídek dle kritérií stanovených v oznámení užšího řízení; nesplnění kvalifikace povinně vede k vyloučení uchazeče z další účasti v soutěži),

  • vymezit v zadávací dokumentaci v souladu s § 44 ZVZ předmět plnění veřejné zakázky v podrobnostech nezbytných pro zpracování nabídky, včetně definice požadovaného množství předmětu plnění veřejné zakázky, dále stanovit přípustnost či nepřípustnost variantního řešení; za správnost a úplnost zadávací dokumentace zodpovídá zadavatel; tuto zveřejňuje a poskytuje zadavatel dle ustanovení § 48 ZVZ (mj. minimálně textovou část zadávací dokumentace uveřejní zadavatel na profilu zadavatele ode dne odeslání výzvy k podání nabídek, a to alespoň do konce lhůty pro podání nabídek),

  • stanovit základní hodnoticí kritérium pro zadání veřejné zakázky; zákon definuje v § 78 ZVZ dvě možnosti hodnocení nabídek – dle nejnižší nabídkové ceny, nebo dle ekonomické výhodnosti nabídek; v případě hodnocení dle ekonomické výhodnosti je povinen zadavatel uveřejnit v oznámení užšího řízení také dílčí hodnoticí kritéria a jejich váhy; stanovená váha může být u jednotlivých dílčích kritérií shodná,

  • provést v souladu s § 71 až 73 ZVZ komisionální otevírání obálek s nabídkami za účasti uchazečů, pokud nebyly všechny nabídky podány elektronickými prostředky; v tomto případě se otevírání obálek konat nemusí a o této skutečnosti zadavatel uchazeče bezodkladně vyrozumí; otevírání obálek veřejný zadavatel realizuje prostřednictvím nejméně tříčlenné komise

Nahrávám...
Nahrávám...