dnes je 10.12.2023

Input:

Zákon o Registru smluv

30.11.2015, , Zdroj: Verlag Dashöfer

1.11 Zákon o Registru smluv

Mgr. Hana Vítová

Zákon o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv)

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR (PSP ČR) dne 24. 11. 2015 schválila návrh zákona o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv – sněmovní tisk č. 42), a to ve znění, ve kterém byl tento návrh postoupen Senátu. PSP ČR tedy nepřijala znění tohoto návrhu schválené Senátem, který k návrhu přijal některé pozměňovací návrhy, a setrvala na svém původním znění návrhu. Pakliže nebude prezident republiky tento návrh vetovat (byl mu 27. 11. 2015 doručen k podpisu), bude zákon účinný (až na určité výjimky, viz níže) od 1. července 2016.

Zákon o registru smluv upravuje zvláštní podmínky účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv prostřednictvím registru smluv a registr smluv a použije se bez ohledu na právo, které je podle mezinárodního práva soukromého pro smlouvu právem rozhodným.

Registr smluv

Registr smluv bude zřízen na základě zákona o registru smluv jako informační systém veřejné správy, který bude sloužit k uveřejňování smluv podle zákona o registru smluv. Jeho správcem bude Ministerstvo vnitra (MV), které ovšem nebude odpovídat za správnost smluv a metadat smluv uveřejněných prostřednictvím registru smluv. Registr smluv bude přístupný způsobem umožňujícím bezplatný dálkový přístup.

Povinné zveřejňování a povinné subjekty

Soukromoprávní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci, jejichž stranou bude některý ze subjektů uvedených v § 2 odst. 1 zákona o registru smluv (Česká republika, územní samosprávný celek, včetně městské části nebo městského obvodu územně členěného statutárního města nebo městské části hl. m. Prahy, státní příspěvková organizace, státní fond, veřejná výzkumná instituce nebo veřejná vysoká škola, dobrovolný svazek obcí, regionální rada regionu soudržnosti, příspěvková organizace územního samosprávného celku, ústav založený státem nebo územním samosprávným celkem, obecně prospěšná společnost založená státem nebo územním samosprávným celkem, státní podnik nebo národní podnik, zdravotní pojišťovna, Český rozhlas, Česká televize, nebo právnická osoba, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby), se budou povinně uveřejňovat prostřednictvím registru smluv. Tyto smlouvy budou muset být vždy uzavřeny písemně.

Výjimky

Zákon o registru smluv upravuje rovněž širokou škálu výjimek z jeho aplikace.

Pokud bude některý z výše uvedených povinných subjektů právnickou osobou založenou podle jiného než českého práva, která zároveň působí převážně mimo území ČR, povinnost uveřejnit soukromoprávní smlouvy nebo smlouvy o poskytnutí dotace nebo návratné finanční výpomoci prostřednictvím registru smluv se na tyto subjekty vztahovat nebude.

Prostřednictvím registru smluv se také neuveřejní (obligatorně) informace, které nelze poskytnout při postupu podle předpisů upravujících svobodný přístup k informacím (půjde nejen o zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ale také patrně o zákon č. 123/1998 Sb., o právu na informace o životním prostředí, ve znění pozdějších předpisů). V elektronickém obrazu textového obsahu smlouvy zaslaném MV bude muset být v tomto případě tím, kdo zaslal smlouvu k uveřejnění prostřednictvím registru smluv, vyloučené informace znečitelněny.

Prostřednictvím registru smluv nebude nutné uveřejnit také řadu smluv či dokumentů, které jsou výslovně uvedeny v zákoně o registru smluv a které jsou převážně vymezeny podle svého předmětu či zvláštnostmi smluvní strany. Kromě technické předlohy, návodu, výkresu, projektové dokumentace, modelu, způsobu výpočtu jednotkových cen, vzoru a výpočtu se jedná konkrétně o smlouvu

  • vzniklou v rámci právního jednání s fyzickou osobou, která jedná mimo rámec své podnikatelské činnosti, s výjimkou převodu vlastnického práva některého z povinných subjektů k hmotné nemovité věci,

  • která se týká činnosti zpravodajských služeb a GIBS nebo činnosti orgánů činných v trestním řízení při předcházení trestné činnosti, vyhledávání nebo odhalování trestné činnosti nebo stíhání trestných činů nebo zajišťování bezpečnosti nebo obrany ČR,

  • jejíž plnění je prováděno převážně mimo území ČR,

  • uzavřenou adhezním způsobem (typicky tzv. formulářové smlouvy), jejíž smluvní stranou je právnická osoba uvedená v § 2 odst. 1 písm. e), k), l) nebo n) zákona o registru smluv, s výjimkou smluv uzavřených na základě zadávacího řízení podle zákona o veřejných zakázkách, resp. zákona o zadávání veřejných zakázek,

  • uzavřenou na komoditní burze, na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, v dražbě nebo v aukci anebo jiným obdobným postupem, s nímž je spojen zvláštní způsob přechodu nebo převodu vlastnického práva,

  • jejíž alespoň jednou smluvní stranou je akciová společnost, jejíž cenné papíry byly přijaty k obchodování na regulovaném trhu nebo evropském regulovaném trhu, jde-li o akciovou společnost, v níž má stát nebo územní samosprávný celek sám nebo s jinými územními samosprávnými celky většinovou majetkovou účast, a to i prostřednictvím jiné právnické osoby,

  • jejíž výše hodnoty předmětu plnění je 50 000 Kč bez DPH nebo nižší,

  • která je uzavřena s autorem nebo výkonným umělcem v souvislosti s autorským dílem nebo uměleckým výkonem,

  • o poskytování a úhradě zdravotních služeb hrazených z veřejného zdravotního pojištění a smlouvu o úhradě léčivých přípravků obsahujících očkovací látky pro pravidelná očkování podle antigenního složení očkovacích látek stanoveného Ministerstvem zdravotnictví podle zákona o ochraně veřejného zdraví, které jsou uveřejňovány podle zákona o veřejném zdravotním pojištění,

  • jejíž alespoň jednou smluvní stranou je obec, která nevykonává rozšířenou působnost, příspěvková organizace touto obcí zřízená nebo právnická osoba, v níž má taková obec sama nebo s jinými takovými obcemi většinovou účast.

Prostřednictvím registru smluv nebude nutné uveřejnit také smlouvy, objednávky a faktury, které se týkají činnosti orgánů, jejich členů a organizačních složek státu uvedených v § 8 odst. 3 rozpočtových pravidel (jde o Poslaneckou sněmovnu, Senát, Kancelář prezidenta republiky, Ústavní soud, Nejvyšší kontrolní úřad a Kancelář veřejného ochránce práv), a činnosti správců jejich kapitol.

Uveřejnění

Uveřejněním smlouvy prostřednictvím registru smluv se bude rozumět vložení elektronického obrazu textového obsahu smlouvy v otevřeném a strojově čitelném formátu a zároveň metadat (identifikace smluvních stran, vymezení předmětu smlouvy, cena, a pokud ji smlouva neobsahuje, hodnota předmětu smlouvy, lze-li ji určit, a

Nahrávám...
Nahrávám...