dnes je 19.6.2024

Input:

Smlouva o dílo stavby (rekonstrukce) pozemních komunikací pro veřejnou zakázku malého rozsahu

10.8.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

2.8.3 Smlouva o dílo stavby (rekonstrukce) pozemních komunikací pro veřejnou zakázku malého rozsahu

JUDr. Irena Novotná

Následující text je osnovou smlouvy o dílo na rekonstrukci pozemní komunikace, která je v praxi využitelná pro veřejnou zakázku malého rozsahu pro stavební práce, kdy zadavatel jedná podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a podle předpisů souvisejících s veřejnou zakázkou malého rozsahu. Tou se rozumí veřejná zakázka, jejíž předpokládaná hodnota nedosáhne v případě veřejné zakázky na dodávky nebo veřejné zakázky na služby 2 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty nebo v případě veřejné zakázky na stavební práce 6 000 000 Kč bez daně z přidané hodnoty.

Následující osnova smlouvy o dílo je ilustrativním příkladem, jak lze takovou smlouvu sestavit. V článcích jsou pak například uvedeny:

  • odkazy na příslušná ustanovení právních předpisů, která se na danou problematiku vztahují (viz. Preambule smlouvy).

  • odkazy na příslušná ustanovení NOZ, např. pro oblast jakosti a vad (viz. č. 4.12 smlouvy), lhůty a termíny plnění (viz. č. 4.4) atd.

  • různé varianty řešení některých ustanovení - např. varianty při hrazení ceny díla, poskytování jistoty apod. (zde je třeba vybrat pro zhotovitele vhodnou variantu)

V případě veřejné zakázky malého rozsahu může zadavatel zhotovit zadávací dokumentaci, v které může být zpracovaný návrh na smlouvu přiložen. Dodavatel se seznámí s obsahem návrhu na smlouvu a doplní své identifikační údaje a další údaje, které jsou ve smlouvě zdůrazněny. Tím bude naplněn zákonný předpoklad, že oběma stranám jsou podmínky smlouvy známy.

Číslo SOD objednatele: Číslo SOD zhotovitele:

OSNOVA SMLOUVY O DÍLO

na stavbu (rekonstrukci) pozemních komunikací

(dále jen “smlouva“)

Smluvní strany uzavírají tuto smlouvu na základě § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, (dále jen “NOZ“) a dále podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, a předpisů souvisejících (dále jen “ZVZ“), zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, a zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), a předpisů souvisejících (dále jen “SZ“) a zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění a předpisů souvisejících.

Článek 1

Smluvní strany

1.1. Objednatel:

Název a sídlo subjektu: (doplnit)

sídlo: (doplnit)

jehož zastupuje: (doplnit)

Objednatele je oprávněn zastupovat:

ve věcech smluvních: (doplnit)

ve věcech technických: (doplnit)

Bankovní spojení: (doplnit)

číslo účtu: (doplnit)

IČ: (doplnit)

DIČ: (doplnit)

(dále jen “objednatel“) na straně jedné

1.2. Zhotovitel:

Obchodní firma: (doplnit dle Výpisu z obchodního rejstříku)

sídlo : (doplnit adresu zapsanou jako sídlo)

adresa pro doručování: (doplnit)

jehož zastupuje : (doplnit jméno)

Zhotovitele je oprávněn zastupovat:

ve věcech smluvních: (doplnit)

ve věcech technických: (doplnit)

Registrován u: (doplnit název příslušného soudu)

Spis. zn.: (doplnit číslo vložky)

Základní kapitál: (doplnit výši základního kapitálu, je-li zcela splacen)

Bankovní spojení: (doplnit název a sídlo banky)

číslo účtu: (doplnit)

IČ: (doplnit)

DIČ: (doplnit)

(dále jen “zhotovitel“)

Článek 2

Předmět díla

(§ 2623 NOZ)

Předmětem smlouvy je provedení stavebních prací na akci:

(doplnit druh prací - číslo stavby popř. kilometráž - určení umístění)

Rozsah a náležitosti díla, včetně dokumentace skutečného provedení jsou stanoveny v zadávací dokumentaci.

Článek 3

Cena díla, fakturace a platební podmínky

3.1. Cena

Cena bez DPH: (doplnit)

DPH % : (doplnit)

Cena s DPH: (doplnit)

Slovy: (doplnit korun českých)

3.2. Způsob určení ceny

Cena určena nabídkou. Cenová kalkulace, uvedená v příloze 1 této smlouvy, je její nedílnou součástí.

3.3. Platební podmínky

1. varianta – při jednorázové úhradě

Faktura bude vystavena po řádném skončení a písemném převzetí díla objednatelem. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH.

2. varianta – při dílčích platbách

Měsíčně provedené práce budou fakturovány dílčími měsíčními fakturami a konečnou fakturou, která bude vystavena až po řádném skončení prací a písemném převzetí stavebního díla objednatelem, a to bez vad a nedodělků. Zhotovitel ve faktuře vyčíslí zvlášť cenu bez DPH, zvlášť DPH a celkovou fakturovanou částku včetně DPH.

3.4. Fakturace:

Faktura - daňový doklad – vystavená zhotovitelem, musí obsahovat náležitosti daňového dokladu podle § 28 zákona č. 235/2004 Sb. v platném znění (zákon o dani z přidané hodnoty).

