dnes je 21.4.2024

Input:

Nový institut v připravovaném zákoně o zadávání veřejných zakázek

23.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.12.3.1 Nový institut v připravovaném zákoně o zadávání veřejných zakázek

JUDr. Irena Novotná

V připravovaném zákoně o zadávání veřejných zakázek, z jehož účinností se počítá během poloviny roku 2016, se setkáme s novým institutem, zjednodušeným režimem zadávání (§ 127 v návrhu zákona), od kterého se očekává, zjednodušení soutěžení řady služeb, jejichž zadávání činí nyní, při současném platném zákoně č. 137/2006 Sb., potíže.

Využití zjednodušeného režimu v praxi

Zadavatelé budou moci zjednodušený režim využít pro zadávání veřejných zakázek na specifikované služby i koncesí, které v sobě zahrnují i jiné než speciální služby, ale s tím, že předpokládaná hodnota těchto jiných služeb bude nižší než předpokládaná hodnota speciálních služeb.

Rozsah služeb ve zjednodušeném zadávacím režimu

Režim zjednodušeného zadávání bude možné použít při zadávání například služeb v oblasti zdravotní péče, právních služeb související s vězněním, služeb v oblasti veřejné bezpečnosti a záchranné služby apod. Navrhovaná příloha č. 4 v novém zákoně uvádí úplný výčet služeb včetně CPV kódů. V příloze 4, která je součástí návrhu nového zákona, jsou uvedeny sociální a jiné zvláštní služby, a ty zadavatel může zadávat ve zjednodušeném režimu.

Typický znak zjednodušeného zadání

Pro zadavatele, který použije zjednodušené zadání, nabízí tento způsob poměrně rozsáhlé možnosti jejich použití. Tyto možnosti spočívají v podmínkách využití konkrétního zadavatele. Pro zjednodušený režim se použije část pátá zákona, která obsahuje vlastní úpravu zjednodušeného režimu, dále část první, obsahující obecná ustanovení, část druhá, obsahující základní ustanovení o zadávacích řízeních a část desátá až třináctá, obsahující společná ustanovení k zadávacím řízením, uveřejňování smluv fakturace za plnění veřejné zakázky, změna a ukončení závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku.

Plnění povinnosti uveřejnění u zjednodušeného režimu

Zadavatel je povinen při zadávání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu uveřejnit předběžné oznámení (§ 208), oznámení o zavedení systému kvalifikace k uveřejnění způsobem podle § 208, pokud jím vyzývá k podání žádosti o účast a jde-li o sektorovou veřejnou zakázku, nebo oznámení o zahájení zadávacího řízení k uveřejnění způsobem podle § 208, pokud se nejedná o koncesi, oznámení o zahájení zadávacího řízení a oznámení o výsledku zadávacího řízení ve Věstníku veřejných zakázek a v Úředním věstníku Evropské unie. V tomto konkrétním případě to platí u nadlimitních veřejných zakázek, nebo pouze ve Věstníku veřejných zakázek v případě podlimitních veřejných zakázek. Ostatní průběh zjednodušeného režimu závisí na vůli a potřebách konkrétního zadavatele. Zákon sice stanoví, že jaká ustanovení se použijí obdobně, zadavatelé mají možnost další požadavky stanovit podle svého uvážení, například využijí jednotlivá pravidla, která jsou předepsána pro zadávání nadlimitních veřejných zakázek, dále mají možnost s účastníky zadávacího řízení jednat, ale je nutno, aby si své rozhodnutí vyhradili v zadávacích podmínkách, pokud to shledají jako účelné. Pro dodavatele platí, že svůj zájem vyjadřují písemně.

Zadávací podmínky

Pro zadávací podmínky se použijí ustanovení § 94 až 97 obdobně. Zadavatel může stanovit v zadávacích podmínkách jednotlivá pravidla pro zadávací řízení pro nadlimitní režim.

Změna zadávacích podmínek v průběhu zadávacího řízení

Pokud změnou zadávacích podmínek nedojde k porušení základních zásad zadávacího řízení, dostává zadavatel významný nástroj, který mu umožní k potřebnému přizpůsobení zadávacího řízení uplatnit specifika soutěžených služeb. Provedená úprava zadávacích podmínek však musí splňovat současně podmínky pro aplikaci zjednodušeného režimu, je uvedeno v příslušných ustanovení zákona.

Výběr dodavatele

Výběr dodavatele provádí zadavatel na základě nejlepšího poměru mezi nabídkovou cenou a

Nahrávám...
Nahrávám...