dnes je 27.5.2024

Input:

Protokol o druhém jednání hodnotící komise

22.10.2013, Zdroj: Verlag Dashöfer

6.5.6.0.1 Protokol o druhém jednání hodnotící komise

ZADAVATEL:  Česká republika – Úřad práce České republiky 
Sídlem:  Karlovo náměstí 1359/1, 128 00 Praha 2 
Jednající:  JUDr. Jiřím ……………, zastoupený na základě pověření Ing. Ivanem ………, ředitelem krajské pobočky v Českých Budějovicích 
IČ:  72496991 


VEŘEJNÁ ZAKÁZKA:

„ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji "

Hodnotící komise se dne 4. července 2012 v 12.10 hodin sešla na základě svolání zadavatele na svém druhém jednání vztahujícím se k výše uvedené veřejné zakázce na služby s názvem „Poradenské činnosti v Jihočeském kraji “ , zadané formou otevřeného řízení, uveřejněné ve Věstníku veřejných zakázek pod Evidenčním číslem formuláře 7302010043343 a Evidenčním číslem VZ 343343, z něhož pořídila tento protokol.

 1. Složení hodnotící komise a její usnášení schopnost

Na druhé jednání hodnotící komise se dostavili tito její členové a náhradníci:

 1. JUDr. Hana

 2. RNDr. Vladimír

 3. JUDr. Dana

 4. Mgr. Jitka

 5. p. Eva náhradnice za členku komise p. Miloslavu

Komise se sešla v počtu 5 členů (protože zadavatel určil v souladu s § 71 odst. 3 zákona, že úkony otevírání obálek s nabídkami uchazečů zajistí jím jmenovaná hodnotící komise), což představuje více jak 3 členy, a tudíž komise splňuje požadavek § 71 odst. 1 zákona pro počet členů komise.

Nikdo jiný se práce komise nezúčastnil.

 1. Náplň a předmět jednání komise

Předmětem druhého jednání hodnotící komise bylo otevírání obálek s nabídkami uchazečů na předmětnou veřejnou zakázku.

O otevírání obálek komise vyhotovila tento protokol a dále pro každou jednotlivě podanou nabídku zvláštní Přílohu protokolu o otevírání obálek s nabídkami uchazečů, ve které jsou konkrétně uvedeny závěry komise, zda uchazeč splnil požadavky § 71 odst. 9 zákona tedy zda:

 • je nabídka zpracována v požadovaném jazyku

 • je návrh smlouvy podepsán osobou oprávněnou jednat jménem či za uchazeče.

Ve zvláštní Příloze protokolu o otevírání obálek s nabídkami uchazečů jsou pro každou jednotlivě podanou nabídku rovněž uvedeny údaje dle § 71 odst. 10 zákona, tedy:

 • identifikační údaje uchazeče

 • informaci o tom, zda nabídka splňuje požadavky podle § 71 odst. 9

 • informace o nabídkové ceně a informace o údajích z nabídek odpovídající číselně vyjádřitelným dílčím hodnotícím kritériím

Přílohy protokolu o otevírání obálek jsou připojeny k tomuto protokolu ze druhého jednání hodnotící komise.

 1. II. Mlčenlivost členů komise

Členové komise a náhradnice členky komise tímto četně prohlašují, že budou zachovávat mlčenlivost o skutečnostech, o kterých se dozví při své účasti v komisi pro otevírání obálek s nabídkami, což v závěru protokolu z druhého jednání hodnotící komise stvrzují svými podpisy.

 1. III. Údaje o podaných nabídkách

Zadavatel přijal v souladu s § 69 odst. 6 zákona pro jednotlivé části veřejné zakázky dále uvedený počet nabídek.

Část zakázky: Hledám zaměstnání 
Pořad. číslo Označení uchazeče, který nabídku podává
Název, sídlo, IČ 
Datum podání Čas podání Podací číslo Podpis zaměstnance, který nabídku přijal 
Via 1.7.2012 11:36 56…/12 Jin. 
Most 4.7.2012 10:16 87…/12 Jin. 
ES 4.7.2012 11:45 96…/12 Jin. 
Bf 4.7.2012 11:52 97…/12 Jin. 
Peo 4.7.2012 11:58 98…/12 Jin. 

Komise konstatuje, že pro část veřejné zakázky s názvem části: „Hledám zaměstnání“ bylo řádně a ve lhůtě zadavatelem přijato 5 nabídek.

Konkrétně všechny nabídky byly podány v řádně uzavřených a označených obálkách. Obálky s jednotlivými nabídkami byly řádně označeny názvem veřejné zakázky „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " i její části „Hledám zaměstnání“. Žádná z obálek nevykazovala známky jakéhokoliv poškození. Všechny nabídky byly podány ve lhůtě, stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách.

