dnes je 27.5.2024

Input:

Instituty s vazbou na ZVZ

3.2.2014, , Zdroj: Verlag Dashöfer

12.2.1 Instituty s vazbou na ZVZ

Ing. Jana Davidová, Mgr. Miroslav Topenčík, Mgr. Hana Romanová, Mgr. Pavel Herman

Úvod

Koncesní řízení je upraveno v části druhé § 4 - 12 zákona č. 139/2006 Sb., koncesního zákona (dále jen KonZ). Jde o proces, jehož cílem je výběr koncesionáře, tj. osoby, s níž zadavatel uzavře koncesní smlouvu. Koncesní řízení bylo koncipováno tak, aby zadavatel při výběru koncesionáře mohl využít v určité pozměněné podobě druhy zadávacích řízení podle zákona o veřejných zakázkách (dále též ZVZ), které jsou pro výběr koncesionáře vhodné, a to užší řízení, jednací řízení s uveřejněním a soutěžní dialog. Při úpravě koncesního řízení bylo nutné respektovat základní zásady evropského práva – zásady nediskriminace, transparentnosti a rovného zacházení. Tyto zásady byly novelou č. 417/2009 Sb. přímo vloženy do textu zákona, a to do ustanovení § 3a KoncZ, na který ustanovení § 5 KoncZ odkazuje. Pokud jde o samotný proces výběru koncesionáře, není směrnicí 2004/18/ES nijak blíže upraven s výjimkou zakotvení pravidel pro tzv. nadlimitní koncese na stavby (hlava III směrnice), která bylo nutné promítnout do zákona (§ 14 až 15 KoncZ).

KoncZ je v části druhé velmi úzce propojen se zákonem o veřejných zakázkách a v mnoha případech na ustanovení tohoto zákona přímo odkazuje. V dalším textu budou některé instituty, které mají vazbu na zákon o veřejných zakázkách, popsány přímo v kontextu koncesního řízení, jiné lze uvést přímo v této obecné části.

Jde o následující instituty:

Elektronická komunikace

Elektronická komunikace v koncesním řízení se řídí ustanoveními zákona o veřejných zakázkách o elektronických prostředcích. Novelou č. 30/2008 bylo ustanovení § 6 odst. 3 KoncZ upřesněno a nyní je už z textu zákona zřejmé, že pro elektronickou komunikaci v koncesním řízení se použijí nejen ustanovení zákona o veřejných zakázkách o elektronických prostředcích, ale rovněž ustanovení zákona o veřejných zakázkách o elektronických nástrojích.

Zadávací lhůta

Lhůta stanovená zadavatelem, po kterou jsou dodavatelé svými nabídkami vázáni, je upravena v § 43 ZVZ. Tuto lhůtu zadavatel stanoví v oznámení o zahájení koncesního řízení, a to v případě nadlimitní koncesní smlouvy na stavební práce v oddílu VI.2) formuláře „Koncese na stavební práce” nebo u ostatních koncesních smluv v oddílu VI.2) formuláře „Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby”. Lhůta podle zákona o veřejných zakázkách počíná běžet vždy okamžikem skončení lhůty pro podání nabídek a končí dnem doručení oznámení zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky. Zadávací lhůta se prodlužuje do doby uzavření koncesní smlouvy pro ty dodavatele, s nimiž zadavatel může podle zákona koncesní smlouvu uzavřít (dodavatelé, kteří se umístili při výběru první až třetí v pořadí), popřípadě do doby zrušení zadávacího řízení. Zákon stanoví rovněž případy, kdy zadávací lhůta neběží (jsou-li podány námitky, je-li podán návrh na přezkoumání úkonu zadavatele Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže, popř. při zahájení správního řízení z moci úřední, a po dobu, ve které zadavatel nesmí uzavřít smlouvu).

Technické podmínky

Technické podmínky upravené v § 45 - 46a ZVZ. Jde o jednoznačně a objektivně vyjádřené vymezení technických charakteristik a požadavků na předmět koncesní smlouvy. Zadavatel má možnost využít ke stanovení technických podmínek odkaz na technické normy či dokumenty, anebo technické podmínky stanoví formou požadavků na výkon nebo funkci (tyto požadavky musí být dostatečně přesné, aby dodavatelé na jejich základě jednoznačně určili předmět koncesní smlouvy), anebo kombinaci obou způsobů. Při stanovení technických podmínek formou odkazu zadavatel nejprve využije možnosti stanovené v odstavci prvním, kde jsou stanoveny jednotlivé dokumenty, a pouze pokud není možné formulovat technické podmínky podle odstavce prvního, využije formulaci technických podmínek odkazem na dokumenty uvedené v odstavci druhém. V případě stanovení podmínek formou odkazu podle těchto dvou odstavců je zadavatel povinen připustit použití i jiných obdobných řešení.