Faktury jsou splatné do (doplnit)- dnů ode dne doručení na adresu: (doplnit)

Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu, která neobsahuje náležitosti podle platných právních předpisů, nebo budou-li tyto údaje uvedeny chybně. Zhotovitel je povinen podle povahy nesprávnosti fakturu opravit nebo nově vyhotovit. Peněžitý závazek placený prostřednictvím banky je splněn odepsáním hrazené částky z účtu objednatele.

3.5. Jistota

1. varianta – pokud není jistota sjednána

Jistota není sjednána.

2. varianta – pokud je jistota sjednána

Na realizaci díla je zhotovitel povinen složit jistotu ve výši (doplnit) % z ceny díla, tj. částku .............., a to složením této částky na účet objednatele. Část jistoty ve výši (doplnit) % z ceny díla bude zhotoviteli vrácena do 14 dnů po ukončení přejímacího řízení.

Zbývající část jistoty se bude nacházet na účtu objednatele po celou záruční lhůtu (článek 5 a článek 6 smlouvy) a bude objednateli vrácena do 14 dnů po uplynutí záruční lhůty. K vrácení zbývající části jistoty je zhotovitel povinen objednatele vyzvat.

Objednatel je oprávněn použít jistotu k úhradě jakékoliv pohledávky vůči zhotoviteli vzniklé v souvislosti s touto smlouvou (např. smluvní pokuta, náhrada vzniklé újmy, náklady spojené s odstraněním vad objednatelem apod.), a to v okamžiku, kdy bude zhotovitel s úhradou těchto závazků více než 5 dnů v prodlení. Zhotovitel je povinen po písemné výzvě objednatele doplnit do jednoho měsíce takto vyčerpanou část jistoty na původní výši. Pokud tak zhotovitel neučiní, vzniká objednateli právo od této smlouvy odstoupit.

Článek 4

Dodací podmínky

4.1. Výchozí podklady:

- zadávací dokumentace

- (doplnit další dle povahy díla ( projekt, stav. povolení ….)

4.2. Způsob provedení díla (§ 2589 – 2595 NOZ)

Zhotovitel provede dílo samostatně, na vlastní náklad a vlastní nebezpečí.

Zhotovitel je oprávněn v souladu s podmínkami zákona č. 360/1992 Sb., o výkonu povolání autorizovaných architektů a o výkonu povolání autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě, v platném znění a předpisů souvisejících a v souladu se SZ. provádět činnosti podle této smlouvy.

4.3. Místo předání díla:

(doplnit)

4.4. Lhůty a termíny plnění: (§ 2590 NOZ)

Doba výstavby (dnů):(doplnit)

Doba výstavby v uzavírce dnů:

(doplnit konkrétní termíny (předání staveniště, zahájení prací, zahájení uzavírky, ukončení prací v uzavírce, ukončení uzavírky).

4.5. Podmínky provádění díla

Zhotovitel bude smluvené dílo realizovat v souladu s předaným projektem díla, rozhodnutími příslušných orgánů státní správy a podmínkami v této smlouvě. Zhotovitel se bude také řídit pokyny objednatele při prováděných průběžných kontrolách.

V případě dokumentace skutečného provedení, která je též předmětem smlouvy, zhotovitel ručí za to, že provedením díla a použitím materiálů a postupů při jeho provádění nejsou porušena práva třetích osob podle zvláštních zákonů.

4.5.1. Podzhotovitelé

Zhotovitel odpovídá objednateli za činnost podzhotovitelů, jakoby ji prováděl sám. Objednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit všechny podzhotovitele a v případě nesouhlasu je zhotovitel povinen zajistit nového podzhotovitele. V případě požadavku na změnu podzhotovitele v průběhu prací musí být tato změna rovněž odsouhlasena objednatelem.

4.6. Kontroly provádění díla (§ 2593 NOZ)

Kontroly se budou vykonávat průběžně během zhotovování díla a konečná kontrola před předáním díla. Kontroly se budou týkat jak průběhu prací, tak i dokumentace skutečného provedení včetně dokladů, uvedených v předmětu díla.

Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele ke kontrole konstrukcí, které budou následným postupem prací zakryty, a to písemně. Objednatel je povinen dostavit se do třech pracovních dnů a provést kontrolu. Její výsledek objednatel zaznamená do stavebního deníku, včetně data, kdy kontrolu provedl.

4.7. Stavební deník (§ 157 SZ)

Smluvní strany sjednávají, že pro vyřizování záležitostí souvisejících s realizací závazků z této smlouvy budou využívat stavební deník, vedený zhotovitelem a uložený v místě provádění díla.

Do stavebního deníku budou zaznamenávat, zejména:

  • předávání staveniště

  • výzvy zhotovitele objednateli k provedení kontroly částí díla

  • výsledky kontrol provádění díla objednatelem

  • veškeré doklady a úřední opatření orgánů státní správy

  • připomínky a vyjádření autorského dozoru

Zhotovitel je povinen se řídit všemi zápisy objednatele. Pokud objednatel zjistí vady při průběžné kontrole, zaznamená do stavebního deníku datum

Nahrávám...
Nahrávám...