Část zakázky: Bilanční diagnostika 
Pořad. číslo Označení uchazeče, který nabídku podává
Název, sídlo, IČ 
Datum podání Čas podání Podací číslo Podpis zaměstnance, který nabídku přijal 
Rep. centrum 31.6.2012 8:52 50…/12 Jin. 
Palatin 4.7.2012 10:38 95…/12 Jin. 
Mer 4.7.2012 11:49 96…/12 Jin. 
Div 4.7.2012 11:51 97…/12 Jin. 
Bf 4.7.2012 11:56 98…/12 Kno. 
Klo 4.7.2012 12:31 99…/12 Kno. 

Komise konstatuje, že pro část veřejné zakázky s názvem části: „Bilanční diagnostika“ bylo řádně a ve lhůtě zadavatelem přijato 5 nabídek.

Jedna z nabídek a to nabídka uchazeče Klo… byla podána po lhůtě(tedy dne 4.7.2012 po 12:00 hod – konkrétně ve 12:31 hod.), stanovené zadavatelem v zadávacích podmínkách. Z uvedeného důvodu, a protože se nejednalo pouze o jedinou podanou nabídku na část veřejné zakázky s názvem „Bilanční diagnostika“, zadavatel zaslat uchazeči Klo… oznámení dle § 71 odst. 6 zákona, o tom, že nabídka uchazeče byla podána po lhůtě a nebude otevírána, ani hodnocena.

Zbývajících konkrétně 5 nabídek ze 6 podaných bylo podáno v řádně označených obálkách. Obálky s jednotlivými nabídkami byly řádně označeny názvem veřejné zakázky „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " i její části „Bilanční diagnostika“.

Jedna z obálek s nabídkami a to obálka označená názvem uchazeče Div… byla na boku mírně roztržena a to otvorem o délce 5 cm. Narušení obálky je takového charakteru, že bylo pravděpodobně způsobeno přepravou. Narušení obálky není takového rozsahu, že by mohlo vést k pochybnostem, že s obálkou s nabídkou bylo jakkoliv nezákonným způsobem manipulováno. Komise z důvodu transparentnosti však uvedenou skutečnost sdělila všem přítomným při otevírání obálek s nabídkami uchazečů, obálku jim ukázala a vše s ohledem na dodržení zásady transparentnosti výběrového řízení uvádí do protokolu o otevírání obálek.

Žádná z ostatních obálek nevykazovala známky jakéhokoliv poškození.

 1. IV. Účast zástupců uchazečů na otevírání obálek

Zástupci uchazečů, kteří se zúčastnili otevírání obálek, se zapsali do listiny účastníků otevírání obálek veřejné zakázky s názvem „ Poradenské činnosti v Jihočeském kraji " . Listina je přílohou č. 1 tohoto protokolu.

 1. V. Předání obálek s nabídkami a Průběh otevírání obálek

Referentka z podatelny p. Jin….. předala předsedkyni komise jednotlivé obálky s nabídkami a Evidenci podaných nabídek dne 4. července 2012 v 12.09 hodin.

Hodnotící komise přistoupila k otevírání obálek.

Jako první otevírala obálky s nabídkami podanými na část zakázky s názvem „Hledám zaměstnání“. Obálky byly otevírány v pořadí vzestupně dle pořadových čísel v evidenci podaných nabídek. U každé z obálek se účastníci otevírání obálek mohli přesvědčit o jejich neporušenosti. Po otevření každé obálky členové komise provedli kontrolu úplnosti předmětné nabídky dle § 71 odst. 9 zákona. Poté předsedkyně komise účastníkům otevírání obálek sdělila údaje dle § 71 odst. 10 zákona. Závěry z kontroly úplnosti nabídek a údaje dle § 71 odst. 10 členové komise neprodleně zaznamenali do Přílohy protokolu o otevírání obálek konkrétního uchazeče(viz. přílohy č. 2-6 tohoto protokolu).

Dále komise otevírala obálky s nabídkami podanými na část zakázky s názvem „Bilanční diagnostika“. Obálky byly otevírány v pořadí vzestupně dle pořadových čísel v evidenci podaných nabídek. U každé z obálek se účastníci otevírání obálek mohli přesvědčit o jejich neporušenosti. Po otevření každé obálky členové komise provedli kontrolu úplnosti předmětné nabídky dle § 71 odst. 9 zákona. Poté předsedkyně komise účastníkům otevírání obálek sdělila údaje dle § 71 odst. 10 zákona. Závěry z kontroly úplnosti nabídek a údaje dle § 71 odst. 10 členové komise neprodleně zaznamenali do Přílohy protokolu o otevírání obálek konkrétního uchazeče(viz. přílohy č. 7 – 12 tohoto protokolu).

Otevírání obálek s nabídkami uchazečů bylo ukončeno dne 4. července 2012 v 15:05 hodin.

Komise se zavazuje předat zadavateli prostřednictvím předsedy komise všechny příslušné dokumenty, tj.:

 • - listinu účastníků otevírání obálek s nabídkami ze dne 4. července 2012
 • - protokol o otevírání obálek s
Nahrávám...
Nahrávám...