Klasifikace předmětu koncesní smlouvy

Zadavatel je povinen při vymezení předmětu koncesní smlouvy v oznámení o zahájení koncesního řízení definovat předmět koncesní smlouvy prostřednictvím klasifikace CPV. Jde o společný klasifikační slovník pro veřejné zakázky obsažený v Nařízení Evropského parlamentu a Rady č. 2195/2002. Vymezení předmětu koncesní smlouvy prostřednictvím této klasifikace uvede zadavatel v případě nadlimitní koncesní smlouvy na stavby do oddílu II.1.4) ve formuláři „Koncese na stavební práce” nebo u ostatních koncesních smluv do oddílu II.1.5) formuláře „Oznámení o zahájení koncesního řízení s výjimkou nadlimitních koncesních smluv na stavby”.

Poskytování koncesní dokumentace dodavatelům

Pro účely poskytování koncesní dokumentace je nutno postupovat obdobně dle platných ustanovení pro veřejné zakázky, a to dle ustanovení § 48 ZVZ, na základě kterých byla novelou zákona č. 55/2012 Sb. zakotvena povinnost zadavatele uveřejnit na profilu alespoň textovou část koncesní dokumentace. Netextovou část a dále části, jejichž uveřejněním by došlo k vyzrazení nebo ohrožení utajovaných informací, zadavatel předá či odešle do tří pracovních dnů od doručení písemné žádosti dodavatele. Pro účely poskytování koncesní dokumentace v rámci koncesního řízení tedy platí, že textovou část koncesní dokumentace je zadavatel povinen uveřejnit na svém profilu, a to ode dne odeslání výzvy k podání nabídek. Stejně tak platí povinnost uveřejnění kvalifikační dokumentace, a to ode dne uveřejnění oznámení o zahájení koncesního řízení. Informace o jejím uveřejnění je součástí oznámení o zahájení řízení či výzvy k podání nabídek. Zadavatel může na profilu uveřejnit i ostatní (netextové) části koncesní dokumentace, pokud to jejich povaha dovoluje.

Některé části zadávací dokumentace, které zadavatel neuveřejňuje na profilu zadavatele, mohou být velice nákladné na vyhotovení a odeslání dodavatelům. Jedná se například o projektové dokumentace. V případě těchto částí zadávacích dokumentací je zadavatel oprávněn požadovat za jejich poskytnutí přiměřenou náhradu. Do této náhrady mohou být zahrnuty pouze náklady na reprodukci, balné a poštovné, nikoli však náklady na zpracování dokumentace (např. odměna poskytnutá projektantovi). Výši této náhrady a platební podmínky je zadavatel povinen uvést v zadávacích podmínkách. Výše náhrady nesmí přesahovat ceny obvyklé v daném místě a čase za hrazené činnosti.

Dodatečné informace k zadávacím podmínkám

Dodavatel je oprávněn požadovat po zadavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám písemně (veškeré požadavky zadavatele uvedené v oznámení o zahájení koncesního řízení nebo v koncesní dokumentaci).

Písemná žádost dodavatele musí být zadavateli doručena šest pracovních dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek či před podáním žádosti o účast v koncesním řízení. Zadavatel je povinen odeslat dodavateli dodatečné informace k zadávacím podmínkám nejpozději do čtyř pracovních dnů od doručení žádosti dodavatele, a to nejen dodavateli, který o ně požádal, ale i všem ostatním dodavatelům, kteří požádali o koncesní dokumentaci nebo kterým byla koncesní dokumentace poskytnuta. Zadavatel je povinen uveřejnit tyto informace stejným způsobem, jakým uveřejnil textovou část koncesní či kvalifikační dokumentace. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám může zadavatel poskytnout dodavatelům i bez předchozí žádosti.

Prohlídka místa plnění

Zadavatel umožní prohlídku místa plnění v době určené v zadávacích podmínkách všem dodavatelům, kteří byli vyzváni k podání nabídky v koncesním řízení, pokud je to pro realizaci předmětu koncesní smlouvy nebo pro zpracování nabídky nezbytné. Prohlídku místa plnění musí zadavatel umožnit nejpozději dvanáct dnů před uplynutím lhůty pro podání nabídek.

Podmínky, při jejichž splnění je zadavatel povinen vybrat koncesionáře v koncesním řízení

Zadavatel je povinen

Nahrávám...
Nahrávám...